"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 4 มกราคม 2017    
เทศกาลพระคริสตสมภพ
1ยน 3:7-10…

7ลูกที่รักทั้งหลาย จงอย่าให้ใครชักนำท่านให้หลงผิด
ผู้ประพฤติชอบย่อมเป็นผู้ชอบธรรม
ดังที่พระองค์ทรงเป็นผู้เที่ยงธรรม


8ผู้ที่ทำบาปย่อมมาจากปีศาจ
เพราะปีศาจนั้นทำบาปมาตั้งแต่แรกเริ่ม
พระบุตรของพระเจ้าทรงปรากฏ
เพื่อทรงทำลายงานของปีศาจ
9ทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาป
เพราะเชื้อชีวิตของพระเจ้าดำรงอยู่ในตัวเขา
และเขาไม่อาจทำบาปได้ เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า
10เราจำแนกบุตรของพระเจ้าจากบุตรของปีศาจได้โดยวิธีนี้
คือทุกคนที่ไม่ประพฤติชอบ และไม่รักพี่น้องของตน
ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า

ยน 1:35-42…
35วันรุ่งขึ้น ยอห์นกำลังยืนอยู่ที่นั่นกับศิษย์สองคน 36เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไป จึงพูดว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า” 37เมื่อศิษย์ทั้งสองคนได้ยินยอห์นพูดดังนี้จึงติดตามพระเยซูเจ้าไป 38พระเยซูเจ้าทรงหันพระพักตร์มาทอดพระเนตรเห็นเขากำลังติดตามพระองค์ จึงตรัสถามว่า “ท่านต้องการสิ่งใด” เขาทูลตอบว่า “รับบี” แปลว่า พระอาจารย์ “พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่ไหน” 39พระเยซูเจ้าตรัสว่า “มาดูซิ” เขาจึงไปดู เห็นที่ประทับของพระองค์ และพักอยู่กับพระองค์ในวันนั้น ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ
บ่ายสี่โมง
40อันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตรเป็นคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินคำพูดของยอห์น และตามพระเยซูเจ้าไป 41อันดรูว์พบซีโมนพี่ชายเป็นคนแรก จึงพูดว่า “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” พระเมสสิยาห์ หรือพระคริสตเจ้า แปลว่า ผู้รับเจิม 42เขาพาพี่ชายไปเฝ้าพระเยซูเจ้า พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขา จึงตรัสว่า “ท่านคือซีโมน บุตรของยอห์น ท่านจะมีชื่อว่า เคฟาส” แปลว่า “เปโตร” หรือ “ศิลา”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• เช้าวันนี้ที่พ่อนั่งเขียนเพื่อประกาศพระวาจาต่อไป อากาศเริ่มอุ่นแล้ว ไม่เย็นอย่างหลายวันที่ผ่านมา เมื่อวานพ่อได้เรื่องการเมือง ท่าทีของเราที่พึงเป็น พึงมี และพึงวางตนต่อหน้าความจริงของบ้านเมือง

• เช้าวันนี้พ่ออ่านพระคัมภีร์ประจำวันที่ 4 มกราคม พ่อสะกิดใจจริงๆ เพราะบทอ่านจากจดหมายนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่งเราอ่านต่อกันมาหลายวันแล้ว และยอห์น ท่านเขียนจดหมายนี้ในวัฒนธรรมกรีกที่มีลักษณ์เป็นทวินิยม Dualism
o คือ ทุกอย่างมีแนวความคิดเป็นคู่ๆ โดยเฉพาะคู่ที่ตรงกันข้ามกัน เช่น ความมืดกับความสว่าง ความจริงกับความเท็จ ความดีกับความชั่ว บาปกับบุญ คุณกับโทษ ทูตสวรรค์กับปีศาจ ฯลฯ
o และเช้าวันนี้พ่อได้กลิ่นอายของทิวนิยมนี้เต็มๆกับพระวาจาของพระเจ้า จากจดหมายนักบุญยอห์นบทที่ 3 ที่พระศาสนจักรจัดให้เราได้อ่านนี้

• พี่น้องที่รัก วันนี้อ่านพระวาจาจากบทอ่านที่หนึ่งแล้ว พ่อจะจับคู่ความคิดและความจริงที่ยอห์นสอนเราในวันนี้จากบทอ่านนี้ให้ดูนะครับ
o เรียกว่า คู่ดูโอ้ ที่ภาษาเยาวชนสมัยใหม่นี้เขาชอบใช้กัน Dualistic Idea หรือ ความคิดที่พิจารณาสิ่งต่างๆเป็นคู่ตรงข้ามกัน ที่ต้องจับมา “ดวลกัน”
o ภาษาที่เรียกว่า ต้องต่อสู่กัน ยิงกัน อยู่คนละข้างกัน เป็นคู่ที่ต้องปะลองกำลังกัน เรียกว่า “มาดวลกัน”
o ความจริงเรามีอีกคำหนึ่งที่เราแปลคำว่า Debate หรือ “โต้วาที” แต่ภาษาที่ดีกว่าคือ “ดวลวาทะ” นั่นคือโต้วาทีนั้นเอง รากศัพท์คือ “Dual” หรือ “ทวิ” เช่น “ทวิภพ” เวลาที่เราดูเทนนิสพอคะแนนเท่ากัน เขาจะบอกว่า “ดิวส์” ก็มาจากรากภาษาคือมาดวลกันนี่แหละครับ... หรือฟุตบอลเสมอกันก็ต้องมาดวลจุดโทษกันให้มันจบๆไป ไม่งั้นเล่นต่อก็เหนื่อยตาย ไม่จบ ไม่ชนะกัน

• เอาละครับ พ่อจะจับดูดวลกันให้เห็นในจดหมายนักบุญยอห์นครับ

1. คู่ที่หนึ่ง “คนที่ทำความชอบธรรม กับ คนที่ทำบาป หรือคนที่ทำดีกับคนที่ทำชั่ว” ยอห์นเน้นว่า...
a. ผู้ประพฤติชอบย่อมเป็นผู้ชอบธรรมดังที่พระองค์ทรงเป็นผู้เที่ยงธรรม
b. ผู้ที่ทำบาปย่อมมาจากปีศาจ เพราะปีศาจนั้นทำบาปมาตั้งแต่แรกเริ่ม
2. คู่ที่สอง เรียกว่า “ลูกพระ กับ ลูกผี” ชัดเจนดีครับ ยอห์นย้ำว่า...
a. “ลูกพระเจ้า” ทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาป เพราะเชื้อชีวิตของพระเจ้าดำรงอยู่ในตัวเขา และเขาไม่อาจทำบาปได้ เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า
b. “ลูกผี” ทุกคนที่ไม่ประพฤติชอบ และไม่รักพี่น้องของตนก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า แปลว่ามาจากปีศาจ

• พระวาจาวันนี้เรียกว่า เรามา “ดวล” กันในมโนธรรมของเรา เรามาเลือกกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะเลือกอะไร วันนี้ต้องดวลกันต้องเลือกข้างให้ชัด อย่าสับสน อย่าลังเล เรามาตัดสินใจว่าเราจะเอาอย่างไรเช่น
o จะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนชั่ว
o จะทำสิ่งที่ถูกต้องหรือจะทำสิ่งที่ผิด
o จะซื่อสัตย์หรือจะคดโกง
o จะคอรัปชั่นหรือจะร่วมกันสร้างสรรค์ซื่อตรง (พ่อเน้นร่วมกันโกง เพราะคอรัปชั่น Corruption รากภาษาลาติน corruptus อ่านว่า “คอรัปตุส” ซึ่งมีรูปคำเป็น past participle ของคำว่า “corrumpere" อ่านว่า “คอร์รุมเปเร” แปลว่า ร่วมกันทำลาย รู้เห็นเป็นใจตั้งใจ ร่วมมือกันทำให้พินาศ พ่อเน้นเรื่องนี้เพราะเป็นสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ของประเทศเราเป็นพิเศษ เราต้องเลือกข้างครับ จะร่วมมือกันสร้างสรรค์ความดีให้เจริญ หรือจะรวมหัวกันทำร้ายและทำลาย
o จะรักหรือจะเกลียด

• สำหรับคำสอนของพระคัมภีร์ วรรณกรรมยอห์นในบทจดหมายหรือความคิดของยอห์น ไม่มี “สีเทา” ครับ ชีวิตคริสตชนต้องเลือกจะเดินใน “ความสว่าง หรือจะเดินในความมืด” เลือกจะเดินในความรักหรือความเกลียดชัง ท่านวางให้ดูครับให้เราคริสตชนได้ตัดสินใจ
• ที่ชัดๆคือเราคริสตชนเราต้องการจะเป็น “ลูกพระหรือลูกผี” จะเป็น “บุตรแห่งความมืดหรือบุตรแห่งความสว่าง”

• พี่น้องที่รักครับ พ่อทราบว่าชีวิตจริงไม่ง่ายนัก แต่อย่างน้อยการตัดสินใจจากภายในต้องชัดเจน ไม่มีสีเทาในการตัดสินใจ

o แม้เรามนุษย์อ่อนแอ เป็นทาสของบาปและความโน้มเอียง แต่อย่างน้อยทุกๆวันเริ่มวันใหม่ การภาวนา การไตร่ตรองชีวิต เราต้องเริ่มต้นที่ความตั้งใจดี เลือกข้างความดี ความถูกต้อง เลือกเป็นลูกของพระทุกวันเสมอไปมิใช่หรือครับ
o ทะเลเป็นสีดำในยามค่ำคืน แต่ไม่นานก็เช้า และเมื่อดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมคือพระคริสตเจ้าได้เสด็จมากบังเกิดเป็นมนุษย์ ได้บังเกิดในจิตใจเรา ฉายส่องชีวิตเรา เป็นองค์อรุโณทัยของชีวิต ยามเช้าและแสงสว่างเข้ามาก ความมืดดำของทะเลสีดำจะพลันเป็นสีทองและเป็นสีฟ้าสวยงามอย่างแน่นอน หรือท้องฟ้ายามมืดมิดแต่อย่างน้อยก็มีแสงจันทร์และแสงดาวที่ให้ความหวัง และเมื่อยามเช้ามาถึงแสงสว่างแห่งความจริงปรากฏมา ท้องฟ้าท้องทะเล อย่างไรเสียก็ต้องเป็นสีฟ้าสวยงามจนได้นั่นเอง แน่นอนคงไม่มีใครชมทะเลสีฟ้ายามค่ำคืนแน่ๆ

• พี่น้องครับ พระเยซูเจ้าองค์แสงสว่าง องค์ความรัก องค์ความจริง ความซื่อสัตย์ คือสิ่งที่ยอห์นเน้นสอนเราตลอดพระวรสารของท่านและตลอดบทจดหมายของท่าน...
o พ่อมั่นใจ...พี่น้องก็ต้องมั่นใจ (สำนวนพ่อวันนี้เหมือนเพลงทะเลสีดำอย่างไรก็ไม่รู้นิ) พ่อมั่นใจ...ลูกๆก็ต้องมั่นใจว่า... ชีวิตแห่งค่ำคืนมืดมน... ไม่นานก็เช้า ไม่นานความจริงแห่งพระคริสตเจ้า แสงสว่าง องค์อรุโณทัย ในที่สุดเมื่อฉายส่องชีวิตเราแล้ว อย่างไรเสียในที่สุดชีวิตของเราและสังคมของเราก็ต้องเข้าสู่ย่ำรุ่งอันสุกใสดังท้องทะเลและท้องฟ้าเป็นสีฟ้าครามอันงดงามในที่สุด...
o คริสตชนต้องเป็นดังแสงรังสีของภาสกรแห่งชีวิตคือองค์พระคริสตเจ้า และเราทุกคนต้องเป็นความรัก ความดี และความจริงสำหรับโลก เป็น “แสงสว่างส่องโลก” จนกระทั่งสามารถเป็น “ความหวัง” สำหรับโลก สังคม ครอบครัว ชุมชนวัดของเราเสมอไปนะครับ
o เมื่อเราได้พบพระคริสตเจ้า ได้พบแสงแห่งชีวิต เราได้เจริญชีวิตในแสงแห่งความจริง เป็นบุตรของพระเจ้า จากนั้น เราทุกคนจะเป็นผู้ได้พาเพื่อนพี่น้องให้มาพบพระองค์ ให้มาพบความจริงและความดี และมาเป็นศิษย์ของพระองค์ (อ่านพระวรสารสิครับและจะเข้าใจความยินดีแห่งการได้พบพระองค์)
o ดังนั้น พี่น้องที่รัก เลือกชัดๆนะครับ เลือกองค์ความจริง ความสว่าง และชีวิตเราจะพร้อมดวลเสมอกับทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความดีและความจริง... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

• อ่านพระวรสารนักบุญยอห์นที่คัดมาให้ด้วย และรีบเร็ว พากัน พากันไปหา เรียกกันไปพบ ไปรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้า นั้นคือหน้าที่ของเรา เป็นผู้ประกาศข่าวดีและนำพี่น้องของเราไปพบพระคริสตเจ้าด้วยกันเสมอครับ
o ยอห์นบัปติส ชี้บอกศิษย์ให้รู้จักพระเยซูและพวกเขาตามพระองค์ไป
o อันดรูว์พาซีโมนพี่ชายไปพบพระเยซู พระแมสซียาห์
o พี่น้องที่รัก ขอให้เราชี้บอก ประกาศ และพากันไปพบพระเยซู องค์พระเจ้า องค์ความรักและองค์ความจริงเสมอไป...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์