"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 4 มกราคม 2017    
เทศกาลพระคริสตสมภพ
1ยน 3:7-10…

7ลูกที่รักทั้งหลาย จงอย่าให้ใครชักนำท่านให้หลงผิด
ผู้ประพฤติชอบย่อมเป็นผู้ชอบธรรม
ดังที่พระองค์ทรงเป็นผู้เที่ยงธรรม


8ผู้ที่ทำบาปย่อมมาจากปีศาจ
เพราะปีศาจนั้นทำบาปมาตั้งแต่แรกเริ่ม
พระบุตรของพระเจ้าทรงปรากฏ
เพื่อทรงทำลายงานของปีศาจ
9ทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาป
เพราะเชื้อชีวิตของพระเจ้าดำรงอยู่ในตัวเขา
และเขาไม่อาจทำบาปได้ เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า
10เราจำแนกบุตรของพระเจ้าจากบุตรของปีศาจได้โดยวิธีนี้
คือทุกคนที่ไม่ประพฤติชอบ และไม่รักพี่น้องของตน
ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า

ยน 1:35-42…
35วันรุ่งขึ้น ยอห์นกำลังยืนอยู่ที่นั่นกับศิษย์สองคน 36เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไป จึงพูดว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า” 37เมื่อศิษย์ทั้งสองคนได้ยินยอห์นพูดดังนี้จึงติดตามพระเยซูเจ้าไป 38พระเยซูเจ้าทรงหันพระพักตร์มาทอดพระเนตรเห็นเขากำลังติดตามพระองค์ จึงตรัสถามว่า “ท่านต้องการสิ่งใด” เขาทูลตอบว่า “รับบี” แปลว่า พระอาจารย์ “พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่ไหน” 39พระเยซูเจ้าตรัสว่า “มาดูซิ” เขาจึงไปดู เห็นที่ประทับของพระองค์ และพักอยู่กับพระองค์ในวันนั้น ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ
บ่ายสี่โมง
40อันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตรเป็นคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินคำพูดของยอห์น และตามพระเยซูเจ้าไป 41อันดรูว์พบซีโมนพี่ชายเป็นคนแรก จึงพูดว่า “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” พระเมสสิยาห์ หรือพระคริสตเจ้า แปลว่า ผู้รับเจิม 42เขาพาพี่ชายไปเฝ้าพระเยซูเจ้า พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขา จึงตรัสว่า “ท่านคือซีโมน บุตรของยอห์น ท่านจะมีชื่อว่า เคฟาส” แปลว่า “เปโตร” หรือ “ศิลา”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• เช้าวันนี้ที่พ่อนั่งเขียนเพื่อประกาศพระวาจาต่อไป อากาศเริ่มอุ่นแล้ว ไม่เย็นอย่างหลายวันที่ผ่านมา เมื่อวานพ่อได้เรื่องการเมือง ท่าทีของเราที่พึงเป็น พึงมี และพึงวางตนต่อหน้าความจริงของบ้านเมือง

• เช้าวันนี้พ่ออ่านพระคัมภีร์ประจำวันที่ 4 มกราคม พ่อสะกิดใจจริงๆ เพราะบทอ่านจากจดหมายนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่งเราอ่านต่อกันมาหลายวันแล้ว และยอห์น ท่านเขียนจดหมายนี้ในวัฒนธรรมกรีกที่มีลักษณ์เป็นทวินิยม Dualism
o คือ ทุกอย่างมีแนวความคิดเป็นคู่ๆ โดยเฉพาะคู่ที่ตรงกันข้ามกัน เช่น ความมืดกับความสว่าง ความจริงกับความเท็จ ความดีกับความชั่ว บาปกับบุญ คุณกับโทษ ทูตสวรรค์กับปีศาจ ฯลฯ
o และเช้าวันนี้พ่อได้กลิ่นอายของทิวนิยมนี้เต็มๆกับพระวาจาของพระเจ้า จากจดหมายนักบุญยอห์นบทที่ 3 ที่พระศาสนจักรจัดให้เราได้อ่านนี้

• พี่น้องที่รัก วันนี้อ่านพระวาจาจากบทอ่านที่หนึ่งแล้ว พ่อจะจับคู่ความคิดและความจริงที่ยอห์นสอนเราในวันนี้จากบทอ่านนี้ให้ดูนะครับ
o เรียกว่า คู่ดูโอ้ ที่ภาษาเยาวชนสมัยใหม่นี้เขาชอบใช้กัน Dualistic Idea หรือ ความคิดที่พิจารณาสิ่งต่างๆเป็นคู่ตรงข้ามกัน ที่ต้องจับมา “ดวลกัน”
o ภาษาที่เรียกว่า ต้องต่อสู่กัน ยิงกัน อยู่คนละข้างกัน เป็นคู่ที่ต้องปะลองกำลังกัน เรียกว่า “มาดวลกัน”
o ความจริงเรามีอีกคำหนึ่งที่เราแปลคำว่า Debate หรือ “โต้วาที” แต่ภาษาที่ดีกว่าคือ “ดวลวาทะ” นั่นคือโต้วาทีนั้นเอง รากศัพท์คือ “Dual” หรือ “ทวิ” เช่น “ทวิภพ” เวลาที่เราดูเทนนิสพอคะแนนเท่ากัน เขาจะบอกว่า “ดิวส์” ก็มาจากรากภาษาคือมาดวลกันนี่แหละครับ... หรือฟุตบอลเสมอกันก็ต้องมาดวลจุดโทษกันให้มันจบๆไป ไม่งั้นเล่นต่อก็เหนื่อยตาย ไม่จบ ไม่ชนะกัน

• เอาละครับ พ่อจะจับดูดวลกันให้เห็นในจดหมายนักบุญยอห์นครับ

1. คู่ที่หนึ่ง “คนที่ทำความชอบธรรม กับ คนที่ทำบาป หรือคนที่ทำดีกับคนที่ทำชั่ว” ยอห์นเน้นว่า...
a. ผู้ประพฤติชอบย่อมเป็นผู้ชอบธรรมดังที่พระองค์ทรงเป็นผู้เที่ยงธรรม
b. ผู้ที่ทำบาปย่อมมาจากปีศาจ เพราะปีศาจนั้นทำบาปมาตั้งแต่แรกเริ่ม
2. คู่ที่สอง เรียกว่า “ลูกพระ กับ ลูกผี” ชัดเจนดีครับ ยอห์นย้ำว่า...
a. “ลูกพระเจ้า” ทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาป เพราะเชื้อชีวิตของพระเจ้าดำรงอยู่ในตัวเขา และเขาไม่อาจทำบาปได้ เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า
b. “ลูกผี” ทุกคนที่ไม่ประพฤติชอบ และไม่รักพี่น้องของตนก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า แปลว่ามาจากปีศาจ

• พระวาจาวันนี้เรียกว่า เรามา “ดวล” กันในมโนธรรมของเรา เรามาเลือกกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะเลือกอะไร วันนี้ต้องดวลกันต้องเลือกข้างให้ชัด อย่าสับสน อย่าลังเล เรามาตัดสินใจว่าเราจะเอาอย่างไรเช่น
o จะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนชั่ว
o จะทำสิ่งที่ถูกต้องหรือจะทำสิ่งที่ผิด
o จะซื่อสัตย์หรือจะคดโกง
o จะคอรัปชั่นหรือจะร่วมกันสร้างสรรค์ซื่อตรง (พ่อเน้นร่วมกันโกง เพราะคอรัปชั่น Corruption รากภาษาลาติน corruptus อ่านว่า “คอรัปตุส” ซึ่งมีรูปคำเป็น past participle ของคำว่า “corrumpere" อ่านว่า “คอร์รุมเปเร” แปลว่า ร่วมกันทำลาย รู้เห็นเป็นใจตั้งใจ ร่วมมือกันทำให้พินาศ พ่อเน้นเรื่องนี้เพราะเป็นสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ของประเทศเราเป็นพิเศษ เราต้องเลือกข้างครับ จะร่วมมือกันสร้างสรรค์ความดีให้เจริญ หรือจะรวมหัวกันทำร้ายและทำลาย
o จะรักหรือจะเกลียด

• สำหรับคำสอนของพระคัมภีร์ วรรณกรรมยอห์นในบทจดหมายหรือความคิดของยอห์น ไม่มี “สีเทา” ครับ ชีวิตคริสตชนต้องเลือกจะเดินใน “ความสว่าง หรือจะเดินในความมืด” เลือกจะเดินในความรักหรือความเกลียดชัง ท่านวางให้ดูครับให้เราคริสตชนได้ตัดสินใจ
• ที่ชัดๆคือเราคริสตชนเราต้องการจะเป็น “ลูกพระหรือลูกผี” จะเป็น “บุตรแห่งความมืดหรือบุตรแห่งความสว่าง”

• พี่น้องที่รักครับ พ่อทราบว่าชีวิตจริงไม่ง่ายนัก แต่อย่างน้อยการตัดสินใจจากภายในต้องชัดเจน ไม่มีสีเทาในการตัดสินใจ

o แม้เรามนุษย์อ่อนแอ เป็นทาสของบาปและความโน้มเอียง แต่อย่างน้อยทุกๆวันเริ่มวันใหม่ การภาวนา การไตร่ตรองชีวิต เราต้องเริ่มต้นที่ความตั้งใจดี เลือกข้างความดี ความถูกต้อง เลือกเป็นลูกของพระทุกวันเสมอไปมิใช่หรือครับ
o ทะเลเป็นสีดำในยามค่ำคืน แต่ไม่นานก็เช้า และเมื่อดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมคือพระคริสตเจ้าได้เสด็จมากบังเกิดเป็นมนุษย์ ได้บังเกิดในจิตใจเรา ฉายส่องชีวิตเรา เป็นองค์อรุโณทัยของชีวิต ยามเช้าและแสงสว่างเข้ามาก ความมืดดำของทะเลสีดำจะพลันเป็นสีทองและเป็นสีฟ้าสวยงามอย่างแน่นอน หรือท้องฟ้ายามมืดมิดแต่อย่างน้อยก็มีแสงจันทร์และแสงดาวที่ให้ความหวัง และเมื่อยามเช้ามาถึงแสงสว่างแห่งความจริงปรากฏมา ท้องฟ้าท้องทะเล อย่างไรเสียก็ต้องเป็นสีฟ้าสวยงามจนได้นั่นเอง แน่นอนคงไม่มีใครชมทะเลสีฟ้ายามค่ำคืนแน่ๆ

• พี่น้องครับ พระเยซูเจ้าองค์แสงสว่าง องค์ความรัก องค์ความจริง ความซื่อสัตย์ คือสิ่งที่ยอห์นเน้นสอนเราตลอดพระวรสารของท่านและตลอดบทจดหมายของท่าน...
o พ่อมั่นใจ...พี่น้องก็ต้องมั่นใจ (สำนวนพ่อวันนี้เหมือนเพลงทะเลสีดำอย่างไรก็ไม่รู้นิ) พ่อมั่นใจ...ลูกๆก็ต้องมั่นใจว่า... ชีวิตแห่งค่ำคืนมืดมน... ไม่นานก็เช้า ไม่นานความจริงแห่งพระคริสตเจ้า แสงสว่าง องค์อรุโณทัย ในที่สุดเมื่อฉายส่องชีวิตเราแล้ว อย่างไรเสียในที่สุดชีวิตของเราและสังคมของเราก็ต้องเข้าสู่ย่ำรุ่งอันสุกใสดังท้องทะเลและท้องฟ้าเป็นสีฟ้าครามอันงดงามในที่สุด...
o คริสตชนต้องเป็นดังแสงรังสีของภาสกรแห่งชีวิตคือองค์พระคริสตเจ้า และเราทุกคนต้องเป็นความรัก ความดี และความจริงสำหรับโลก เป็น “แสงสว่างส่องโลก” จนกระทั่งสามารถเป็น “ความหวัง” สำหรับโลก สังคม ครอบครัว ชุมชนวัดของเราเสมอไปนะครับ
o เมื่อเราได้พบพระคริสตเจ้า ได้พบแสงแห่งชีวิต เราได้เจริญชีวิตในแสงแห่งความจริง เป็นบุตรของพระเจ้า จากนั้น เราทุกคนจะเป็นผู้ได้พาเพื่อนพี่น้องให้มาพบพระองค์ ให้มาพบความจริงและความดี และมาเป็นศิษย์ของพระองค์ (อ่านพระวรสารสิครับและจะเข้าใจความยินดีแห่งการได้พบพระองค์)
o ดังนั้น พี่น้องที่รัก เลือกชัดๆนะครับ เลือกองค์ความจริง ความสว่าง และชีวิตเราจะพร้อมดวลเสมอกับทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความดีและความจริง... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

• อ่านพระวรสารนักบุญยอห์นที่คัดมาให้ด้วย และรีบเร็ว พากัน พากันไปหา เรียกกันไปพบ ไปรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้า นั้นคือหน้าที่ของเรา เป็นผู้ประกาศข่าวดีและนำพี่น้องของเราไปพบพระคริสตเจ้าด้วยกันเสมอครับ
o ยอห์นบัปติส ชี้บอกศิษย์ให้รู้จักพระเยซูและพวกเขาตามพระองค์ไป
o อันดรูว์พาซีโมนพี่ชายไปพบพระเยซู พระแมสซียาห์
o พี่น้องที่รัก ขอให้เราชี้บอก ประกาศ และพากันไปพบพระเยซู องค์พระเจ้า องค์ความรักและองค์ความจริงเสมอไป...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022น.ยอห์นเอิ๊ด พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:1-14) พระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกมา และวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆ กระดูกเหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากทีเดียวในหุบเขานั้น เป็นกระดูกแห้งสนิท พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้ จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่า ‘กระดูกแห้งเอ๋ย...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 36:23-28) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า...
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 34:1-11) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย...
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการีบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 28:1-10) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์