"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2017    
เทศกาลพระคริสตสมภพ
ยน 1:29-34…

29วันรุ่งขึ้น ยอห์นเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาตน จึงกล่าวว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก 30ผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่า “บุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้า แต่นำหน้าข้าพเจ้า เพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้า” 31ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้ทำพิธีล้าง เพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอล

32ยอห์นยังยืนยันอีกว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่เหนือพระองค์ 33ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ผู้ที่ทรงส่งข้าพเจ้ามาใช้น้ำทำพิธีล้าง ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “เจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใด ผู้นั้นคือผู้ที่ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า” 34ข้าพเจ้าเห็น และเป็นพยานยืนยันว่า ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ทำไมต้องลูกแกะ” (Lamb of God) ทำไมลูกแกะจึงลบล้างบาปได้... เรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปดูที่มาของพันธสัญญาเดิมเพื่อความเข้าใจครับ
• อพย 12:21-27
o โมเสสเรียกประชุมผู้อาวุโสทั้งปวงของชาวอิสราเอล พูดว่า “จงไป เลือกลูกแกะหรือลูกแพะสำหรับครอบครัวของท่าน และฆ่าเป็นเครื่องบูชาสำหรับฉลองปัสกา 22จงเอากิ่งหุสบ จุ่มลงในชามเลือดของสัตว์นั้น พรมที่กรอบประตูด้านข้างและด้านบน อย่าให้ผู้ใดออกนอกบ้านจนกระทั่งเช้า 23เมื่อพระยาห์เวห์เสด็จผ่านมาลงโทษประเทศอียิปต์ พระองค์จะทอดพระเนตรเห็นเลือดที่กรอบประตู ทั้งด้านข้างและด้านบน พระยาห์เวห์จะเสด็จผ่านประตูไป จะไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ทำลาย เข้าไปประหารคนในบ้านของท่าน 24ท่านจะต้องปฎิบัติตามคำสั่งนี้เป็นกฎถาวรสำหรับท่านและลูกหลานของท่านตลอดไป 25เมื่อท่านเข้าไปในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์จะประทานให้ท่านตามพระสัญญา ท่านจะต้องรักษาพิธีนี้ไว้” 26เมื่อลูกหลานถามท่านว่า “พิธีนี้มีความหมายว่าอย่างไร” 27ท่านจะตอบเขาว่า “เป็นเครื่องบูชาสำหรับฉลองปัสกาถวายเป็นเกียรติแด่พระยาห์เวห์ ผู้เสด็จผ่านบ้านของชาวอิสราเอลในประเทศอียิปต์ไป เมื่อพระองค์ทรงประหารชาวอียิปต์ แต่ทรงไว้ชีวิตครอบครัวของเรา”
o เรื่องราวจากหนังสืออพยพนี้เองที่ทำให้เราได้เห็น เลือดของลูกแกะที่ถูกฆ่า ทาที่วงกลบประตูนั้น เป็นเครื่องหมายเพื่อความรอดพ้นของลูกหลานของชาวอิสราเอล เพราะเลือดนี้ พระเจ้าทรงเสด็จผ่านข้ามไป ไม่ได้ทำลายประชากรของพระองค์
o เลือดของลูกแกะที่ต้องหลั่งออกมา และลูกแกต้องตายไปนั้น เพื่อความรอดของประชาชน.. การหลั่งเลือด การยอมเป็นค่าไถ่ให้รอด นั่นคือบทบาทของลูกแกะปัสกา และยิ่งกว่านั้น สำหรับชาวยิว นี่คือการเลี้ยงปัสกา เนื้อแกะเป็นอาหารแห่งความยินดีที่พระเจ้าได้ช่วยพวกเขาให้รอดด้วยเลือดของลูกแกะ จะเรียกว่าเพราะความเสียสละโดยไม่ได้เต็มใจของลูกแกะแต่ละตัวที่ถูกฆ่าไปตามธรรมเนียมปัสกาของชาวยิว...
o แต่พระเยซูคริสตเจ้า ยอห์นบัปติสต์ได้ชี้แสดง “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า” พระองค์เป็นดังลูกแกะแห่งปัสกานั้น ต่างกันที่ทรงรู้ตัว เต็มใจ มอบตนเป็นสินไถ่ เพื่อความรอดของมนุษย์ทุกคน ด้วยความรักต่อพระเจ้าพระบิดาเต็มที่และรักมนุษย์เต็มหัวใจ ทรงยอมมอบตนเองบนไม้กางเขนสิ้นพระชนม์เพื่อเป็น “เครื่องหมายแห่งปัสกานิรันดรหรือความรักนิรันดรของพระเจ้าผู้ทรงรักมนุษย์”
o เลือดของพระองค์ แทนที่ลูกแกะปัสกาของพันธสัญญาเดิม นี่เป็นพระโลหิตของพระชุมพาน้อย... ลูกแกะ ที่เรียกว่า “ลูกแกะ” (Lamb) ไม่ใช่ “แกะตัวโต”(Sheep) เพราะคำว่า “Lamb หรือลูกแกะที่เราเคยเรียกว่า “ชุมพา”” หมายถึงลูกแกะที่อายุไม่เกินหนึ่งปี... ซื่อ บริสุทธิ์ ไร้เดรียงสา และต้องถูกนำไปเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาป เราใช้ความหมายนี้กับพระเยซู “พระบุตร” ทรงไม่มีบาปใดๆ ทรงบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธ์สูงสุด แต่ทรงยอมกรับความตายบนไม้กางเขนเพื่อชดเชยบาปของเรา เพื่อเราทุกคนได้รับความรอด
o นักบุญยอห์นชี้ให้เห็นชัด “นี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” เราจึงได้รับการอภัย เราจึงได้รับละเว้นจากความตายตลอดนิรันดร แม้เราต้องตายตามธรรมชาติ แต่เราได้รับความรอด เราจะไม่มีวันตายตลอดนิรันดร

• ยอห์น บัปติสต์ ได้ปรากศถึงสองครั้ง “ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่พระเจ้า พระจิตเจ้า ได้ชี้แสดงพระองค์” ยอห์นบัปติสประกาศสองประการคือ
1. ความต่ำต้อยของท่าน ที่จะเปรียบไม่ว่าด้านใดๆเลยกับพระเยซู เราได้เรียนรู้จักความสุภาพถ่อมตนของท่านนักบุญยอห์นอย่างงดงาม พ่อคิดว่า ประเด็นนี้แหละคือสิ่งที่พ่อต้องเรียกว่า นี่เป็น ความงดงามแห่งชีวิตคริสตชน... “ความอ่อนน้อมถ่อมตน...” คือความงดงามแห่งชีวิตของเราครับ...
2. “พระเจ้า พระจิตเจ้า คือ พลังแห่งความรู้จักพระคริสเจ้า” พี่น้องที่รัก ความรู้จัก ในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงเพียงรู้ในระดับปัญญา แต่เป็นความรู้ที่ภาษาฮีบรูใช้คำว่า Yada’ “ยาดาอ์” และภาษากรีกใช้คำว่า “kinoskein” “กีนอสเคน” มีความหมายถึงการมีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า ดังนั้น สิ่งที่ยอห์นบัปติสต์เน้น ทำให้เราเห็นว่า.. อาศัยพระจิตเจ้า เราได้รู้จัก ได้รัก และได้มีชีวิตสนิทกับพระคริสตเจ้า พ่อคิดว่านี่เป็นประเด็นที่งดงามสำหรับชีวิตของเราคริสตชนครับ.. “ชีวิตของเรา ความเชื่อของเราในพระคริสตเจ้า ไม่ใช่เราสร้างขึ้น ไม่ใช่เราพยายามเชื่อ แต่เป็นพระเจ้า ผู้ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อในใจเรา ทำให้เราได้เชื่อในพระองค์” ดังนั้น ชีวิตคริสตชนคือ การตอบสนองความเชื่อตลอดไปครับ พยายามเจริญชีวิตดีที่สุดเพื่อประกาศความเชื่อของเราครับ พ่อย้ำมาตลอด “เป็นคริสตชนไม่ดีไม่ได้นะครับ”

• ยอห์นเป็นพยานยืนยันว่า “ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า”
o พี่น้องที่รัก พ่อสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคือเรารับรู้ เชื่อมั่นในพระเยซู ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า.. นี่แหละคือความเชื่อของเรา นี่แหละคือศรัทธาของเราครับ...
o เขียนไปเรื่อยๆ หรือเทศน์ไปเรื่อยๆ ใจของพ่อก็มีความคิดลึกๆ เบื้องหลังตลอด ทำอย่างไรหนอที่จะประกาศ เขียน ถ่ายทอด ให้พี่น้องที่รักมั่นคง มั่นคงจริงๆ ในพระคริสตเจ้า พระศิลาของเรา คือ มั่นคงในความเชื่อสุดชีวิตจิตใจในพระองค์ มั่นใจในพระองค์ และทำอย่างไรหนอให้พี่น้องรักหมดหัวใจในพระเยซู... จนเรา...ไม่สามารถรักใครได้เหมือนรักพระองค์...แต่ไม่ได้แปลว่าตัดคนอื่นๆออกไป แต่พ่อเขียนเหมือนที่พระองค์สอนคือรักพระองค์ที่สุดและก็รักเพื่อนพี่น้อง (ที่สุด) เหมือนที่เรารักพระองค์ และยิ่งกว่านั้น เหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา... นี่แหละประเด็นสำคัญที่สุดแล้ว...
o และยิ่งเขียนในเช้าๆวันต้นๆปีแบบนี้ อากาศดีมากขณะเขียน อาการก็ดีไปด้วยมากๆ พ่อจะทำอย่างไรหนอที่จะให้การได้อ่านไตร่ตรองพระวาจาเช่นนี้ ทำให้พี่น้องคริสตชนที่รักและทุกท่านได้ “มีความหวังเต็มเปี่ยมในพระเยซู”... พ่อรู้ชัดเจนจากคำสอนว่า ความหวังอันที่จริงคือความเชื่อ.. และพ่อศึกษาพระคัมภีร์พ่อก็ยิ่งรู้ว่า ความเชื่ออันที่จริงก็คือความรักและเป็นเนื้อเดียวกันหมด “ความรัก ความหวัง ความเชื่อ” ที่ไม่ได้ลอยๆ อยู่ในอากาศ แต่...ติดสนิทสัมผัสได้ใน... “พระเยซู ลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก”
o ดังนั้น พ่อเห็นภาพที่ยอห์นชี้บอกกับทุกคน และพ่อขอเป็นผู้ “ชี้” (พ่อเองก็นักบุญยอห์นบัปติสด้วย) ก่อนที่บรรยากาศพระคริสตสมภพและปีใหม่จะผ่านไป พ่อขอชี้ยืนยันเช่นกัน พี่น้องที่รักครับ... “พระเยซู คือ ลูกแกะสนอ่อนโยนของพระเจ้าผู้ทรงรักเรา ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อยกบาปของเรา...เราได้เชื่อในพระองค์ ขอให้เราได้รักพระองค์ และเปี่ยมด้วยความหวังในพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมนะครับ”
o ผู้ที่รักพระองค์ย่อมรักเพื่อนพี่น้องของตนเช่นกัน ตรงนี้แหละที่เป็นเหตุผลที่เราจะต้องดำเนินชีวิตน่ารักแบบคริสตชนแท้ๆเสมอนะครับครับ... ขอพระชุมพาน้อยของพระเจ้า ทรงพระกรุณาเราเทอญ...

• วันนี้เขียนไป อากาศเย็นนิดๆ แต่จะเริ่มอุ่นลง พ่อก็คิดว่าต้องอาศัยอากาศเป็นใจ บ้านเณรเงียบสงบเณรยังไม่กลับมาจากวันหยุด... สงบ เหลือเกิน
o พ่อหวังว่า ชีวิตของเราในฐานะคริสตชนจะทำให้เราอดไม่ได้ที่จะรัก รัก รัก เหมือนพระองค์ทรงรักเรานะครับ
o เขียนไป ไตร่ตรองไป ใจก็คิดถึงทุกท่านที่ได้อ่านครับ อยากบอกรักทุกวันสำหรับทุกคน พ่อ ก็เป็นพ่อ จะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่พ่อไม่ได้ คือ ไม่รักก็ไม่ใช่พ่อ
o ลูกของพระเจ้าก็เช่นกัน ไม่รัก ก็ไม่ใช่ลูกพระจริงๆ นะครับ รักกัน ให้อภัยกัน คิดถึงกันในด้านดี กล่าวขวัญถึงกันเสมอ...
o “รักนะ ลูกรักของพระเจ้า ลูกรักของพ่อ และพ่อก็ต้องเป็นพ่อที่รักของลูกเช่นกัน...”
o เขียนไป รำพึงไป พ่อยิ่งรู้สึกว่าตนเองต้องประพฤติตนให้เป็น “พ่อ” มากขึ้นทุกวันเพราะเราได้เชื่อในพระเยซู..
o ดีใจครับที่ได้มีความเชื่อในพระเยซูครับ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้ ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจะกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เห็น พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นด้วยพระวาจาของพระองค์ และสิ่งสร้างทั้งปวงก็เชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์ ดวงอาทิตย์แสงจ้าส่องสว่างเหนือทุกสิ่ง พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ แม้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ประทานอำนาจแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้บอกเล่าสิ่งน่าอัศจรรย์ที่ทรงเนรมิตไว้ทั้งหมด องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพก็ทรงบันดาลให้ทุกสิ่งตั้งมั่นอยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ พระองค์ทรงหยั่งดูห้วงสมุทรและใจมนุษย์และทรงรู้วิถีทางของสิ่งเหล่านี้ พระผู้สูงสุดทรงทราบทุกสิ่ง และทรงสังเกตเห็นครื่องหมายแห่งอนาคต พระองค์ทรงประกาศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่จะเกิดขึ้น และทรงเปิดเผยร่องรอยของสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ ไม่มีความคิดใดจะหนีพ้นพระองค์ไปได้...
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 12:9-16) พี่น้อง จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว...
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา(บสร 35:1-12) การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมาย การปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายศานติบูชา...
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือปฐมกาล(ปฐก 3:9-15,20) องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน”...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...
บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์