"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบแปด เทศกาลธรรมดา

ลก 11:42-46…

42วิบัติจงเกิดแก่ท่าน บรรดาชาวฟาริสี ท่านถวายหนึ่งในสิบของสะระแหน่ สมุนไพรและผักทุกชนิด แต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้า บทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆ 43วิบัติจงเกิดแก่ท่าน บรรดาชาวฟาริสี ท่านชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม และชอบให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะ 44วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ท่านเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็น คนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู้’
45นักกฎหมายคนหนึ่งจึงทูลพระองค์ว่า ‘พระอาจารย์ ท่านพูดเช่นนี้ ท่านก็สบประมาทพวกเราด้วย’ 46พระองค์ตรัสตอบว่า ‘ท่านนักกฎหมายทั้งหลาย วิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วย ท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลัง แต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นอรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• คำตำหนิที่พระเยซูเจ้าตำหนิฟาริสี... ชาวฟาริสี คนเคร่งศาสนาที่ถือกฎหมายทางศาสนาอย่างเคร่งครัด แต่ก็มีลักษณะของความหน้าซื่อใจคด เลียงกฎต่างๆ แต่ทำให้ตัวเองดูดีด้วยความหยุมหยิมของการถือกฎหมายทางศาสนา เรียกว่าบ่อยครั้ง ก็มือถือสากปากถือศีลอะไรทำนองนี้ พระเยซูเจ้าตำหนิพวกเขา....


• คำตำหนิในพระวรสารที่เราได้ฟังในวันนี้คือ “ท่านถวายหนึ่งในสิบของสะระแหน่ สมุนไพรและผักทุกชนิด แต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้า บทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆ”

• ถ้อยคำนี้มีความหมายที่พึงตระหนักเป็นสำคัญ คือ

o “ความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้า” เรื่องนี้ไม่สามารถละเลย หรือหลบไปจากความจริง... พ่อคิดว่าเรื่องนี้ต้องตระหนักจริงๆ ความรักต่อพระเจ้า ถ้ามีอยู่จริงในใครก็ตาม คนๆนั้น จะต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมจริงๆต่อเพื่อนพี่น้องรอบข้างเสมอ พี่น้องที่รักครับ ประเด็นนี้พ่อขอย้ำเป็นคำสอนสำหรับวันนี้ คนมีศาสนา เราคริสตชนทุกคน เราพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส ทุกคนเหมือนกัน เพราะเราศรัทธาในพระเจ้า และพระเจ้าที่เราศรัทธาด้วยคือ “พระเจ้าองค์วามรัก” เราเชื่อในพระเจ้าองค์ความรักจริงๆ เราศรัทธาในความรักของพระเจ้าจริงๆ พระคัมภีร์ก็ยืนยันกับเรา “Deus Caritas Est = God is Love” “พระเจ้าเป็นความรัก” และสำคัญมาก “ผู้ที่ดำรงอยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ดำรงอยู่ในเขา” (เทียบ 1ยน)

o ดังนั้น ถ้าเราเป็นคนศาสนาจริงๆ มีศาสนาจริงๆ มีความรักต่อพระเจ้าจริงๆ และที่สำคัญกว่ามาก บางทีเราอาจจะคิดว่าเรารักพระเจ้ามากน้อยต่างกัน แต่ที่แน่ๆคือพระเจ้าทรงรักเรามากจริงๆ และถ้าเราเชื่อศรัทธาในความรักของพระเจ้า เราคริสตชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฆราวาส นักบวช พระสงฆ์ พระสังฆราช เราทุกคนต้องไม่ละเลย “ความยุติธรรม” โดยเด็ดขาดนะครับ คนที่ไม่ยุติธรรมหรือละเลยความยุติธรรมเป็นคนที่ขาดความรักอย่างยิ่ง จะเรียกว่าน่าเวทนาในการขาดความรักเหมือนเด็กมีปัญหาขาดความรักก็ว่าได้... น่าสงสารคือขาดความรักตั้งแต่กำเนิดบ่อยครั้งทำให้เขาก้าวร้าว เอาเปรียบ และเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ คอรัปชั่น ไม่รู้จักพอ เพราะไม่เห็นความต้องการหรือไม่รู้สึกรู้สากับความต้องการหรือความกระหายหิว ของคนอื่นๆ คิดถึงแต่ตัวเอง...

o พี่น้องครับ เราคริสตชนได้รับความรักจากพระเจ้าในฐานะพระบิดา.. พระเจ้าองค์ความรักแท้จริง... เราไม่ได้ขาดความรักแน่นอนโดยศีลล้างบาป โดยองค์พระจิตเจ้าที่เราได้รับ “พระจิตแห่งความรัก” ดังนั้น เราจะเป็นคนขาดความรักและละเลยความยุติธรรมไม่ได้นะครับ

o พ่อก็คิดจริงๆนะ พ่อเป็นพระสงฆ์ พ่อต้องไม่ทำตัวเป็นเหมือนเด็กมีปัญหาขาดความรัก ขาดความอบอุ่นในชีวิตพระเจ้า จนทำให้พ่อเป็นคนละเลยความยุติธรรม หรือไม่รู้จักพอ เอาแต่ได้ เห็นแก่ตัว ขาดความเห็นใจเพื่อนพี่น้อง... พ่ออยากเน้นกับพ่อเอง เน้นกับนักบวชหญิงชาย และพระสงฆ์เอง รวมทั้งพระสังฆราช พ่ออยากให้คำสอนวันนี้จากพระเยซูเจ้าสอนพวกเราคนของศาสนาให้มากที่สุดจริงๆ นะครับ (เราต้องไม่ลืมว่า ฟาริสี นักกฎหมาย ที่พระเยซูเจ้าตำหนิและสอนเตือนในวันนี้อย่างพิเศษคือบรรดาคนศาสนา คนใกล้พระวิหาร คนสำคัญในระบบศาสนา คือ ระดับผู้นำทั้งสิ้น เพราะพระเยซูเจ้าเน้นถึงเรื่อง “นั่งแถวหน้าในศาลาธรรม และชอบให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะ” แม้ไม่ชอบคนเขาก็รักและคำนับเพราะเขาเป็นคนดีและรักพระเจ้ากันครับ... แต่ประเด็นคัญคือเราต้องเป็นคนดี ยุติธรรม รัก มากกว่าใครๆ)

o ถ้าเรารักพระเจ้าจริงๆ เราจะเป็นคนยุติธรรมต่อทุกคน... พ่อคิดว่า วันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงความรักเพราะความรักนั้นสำคัญสุด จำเป็นสุดอยู่แล้ว แต่วันนี้ พ่ออยากเน้น “ความยุติธรรม” ก่อนอื่นใด... พ่ออยากให้พระวาจาเตือนพ่อเอง เตือนพี่น้องพระสงฆ์ นักบวชหญิงชาย พระสังฆราช และหรือคนที่ทำงานในหน้าที่ในศาสนาทั้งหลาย ขอให้เราเป็นคนยุติธรรมนะครับ อย่าเอียง อย่าเห็นแก่ได้ อย่าโลภ อย่าเห็นแก่ตัว หรือคอรัปชั่น เราจะละเลยความยุติธรรมไม่ได้เด็ดขาดครับ และ
o สำหรับพี่น้องคริสตชนฆราวาส เวทีชีวิตของพี่น้องนั้นหนักหนานักในเวทีของโลก ในสังคมโลกที่พี่น้องเจริญชีวิตและเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของ พระเจ้าอยู่... พ่อก็ขอพี่น้องตระหนักเช่นกัน เพราะเหตุว่าเราศรัทธาในพระเจ้าองค์ความรัก.. ขอให้เราทุกคนเป็นคนยุติธรรม รัก ไม่ละเลยความยุติธรรม และไม่ละเมิดความยุติธรรมหรือความรักนะครับ ไม่คอรัปชั่น ไม่เอาแต่ได้ และเห็นแก่ตัว แต่เราต้องเห็นแก่ส่วนรวม และความดีส่วนรวมด้วยเสมอนะครับ...

• พระเยซูเจ้าทรงย้ำว่า “บทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆ” 

o ประเด็นสำคัญคือความละเอียดมากในคำสอนเตือนของพระองค์... ความยุติธรรมและความรักต้องปฏิบัติโดยจำเป็นจริงๆ และต้องไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆด้วยนะครับ

o สำคัญเช่นกัน ไม่ใช่อ้างความยุติธรรม ความรัก และก็ละเลยบัญญัติอื่นๆ หรือข้ามไปง่ายๆ ไปเลย แน่นอนที่สุดความรักและความยุติธรรมเป็นเหตุผลสืบเนื่องสำคัญและจำเป็นต่อ กัน แต่กฎเล็กน้อยมากมายจะมีคุณค่าด้วยถ้าเริ่มด้วยความจริงในการปฏิบัติความรัก และความยุติธรรมนะครับ

o บ่อยครั้ง เราก็อาจเลี่ยงบาลีเก่งๆ... คือ บอกเน้นความรัก ความรัก ความยุติธรรม แต่เรื่องเล็กน้อยๆก็ละเลยไปเสียอีก ความมีระเบียบในชีวิต วินัยในชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกายที่เหมาะสมกับ ความพอเพียง ฯลฯ

o พ่อสรุปว่า ถ้ามีความยุติธรรมและความรักจริงๆ... เราจะถือกฎอื่นๆแม้หยุมหยิมได้อย่างดีมีค่าและมีเหตุผลสมควร แต่ แต่ แต่ หลายคนเน้นความหยุมหยิม ให้ความสำคัญกับกฎหยุมหยิมแบบฟาริสี กลับไม่ยุติธรรม...

o เปรียบว่า ถ้าเรามีหลักแห่งความยุติธรรมความรัก รายละเอียดอื่นๆเยอะแยะก็มีค่าไปด้วย แต่ถ้าเรามีรายละเอียดมากมายเยอะแยะ เยอะๆๆๆ แต่ไม่มีความยุติธรรมและความรัก ก็เป็นฟาริสีไปครับ ดังนั้น เริ่มที่หลักแห่งความยุติธรรมและความรักมากๆครับ และอันที่จริงถ้ารักจริงยุติธรรมจริง เราก็จะสามารถแยกแยะวางตนเหมาะสมให้กับเรื่องรายละเอียดได้อย่างสวยงาม แน่นอนครับ

• พี่น้องที่รักครับ... คริสตชนดีคือเราทุกคน ต้องเปี่ยมด้วยความยุติธรรมและความรักจริงๆนะครับ คนที่มีความรักพระเจ้าจริง รักพี่น้องจริงๆ เราจะยุติธรรมอย่างแน่นอน ขอพระเจ้าอวยพรให้เราเป็นเช่นนี้ ฝึกฝน อบรมตนเอง ให้ความยุติธรรมและความรักเปล่งออกมาจากภายในจิตใจเรานะครับ อย่าลืมว่าความยุติธรรมความรักไม่ใช่เครื่องประดับหรืออาภรณ์ แต่เป็นหัวใจจริงจากภายในของเรานะครับ...

• เราต้องออกแรงปฏิบัติความยุติธรรมเพราะความรักจากภายในขับเคลื่อนเราครับ พ่อก็เช่นกัน ต้องไม่เพียงชี้สั่ง ให้คนอื่นปฏิบัติแบบหมอกฎหมาย เพราะพระเยซูเจ้าก็ตำหนิมากด้วย “‘ท่านนักกฎหมายทั้งหลาย วิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วย ท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลัง แต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้น”


• ให้ไปดำเนินชีวิตในความรักพระเจ้า และปฏิบัติความยุติธรรม ไม่ละเลยความยุติธรรม และคุณธรรมอะไรๆที่มีค่าต่อพี่น้องของเราเถิดครับ..


• ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 24:15-24) องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูซิ เราจะพรากผู้เป็นแก้วตาของท่านไปจากท่านโดยกะทันหัน แต่ท่านอย่าคร่ำครวญ อย่าร้องไห้หรือหลั่งน้ำตาเลย จงร่ำไห้คร่ำครวญอย่างเงียบๆ อย่าทำพิธีไว้ทุกข์ให้ผู้ตาย จงสวมผ้าโพกศีรษะ จงสวมรองเท้า อย่าเอาผ้าปกปิดหนวด อย่ากินอาหารไว้ทุกข์” ข้าพเจ้าจึงบอกเรื่องนี้แก่ประชาชนในเวลาเช้า ในเวลาเย็นภรรยาของข้าพเจ้าก็ถึงแก่กรรม เช้าวันรุ่งขึ้น ข้าพเจ้าทำตามที่ได้รับพระบัญชา...
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์ (ยรม 38:4-6, 8-10) ในครั้งนั้น...
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2022น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์ มรณสักขี บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค...
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022นักบุญฌาน ฟรังซัวส์ เดอชังตาล นักบวช บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 16:59-63)...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์