"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบแปด เทศกาลธรรมดา

นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารีย์และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร
ลก 11:47-54…

47“วิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลาย ท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่า 48จึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษ บรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้”
49“พระปรีชาญาณของพระเจ้า ตรัสว่า “เราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขา เขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคน

50คนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคน โลหิตที่ได้หลั่งตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมา 51นับตั้งแต่โลหิตของอาแบลจนถึงโลหิตของเศคาริยาห์ซึ่งถูกประหารระหว่างแท่น บูชากับพระวิหาร” ถูกแล้ว เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้
52วิบัติจงเกิดแก่ท่าน บรรดานักกฎหมาย ท่านนำกุญแจไขความรู้ไป ท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วย”
53ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่น บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรู ซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆ 54วางกับดักพระองค์เพื่อจับผิดพระวาจาอรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• ฟาริสี ธรรมาจารย์ โดยพระเยซูเจ้าตำหนิอย่างหนัก พระองค์ไม่เพียงตำหนิ แต่ร้องแบบสิ้นหวังกับพฤติกรรมของพวกเขา พวกเขาเป็นคนศาสนา เป็นบุคคลสำคัญในศาสนาและธรรมประเพณีชีวิต แต่พวกเขา เจริญชีวิตไม่น่ารัก (ต้องเป็นที่เคารพแต่ไม่น่ารักมากๆ เจริญชีวิตเป็นอุปสรรคและเป็นที่สะดุดแต่ก็ยังต้องเป็นทีเคารพในสังคม และอยากให้คนเคารพให้เกียรติ) พระวาจาที่เราได้ยินได้ฟังหลายวันติดต่อกัน พระเยซูเจ้าตำหนิฟาริสี ธรรมาจารย์ บรรดาผู้ใหญ่ในศาสนายิวที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับเป็นคนศาสนา ทุกอย่างภายนอกก็ดูดี เยอะ มากมาย เยอะ จนดูหนัก ลุ่มล่ามไปด้วยชุดเสื้อผ้าพิธีรีตอง ฟุ่มเฟือยในรูปแบบชีวิต ชีวิตที่ควรเรียบง่าย เพื่อแบ่งปันกลับเป็นชีวิตที่เยอะ เยอะเกินไป จนพระเยซูเจ้าตำหนิมากๆ 


• พ่อคิดว่าเรื่องนี้จำเป็นที่เราต้องอ่านดีๆ คำตำหนิของพระเยซูที่เห็นความ “เยอะ” ของคนชั้นนำในสังคมศาสนาและบ้านเมือง เยอะเกินไป น่าจะไม่ดีนะ และบ่อยครั้งเมื่อเป็นคนชั้นสูงเช่นนี้ มีศาสนาและกฎหมายธรรมบัญญัติเป็นเครื่องมือ พวกนี้ก็เบียดเบียนคนอื่นๆ ด้วยความเชื่อนี่แหละที่น่าตำหนิ คนพวกนี้กินบ้านของหญิงหม้าย เอาเปรียบคนยากจน เข้าข้างคนร่ำรวยเพื่ออยากได้ซ้ำซ้อนไม่รู้จบ 

o ภาษายุคที่ผ่านมาของไทยเราเรียกว่า “ประโยชน์ทับซ้อน” คือ มีแต่ได้กับได้ พ่อจะเรียกว่าอะไรดี ท่าทีที่พระเยซูตำหนิพวกเขาเหมือนกับว่า

o คือ พวกนี้ “มือขาวหยิบจากพระเจ้า หยิบฉวยจากความเป็นคนศาสนา แบบขอจากพระเจ้ามากมาย (อาศัยกิจกรรมทางศาสนา) มือซ้ายก็แบขอ หยิบ หยิก ฉวย กระชากลากดึงเถือไถจากเพื่อนพี่น้อง ทั้งคนรวยและคนจน จากคนรวยก็แบมือขอ จากคนจนก็อ้างความยุติธรรมความถูกต้อง หลักการทางศาสนาและความ (อ) ยุติธรรมเพื่อให้ได้มา


• พระเยซูเจ้าตำหนิชีวิตแบบนี้ เพราะอันที่จริง พ่อจะอธิบายว่าอย่างไรดี... พระองค์ตรัสว่า คนพวกนี้นับถือเราแต่ปาก สอนคนอื่นแต่ไม่ทำ สรรเสริญบรรพบุรษที่ฆ่าประกาศกก็แปลว่าเห็นด้วย และที่สำคัญ ยุคสมัยของพวกเขายิ่งฆ่าประกาศก คือ “ฆ่าทำลายความจริง” ยิ่งกว่าอดีต “ท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่า จึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษ บรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้” พระเยซูเจ้าเน้นว่า คนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบ กับการเบียดเบียนหรือการกระทำกับประกาศกหรือการทำร้ายและทำลายความจริงแบบ ที่บรรพบุรุษเคยทำ...


• พี่น้องที่รัก พ่อยิ่งอ่านพ่อยิ่งคิดถึงตนเอง และคิดถึงสถาบันศาสนาของเรา พ่อในฐานะพระสงฆ์ พ่อฟังคำสอนของพระองค์ ฟังคำตำหนิของพระองค์ พ่อยิ่งรู้สึกว่า พ่อต้องระวังตัวและสำเนียเจียมตัวมาก ต้องเจียมตัวเจียมตนและเจียมความประพฤติของตนเองจริงๆ ในฐานะสงฆ์ของพระคริสตเจ้า... พ่อเกรงว่า พ่อเป็นกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนกับบรรดาสมณะธรรมาจารย์และผู้ใหญ่ของ ศาสนาในอดีต ที่ถ้าไม่ระวังตัว... พ่อจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ “เสนอให้ประหารพระเยซูแบบสมัยที่พระองค์ถูกตรึงกางเขน” 

o พอเกรงว่า แทนที่พ่อจะประกาศความรอดพ้น ประกาศความรักแบบพระเยซูจนมอบชีวิต

o บางทีถ้าไม่ระวังตัว เพราะการยกย่องให้เกียรติ การให้เกียรติพระสงฆ์คนศาสนาสูงส่ง... เพราะ... เพราะ “ความน่ารักแสนดีของสัตบุรุษ” บางทีจะทำให้พ่อเองคิดว่า เกียรติที่ได้รับเพราะความใจดีความน่ารักเหล่านั้นที่สัตบุรุษมอบให้นั้น เป็น “สิทธิ” ที่พ่อพึงจะได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็จบเลย พ่อจะกลายเป็นเหมือนฟาริสีธรรมาจารย์ที่ที่สุดก็มีแต่รับ รับ และหลง หลง และก็ตักตวง เอาแต่ได้ จนกระทั่งอาจอ้างศาสนา อ้างความถูกต้อง อ้างพระเจ้าเพื่อตนเองให้ร่ำรวย มีสุข ดีเบื้องหน้า เสเพลรับหลัง มีวาระซ่อนเร้น ถ้าเป็นเช่นนี้ แย่แน่ๆ

• ปกติพระสงฆ์ มีหน้าที่ถวายบูชา “Sacrifices” แด่พระเจ้า เป็นคนกลางถวายบูชาพระเจ้าระหว่างเพื่อนพี่น้องกับพระเจ้า พระสงฆ์ต้องเป็นผู้ถวายบูชา... แต่บ่อยครั้งเครื่อง พระสงฆ์ที่บูชาพระเท็จเทียมหาได้ถวายบูชาพระเจ้าเที่ยงแท้ไม่... บ่อยครั้งเครื่องบูชาคือสิ่งที่ได้รับมาจากพี่น้อง ยึดมาจากพี่น้อง รับมา และทำ “พิธี” (เพียงแต่พิธี) ถวาย และผลจากพิธีก็ได้รับส่วนแบ่ง ได้รับความเคารพนับถือ ได้รับความใจดีความรัก (แต่หลงตนเองเอามาเป็นสิทธิ ในประสบการณ์พระคัมภีร์มีเยอะครับ หลงโลภ เอามากันจนเยอะ ร่ำรวยมิใช่เพียงตัวเองแต่ครอบครัวสมณะก็พากันร่ำรวย) และเมื่อใดก็ตามที่สมณะหรือพระสงฆ์ ไม่ว่าศาสนาในความเชื่อใดหลงใช้โอกาส หน้าที่ เพื่อตนเอง... 

o พ่อจะบอกให้ว่าที่สุด... คนรอบข้าง กลายเป็นเครื่องบูชา กลายเป็นโอกาส โดยเฉพาะคนยากไร้ก็จะต้องกลายเป็นเครื่องบูชาหาโอกาส หาเงินทองมาเพื่อคนเหล่านี้โดยที่... พระเยซูเจ้าเคยย้ำว่า “พวกนี้เอาภาระใส่บ่าคนอื่น แต่ตนเองมิได้แต่ยกแม้แต่เพียงปลายนิ้ว” หาเงินทองมารับบริจาคเพื่อพระเจ้า เพื่อคนยากจน เพื่อสร้างโน่นสร้างนี่ จุดประสงค์ดีทั้งสิ้น... แต่ปัญหาคือคนที่สามารถให้ได้ด้วย บริจาคได้ด้วย คือ คนของศาสนานี่แหละ... วัดรวยมากได้งัยขณะที่ประชาชนยากไร้ นี่เป็นที่สะดุดและบาปนะครับ เพราะวัด คือ พระเยซู พระกายทิพย์ของพระเยซู คือ บรรดาสัตบรุษทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน

o พ่อเขินนะครับเวลาที่สัตบุรุษใจดี เสนอให้สิ่งที่ดีๆ พ่อคิดเสมอว่า พ่อทำงานให้พระศาสนจักรให้พระเจ้าคุ้มแล้วจริงๆ กระนั้นหรือ

o ต่อครับ... ถ้าเราไม่ได้บูชาพระเจ้าเที่ยงแท้ แต่ลึกๆ แอบบูชาเพื่อตนเอง... เรากำลังเป็น “พระเท็จเทียมตัวร้ายกาจฝังลึกมาก” บ่อยครั้ง อ้างอำนาจพระเจ้ามากๆ อาจไปถึงขึ้น “คำพูดฉันคือคำพูดพระเจ้า ความคิดฉันคือพระประสงค์หรือน้ำพระทัย... การกระทำของฉันคือการกระทำของพระเจ้า...จิตใจฉัน (บางทีเป็นจิตร้ายกาจด้วย) คือจิตของพระเจ้า...” (โอ..ฉันมีอำนาจมากจากศีลบวช จากการเจิม จากการประกาศแต่งตั้ง จากการครอบครองเป็นนั่นเป็นนี่) และผลตามมาคือ “ฉันนี่แหละคือพระเจ้า” (โอ.. ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้น) อ้างพระคัมภีร์อย่างชาญฉลาดเพื่อประกาศพระเจ้าเท็จเทียมคือตัวเอง แทนที่จะประกาศพระเจ้าเที่ยงแท้คือพระคริสตเยซู... แบบนี้และที่พระเยซูเจ้าตำหนิหนักหน่วง...

o ที่สุด ครับ ถ้าพระสงฆ์ คนศาสนาเป็นแบบนี้ก็จะถวายบูชาต่อไปครับ ทำหน้าที่ถวายบูชาแด่พระเท็จเทียมคือตัวเองโดยอ้างพระเจ้าเที่ยงแท้... และเครื่องบูชาที่ต้องเสียสละเผาถวายคือ... คือ... คือ... เพื่อนพี่น้องรอบข้างทั้งหมด ทั้งคนร่ำรวยและคนยากจน และก็จะเรียกร้องทั้งหลายเพื่อบูชาตนเอง.. บ้านที่สะดวกสบาย อาหารชั้นเลิศ เครื่องดื่มทีดีที่สุด เหล้าชั้นเลิศสุด (คนศาสนาและหรือพระสงฆ์ไม่ควรดื่มสุรายาเมาก็เอาไปเสียหมด) รถชั้นดีต้องใหม่ป้ายแดง เครื่องใช้ไหมสอย เครื่องออกกำลังกาย ค่าบริการสุขภาพ ฟิตเนส ค่าคลับสโมสร ค่า...ภาษาปัจจุบันต้องใช้คำว่า “นั่นโน่นนี่” อะไรก็วัดจ่าย คนอื่นจ่าย เพื่อฉัน เพื่อฉัน เพราะฉันคือคนของพระเจ้า... ฮ่าๆๆๆ บาปหนักจริงๆ


• สรุป... พ่อเอง พวกเราคนศาสนา และคริสตชนที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัว สังคม หรือคริสตชนทั่วไปด้วย พ่อเน้นตนเองในฐานะพระสงฆ์ ถ้าเราไม่ระวังนะ เราจะไม่เหมือนพระเยซูเสียแล้วนะครับ... 

o เพราะพระองค์ร่ำรวยสุดในความเป็นพระเจ้า ถ่อมองค์ลงมายากจนสุด จนถึงความตายที่แย่ที่สุด เพราะทรงรักเรา จึงยอมให้จนหมดแม้ชีวิตและลมหายใจสุดท้ายยังทรงส่งพระจิตเจ้าออกไป (เทียบ ฟป 2 และเทียบ ยน 19 ดู ยน 3:16 และเทียบดูชีวิตพระเยซูทั้งชีวิตตลอดพระชนมชีพของพระองค์) พระเยซูเจ้าทรงรับความเจ็บปวด ความตาย ถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชา ทรงเป็นทั้งพระสงฆ์ผู้ถวายบูชา และทรงเป็น เครื่องบูชา แม้แต่พระแท่นบูชา (อ่านจดหมายถึงชาวฮีบรู)


• เราได้อ่านพระวรสารที่พระองค์ตำหนิฟาริสี ธรรมาจารย์ สมณะทั้งหลาย... คนศาสนาทั้งหลาย พ่อได้ไตร่ตรองนานหน่อยเช้าวันนี้ พ่อพยามยามมองดูพระองค์ และมองดูความจริงของสังคมศาสนาทุกๆศาสนา ถ้าเราไม่ระวัง เราจะเป็นเช่นเดียวกับฟาริสีที่พระองค์ตำหนิครับ... พ่อคิดว่าเช้านี้พ่อเขียนสิ่งที่เตือนใจพ่อเอง และท่านที่รักทุกคน เพื่อเราจะได้บูชาพระเจ้าเที่ยงแท้ ไม่บูชาพระเท็จเทียมตัวร้ายคือตนเอง... และพระเท็จเทียมที่เราพบในพระคัมภีร์คือบาอัล... เบเอลเซบูล พระเท็จเทียมนี้คือความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ความร่ำรวย เงินทอง วัวทองคำ.. ถ้าทั้งหมดทำเพื่อตนเองก็กลายเป็นพระเท็จเทียม...


• ดังนั้น ให้เราศรัทธาและบูชาพระเยซูเจ้าพระเจ้าเที่ยงแท้ และรัก เมตตา ใจดี อุทิศตนเอง แบบพระองค์เสมอนะครับ อย่ายึดติดกับพระเท็จเทียม หรือทรัพย์สมบัติ แต่ศรัทธาในพระเจ้าจริงๆ และเราจะสามารถทำให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมีความหมายจริงๆ มีค่าสำหรับตนเอง ครอบครัว และเรียนรู้ที่แบ่งปันด้วยความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง แบบนี้คือคนทีมีศรัทาและมีศาสนาจริงๆ ครับ ขอพระจ้าอวยพรครับให้เราเป็นเหมือนพระเยซูด้วยกันทุกคนครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022น.ยอห์นเอิ๊ด พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:1-14) พระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกมา และวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆ กระดูกเหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากทีเดียวในหุบเขานั้น เป็นกระดูกแห้งสนิท พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้ จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่า ‘กระดูกแห้งเอ๋ย...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 36:23-28) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า...
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 34:1-11) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย...
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการีบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 28:1-10) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์