"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบหก เทศกาลธรรมดา

ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขา (อารักขเทวดา)
อพย 23:20-23….

20เราจะส่งทูตสวรรค์ไปข้างหน้าท่าน เพื่อป้องกันท่านตามทาง และนำท่านไปถึงสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้ 21จงเคารพเชื่อฟังถ้อยคำของทูตสวรรค์นั้น อย่าต่อต้าน เพราะเขาทำไปในนามของเรา และจะไม่ยอมอภัยความผิดของท่านเลย 22แต่ถ้าท่านเชื่อฟังเขาและทำตามที่เราสั่งทุกประการ เราจะเป็นศัตรูกับศัตรูของท่าน เป็นปฏิปักษ์กับปฏิปักษ์ของท่าน 23ทูตสวรรค์ของเราจะเดินข้างหน้าและนำท่านเข้าไปในดินแดนของชาวอาโมไรต์ ชาวฮิตไทต์ ชาวเปริสซี ชาวคานาอัน ชาวฮีไวต์และชาวเยบุส เราจะทำลายล้างเขาทั้งหลายให้สิ้นไป


มธ 18:1-5,10…

1ขณะนั้น บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า ทูลถามว่า “ผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์” 2พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขา 3แล้วตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย 4ดังนั้น ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์
5“ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้ ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา 10“จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาๆ เหล่านี้คนใดเลย เราบอกท่านทั้งหลายว่า ตลอดเวลาในสวรรค์ ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์ พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• “Protection” ภาษาทางนิรุกติศาสตร์ มีความหมายลึกซึ้งดีครับ...

o ในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 คำนี้แปลว่า “ที่พัก ร่วมเงา ที่ป้องกัน หรือการปกป้องคุ้มครอง”

o ปลายศตวรรษที่ 14 คำนี้มีความหมายมากขึ้น หมายถึงการปกป้องเฝ้าระวังความปลอดภัย... มาจากรากภาษาฝรั่งเศสโบราณ คือ คำว่า "Proteccion” มาจากภาษาลาตินโดยตรงคือคำว่า “Protectionem” อ่าน “โปรเทคซีโอแนม” จากรากคำนาม “Protectio โปรเทคซีโอ”

o ทั้งหมดรวมความว่า คือ การเฝ้าระวัง ปกป้องภัยตรายที่อยู่ข้างหน้า หรือข้างหลัง หรือจากทุกๆด้าน เพื่อให้ปลอดภัยจากภัยรอบด้าน

• พ่อชอบการระลึกถึงอารักขเทวดาหรือทูตสวรรค์ผู้อารักขามากๆ เพราะตั้งแต่เป็นเด็ก พ่อถูกสอนเสมอว่า เรามีทูตสวรรค์น้อยจากพระเจ้าคอยดูแลรักษาเรา คอยปกปักรักษาเราตลอดเวลา พ่อชอบความรู้สึกเช่นนี้จริงๆ

• เพราะเราเชื่อ เราได้รับคำสอนเช่นนี้ เวลาที่เราจะทำอะไร พูดอะไร ประพฤติปฏิบัติอะไร เราจะรู้ว่า เรามีทูตสวรรค์น้อยมีปีกเล็กๆ คอยอยู่เคียงข้างเรา เฝ้าระวังเรา ดูและเรา 
o เชื่อแบบนี้ ศรัทธาแบบนี้แล้วรู้สึกดีจริงๆ รู้สึกสำนึกว่าเราต้องดีจริงๆ

o พยายามที่จะดีให้มากที่สุด เพราะเรามีท่านอารักขเทวดาคอยติดตามเรา... 

o พ่อคิดว่าเป็นคำสอนภาพกุศโลบายชั้นเยี่ยม.. แต่ยิ่งกว่านั้นนี่ไม่ใช่เพียงกุศโลบายแต่อันที่จริงเป็นข้อความเชื่อศรัทธา ชั้นยอดของเราคาทอลิก... 

o เราเชื่อศรัทธาในการดูแลรักษาของพระเจ้าต่อชีวิตของเรา ต่อพระศาสจักร เราเชื่อว่าว่าพระเจ้าทรงดูแลเราเสมอ ทรงรักษาเราเสมอ และวิธีการของพระเจ้าคือพระองค์ประทานทูตสวรรค์อารักขาเราเสมอ

• ความเชื่อนี้เราได้รับจากการเปิดเผยจากพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์.. หลายตอนที่ทำให้เรามั่นใจที่สุด... จากพันธสัญญาเดิม จากหนังสืออพยพวันนี้ 

o ระหว่างการเดินทางอพยพ ในถิ่นทุรกันดาร ในเงาแห่งความตาย ความไม่ปลอดภัย และดินแดนที่พร้อมจะทำลายประชากรของพระเจ้า ทะเลทราย... แต่พระคัมภีร์เผยพระวาจาของพระเจ้าแก่เรา พระเจ้าตรัสว่า... “เราจะส่งทูตสวรรค์ไปข้างหน้าท่าน เพื่อป้องกันท่านตามทาง และนำท่านไปถึงสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้”การเดินทางของประชากรของพระเจ้าจะ ไม่มีวันโดดเดี่ยวแต่พระเจ้าจะทรงนำเข้าไปโดยทูตสวรรค์... นี่คือการเปิดเผยจากหนังสืออพยพที่เราอ่านในวันนี้ พ่อคิดว่า เราน่าจะอุ่นใจในความเชื่อ เชื่อการเอาใจใส่ รักษา ดูและ และทรงนำของพระเจ้าจริงๆ และมีคำสั่งสำหรับประชากรของพระเจ้าด้วย... คือ 

1. จงเคารพเชื่อฟังถ้อยคำของทูตสวรรค์นั้น 

2. อย่าต่อต้าน เพราะเขาทำไปในนามของเรา และจะไม่ยอมอภัยความผิดของท่านเลย

3. แต่ถ้าท่านเชื่อฟังเขาและทำตามที่เราสั่งทุกประการ เราจะเป็นศัตรูกับศัตรูของท่าน เป็นปฏิปักษ์กับปฏิปักษ์ของท่าน

• สองคำสั่งสั้นๆ และคำยืนยันอีกหนึ่งประการ มีความหมายมากเพื่อชีวิตและเพื่อรอดจากความตายจริงๆ คือ “จงเคารพเชื่อฟัง และอย่าต่อต้านท่าน...ถ้าท่านเชื่อฟัง...”

• พ่อว่า เรื่องนี้พ่อได้รับการอบรมมาแต่เด็กๆทีเดียว... พ่อแม่สอนเราเสมอว่า ก่อนเราจะตัดสินใจทำอะไร ฟังเสียงมโนธรรมของเรา หรือฟังเสียงของทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่เฝ้าอารักขาเรา.. พ่อจำได้ว่า ผู้ใหญ่สอนว่า “ข้างขวาของเรามีอารักขเทวดาคอยกระซิบที่หูขวาของเราฟังดีๆ อย่าดื้อกับท่าน... และทางซ้ายของเรา มีเจ้าปีศาจมีหางถือสามง่ามตาแดงๆ คอยพาเราไปในทางเลว แต่เราต้องเข้มแข็ง ต้องฟังทูตสวรรค์และกระทำความดีเสมอ...”

• คำสอนนี้อาจเป็นคำสอนที่เรียนรู้จากธรรมชาติของเรามนุษย์ เวลาที่เราตัดสินใจทำอะไรๆ เรามีสองทางเลือกเสมอ เลือกทำดี ฟังเสียงดีๆ หรือเลือกตามเสียงไม่ดี เสียงของบาปที่พาเราให้อยากได้อยากทำ... เราเลือกอย่างไร ไปซ้ายหรือไปขวา..

• พ่อเชื่อว่า คำสอนแบบนี้ทำให้เรามีมโนธรรม มีเสียงของพระเจ้าที่คอยโน้มน้าวเรามากกว่าเสียงที่ทำให้เราโน้มเอียง พ่อเห็นความคำสอนแบบนี้วิเศษมาก.. เป็นการอบรมมโนธรรมขึ้นเทพขึ้นทูตสวรรค์จริงๆสำหรับเราคริสตชนเพื่อให้เรา เป็นคนดี... ยอดเยี่ยมจริงๆ

• พี่น้องที่รักครับ บทสอนวันนี้ น่ารักที่สุด สอนเราทุกคนให้เลือกความดี เลือกเสียงของพระเจ้ามากกว่าเลือกเสียงของความโน้มเอียงทางความชั่วร้าย 

o เสียงของพระเจ้าที่พาเราให้เดินในหนทาง ในความจริงและในหนทางแห่งชีวิต... 

o พ่อเชิญชวนเราด้วยพระวาจาของพระเจ้าวันนี้นะครับ ขอให้เรา เคารพเชื่อฟังเสียงของทูตสวรรค์ เสียงสวรรค์ในชีวิตของเรา และขอให้เราอย่าดื้อ อย่าดื้อจนด้านหายไปจากเสียงของพระเจ้าเป็นอันขาด... 

o ขอให้เราเจริญชีวิตอย่างมีมโนธรรมที่ดี มีพระหัตถ์ของพระเจ้าเคียงข้างเราเสมอ และแน่นอน ภาพน่ารักคือทูตสวรรค์ของพระเจ้า อารักขเทวดาอยู่เคียงข้างเราเสมอ... 

o ขอพระเจ้าโปรดปรานเรา 

o ขอให้เรารักเสียงและความรักของพระเจ้าผ่านทางเสียงของพระองค์ การปกป้องขอพระองค์ผ่านทางทูตสวรรค์...

• มีคนเคยบอกว่า พ่อมีองค์อยู่ด้วย เขาบอกว่า เขาเห็น... จริงๆ หรือไม่ก็ไม่รู้เรื่ององค์อย่างที่เขาบอก แต่เชื่อว่า เราทุกคนมีองค์ทูตสวรรค์ดูแลรักษาเราจริงๆ แน่นอน แม้เราไม่เห็นแต่เราเชื่อว่า ท่านดูแลเรา...

• ขอให้เราเชื่อฟังเสียงแห่งความดี และอย่าต่อต้านความดีของพระเจ้าที่สถิตกับเรานะครับ ถ้าเราต่อต้านมากๆ บ่อยๆ เราจะไม่ได้ยินเสียงมโนธรรมของเรา ใจเราจะมืด บอด ด้านไป กับเสียงของพระเจ้า เสียงแห่งความรักและความดีนะครับ...

• พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเตือนเราให้มั่นใจ 

o “จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาๆ เหล่านี้คนใดเลย เราบอกท่านทั้งหลายว่า ตลอดเวลาในสวรรค์ ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์ พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์” 

o การมีทูตสวรรค์ผู้อารักขา ได้รับการยืนยันเป็นนัยๆ จากพระเยซูเจ้าเอง ดังนั้น ความศรัทธาต่อทูตสวรรค์ของเราจึงมั่นคงและเป็นความจริง

• ภาพศิลป์ ภาพที่พ่อชอบดูเสมอตอนเด็ก ภาพที่ติดอยู่ที่บ้ายยายพ่อ ภาพที่มาจากพระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสมอบให้ ติดในกรอบอย่างสวยงาม และพ่อก็จะชอบมองดู บางท่านอาจเคยเห็นก็ได้ คือ ภาพเด็กน้อยกำลังเดินข้ามสะพานที่มีไม้กระดานหักเป็นร่องอยู่แผ่นหนึ่ง ในภาพ คือเด็กน้อยใสซื่อสองคนพี่น้องที่น่ารักมาก... และข้างๆกึ่งข้างหลังเธอ มีภาพทูตสวรรค์มีปีก หน้าตาสวยดูใจดีมาก เดินประคองเธอ ให้แน่ใจว่า เธอจะไม่ตกร่องสะพานนั้น.. พ่อชอบภาพๆนี้ และยังติดตาจนทุกวันนี้ ขอท่านช่วยให้เราไม่ให้พลาดท่าเสียที ให้กับมารร้าย หรือความบกพร่องตกร่องเหวของความตายนิรันดร

• พี่น้องที่รัก พ่ออยากจบด้วยคำภาวนาสดุดีที่ 23 “ขอความดีและความรักอันศักดิ์สิทธิ์ โปรดตามติดชั่วฤดีชีวิตข้า...” 

o ขอพระเจ้าดูและรักษาเราทุกคนเสมอตลอดไป... 

o ข้าแต่อัครทูตสวรรค์ผู้อารักขา.. โปรดช่วยคุ้มครอง ดูแล พวกเราทุกคนเสอมเทอญ.... โปรดส่องสว่าง พิทักษ์รักษาและคุ้มครองพวกเราตามทางความรอด ณ วันนี้ และตลอดไปด้วยเทอญ... 

o ขอพระเจ้าอวยพรเราเสมอครับ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022น.ยอห์นเอิ๊ด พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:1-14) พระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกมา และวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆ กระดูกเหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากทีเดียวในหุบเขานั้น เป็นกระดูกแห้งสนิท พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้ จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่า ‘กระดูกแห้งเอ๋ย...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 36:23-28) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า...
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 34:1-11) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย...
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการีบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 28:1-10) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์