"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบหก เทศกาลธรรมดา

ลก 10:17-24….

17ศิษย์ทั้งเจ็ดสิบสองคนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดี ทูลว่า “พระเจ้าข้า แม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์” 18พระองค์ตรัสตอบว่า “เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ 19จงฟังเถิด เราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่อง มีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรู ไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้ 20อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่าน แต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว”


21ในเวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงปลาบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น 22พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิด เผยให้รู้”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• “เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต” เดชะพระนาม คือ ในพระนามของพระเจ้า สิ่งที่เราทำทุกวัน สวดทุกวัน ทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขน และเอ่ยข้อความนี้ หรืออย่างน้อยทำเครื่องหมายอย่างเร็วๆ บนหน้าผาก หน้าอก ไหล่หรือบ่าทั้งสองข้างของเรา เราร้องออกพระนามพระเจ้าที่เราเรียกว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต... เราชินกับเรื่องนี้มากๆ กับการออกพระนามพระเจ้าในชีวิตของเรา แต่เราทบทวนจากพระวรสารนิดหนึ่งวันนี้ครับว่า พระนามของพระเจ้านั้นทรงอำนาจมากๆ


• บรรดาศิษย์ทั้งเจ็ดสิบสองคนออกไปประกาศพระเจ้า ไปเทศนา ไปรักษา ไปช่วยเหลือประชาชน พวกเขากลับมาพร้อมกับความชื่นชมและประกาศว่า.. “พระเจ้าข้า แม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์” ปีศาจยังอ่อนน้อมยอมศิษย์ ไม่ใช่เพราะศิษย์แต่เพราะ “พระนามของพระเยซูเจ้า”


• พ่อได้ศึกษาพระคัมภีร์ ติดตาม และไตร่ตรองบางส่วน พ่อพบว่า “ปีศาจ หรือผีร้าย กลัวพระเยซูมาก” เวลามันพบพระเยซูเจ้าซึ่งหน้า บ่อยครั้งมันร้อง มันดิ้น มันขอร้องให้พระองค์โปรดอย่าขับไล่มัน ถ้าจะไล่มัน ให้มันไปสิงในฝูงหมูก็ยอม หรือแม้มันจะชื่อว่ากองพล มันก็กลัวพระเยซู กลัวพระนามของพระองค์... บ่อยครั้ง ปีศาจสิ่งทำให้คนเป็นใบ้ ล้มชักดิ้นชักงอเหมือนลมชัก แต่เหมือนเป็นพระองค์ มันก็ชัดดิ้นชักงอจะบ้าตายให้ได้ และเมื่อพระองค์สั่งให้ออกไป มันก็ออกไปทันทีโดยไม่ได้ทำอันตรายกับคนๆนั้นเลย


• สรุปว่า ปีศาจกลัวพระนามพระเจ้าจริงๆ และพระนามของพระองค์ก็ทรงอำนาจจริงเช่นกัน


• พี่น้องที่รัก เราทำอะไรทุกวัน... ไม่ใช่เดชะพระนาม หรือทำเครื่องหมายกางเขนหรอกหรือ เราออกพระนามพระเจ้าพระบิดา และพระบุตร และพระจิต มิใช่หรือ พ่อคิดว่า นี่เป็นสิ่งที่งดงามมาก และเป็นพลังอำนาจจริงๆสำหรับเราคริสตชนนะครับ เรามีพระนามของพระเจ้าสถิตกับเราเต็มๆ ทาบพระนามและเครื่องหมายลงไปในชีวิตเรา บนร่างกายและในวิญญาณของเรา ดังนั้น วันนี้ พ่ออยากให้เราคริสตชนมั่นใจนะครับ

o ทำเครื่องหมายกายเขนบ่อยๆ

o ออกพระนามพระเจ้า พระบิดา และพระบุตร และพระจิต บ่อยๆ ในชีวิตเรา

o ต่อเด็กๆ พ่อจำคำสอนที่ท่องได้ สวดภาวนา ทำสำคัญมหากางเขน ตื่นเช้า ก่อนนอน ก่อนอาหาร หลังอาหาร และทุกครั้งที่จะกระทำกิจการสำคัญ หรือยามใดที่เราต้องการความช่วยเหลือ พ่อคิดว่า คำสอนนี้ดีมาก เป็นมากกว่าการเรียกสมาธิ แต่เป็นการประกาศความเชื่อ และที่สำคัญ เป็นการร้องขอพระพรความช่วยเหลือจากพระเจ้า ในทุกเวลาของชีวิต


• และที่สำคัญกว่านั้น การออกไปของบรรดาศิษย์ การออกไปใช้พระนาม และรับใช้พระนามของพระเจ้า ชัยชนะเหนือปีศาจ และพระเยซูเจ้ายืนยันว่า พระองค์ได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเป็นว่าเล่น แต่ทรงยืนยันกับพวกเขา เป็นคำยืนยันที่น่ายินดีกว่ามาก... คือ

o “อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่าน แต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว”

o การทำงานในพระนามของพระเจ้า การประกาศข่าวดี การใช้พระนามของพระองค์เสมอ หรือเจริญชีวิตในพระนามของพระองค์ ทำให้บรรดาซาตานตกจากฟ้าก็จริง เราชนะปีศาจและอำนาจของมันได้ก็จริง แต่ที่สำคัญที่สุด 

o พี่น้องที่รัก “ชื่อของผู้ที่ใช้พระนามของพระเจ้า ดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า ชื่อของพวกเขา และชื่อของพวกเรา (ถ้าเราใช้พระนามขอพระเจ้า เจริญชีวิตในพระนามพระเจ้าเสมอ) ชื่อของเราจารึกไว้แล้วในพระอาณาจักรสวรรค์”

o พ่ออ่านและไตร่ตรองถึงตรงนี้ พ่อปลื้มใจ ชื่อของเราทุกคน ที่รักพระเจ้า ใช้พระนามพระเยซูเพื่อดำเนินชีวิตอย่างดีๆ ชื่อของเรา บันทึกไว้แล้วในสวรรค์ครับ... พ่อขอให้เราได้สบายใจ และมีความสุขเสมอครับ ยินดีเสมอครับ


• ชีวิตคริสตชน อันที่จริง ต้องยินดี ไม่เครียดนะครับ มีความสุขนะครับ มีรอยยิ้มแห่งความเชื่อ “ยิ้มเป็นไหมยิ่งแห่งความเชื่อ” คือยิ้มแบบเชื่อมั่นในความรักของพระเจ้า จะเป็นยิ้มที่สวยงามและนำความสุข มีแต่รอยเสียสละ รอยแห่งความรัก ปรากฎในชีวิต บนใบหน้าของเราเสมอ


• พี่น้องที่รัก เป็นศิษยพระเยซู เป็นน้องพระเยซู เป็นลูกพระบิดา เป็นผู้เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า ขอให้มีความสุข และทำให้ทุกคนรอบข้างเรามีความสุขเสมอไปนะครับ


• จงมีความถ่อมตน ต่ำต้อย คือ พึงพระนามพระเจ้าเสมอไปนะครับ..

o “ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย”

o สุภาพถ่อมตนต่อพระเจ้า และรักถ่อมตนให้เกียรติ เพื่อนพี่น้องมากๆ เดชะพระนามพระเจ้าครับ


• ขอพระเจ้าอวยพร เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต... อาแมน อาแมน อาแมน

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022น.ยอห์นเอิ๊ด พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:1-14) พระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกมา และวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆ กระดูกเหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากทีเดียวในหุบเขานั้น เป็นกระดูกแห้งสนิท พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้ จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่า ‘กระดูกแห้งเอ๋ย...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 36:23-28) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า...
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 34:1-11) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย...
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการีบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 28:1-10) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์