"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2017   
เทศกาลพระคริสตสมภพ
1ยน 5:14-21…. คำอธิษฐานเพื่อคนบาป

14ความมั่นใจของเราต่อพระองค์มีอยู่ว่า
ถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์
พระองค์จะทรงฟังเรา


15และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังสิ่งที่เราวอนขอ
เราย่อมรู้ว่า เรามีสิ่งที่เราวอนขอนั้นแล้ว
16ผู้ใดเห็นพี่น้องกระทำบาป
ซึ่งไม่ใช่บาปที่ทำให้ตาย
จงอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนนั้น แล้วพระเจ้าจะประทานชีวิตแก่เขา
แต่ต้องไม่ใช่บาปที่ทำให้ตาย
มีบาปที่ทำให้ตาย
และข้าพเจ้าไม่บอกให้ท่านอธิษฐานเพื่อบาปชนิดนี้
17ความอธรรมทุกชนิดเป็นบาป
แต่ไม่ใช่บาปทุกชนิดทำให้ตาย
18เรารู้ว่า ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาป
เพราะพระผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงเฝ้ารักษาเขาไว้
และมารร้ายไม่อาจแตะต้องเขาได้
19เรารู้ว่า เรามาจากพระเจ้า
โลกทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจของมารร้าย
20เรารู้อีกว่า พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว
พระองค์ประทานความเข้าใจให้เรา
เพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้าแท้
เราอยู่ในพระองค์
และอยู่ในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้
และทรงเป็นชีวิตนิรันดร
ลูกที่รัก จงระวังตนจากรูปเคารพเถิด

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• โอกาสท้ายๆของคริสต์มาสครั้งนี้ครับ พ่อคงต้องร้องตะโกนส่งท้ายครับ “Merry Christmas” การฉลองพระคริสตสมภพของเราบัดนี้มาถึงวันเสาร์สุดท้ายของเทศกาลแล้วครับ

• พรุ่งนี้วันอาทิตย์เราจะฉลองพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่นานาชาติ และอาทิตย์สุดท้ายของพระคริสตสมภพที่ตามมา และจบลงที่วันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างและเราจะเริ่มต้นเทศกาลธรรมดาที่เรียกว่าฤดูใบไม้ผลิแห่งชีวิตของพระศาสนจักร หรือชีวิตใหม่ที่เติบโตเหมือนต้นไม้ผลิดอกแตกใบใหม่สำหรับเราทุกคนครับ เป็นเวลาแห่งการเติบโตจากวความเชื่อในการบังเกิดมาของพระคริสตเจ้าครับ

• พี่น้องครับ วันนี้เองเป็นวันสุดท้ายของการอ่านจดหมายนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่งที่เราได้อ่านมาอย่างต่อเนื่องอย่างช้าๆ ตลอดเทศกาลพระคริสตสมภพ เรามาถึงเรื่องสุดท้ายของจดหมายที่แสนหวานฉบับนี้ครับ คือ

o เรื่อง “กำเนิดของความรัก และกำเนิดของความเชื่อ” นะครับ เราได้อ่านด้วยกันมาตลอดเวลาอย่างดีๆ
o วันนี้พระวาจามาถึงคำ “อธิษฐาน” คำอธิษฐานของยอห์นเพื่อคนบาป ท่านรักและห่วงใยคนบาปทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นครับ ในตอนสุดท้าย “คำอธิษฐานภาวนาเพื่อคนบาป”
o คำภาวนาเพื่อคนบาปนี้งดงามมากๆ ครับ แต่มีเรื่องยากทีเดียวในเรื่องการตีความ เพราะยอห์นได้เน้นเรื่อง “บาปที่ทำให้ตาย และบาปที่ไม่ทำให้ตาย” เมื่อกล่าวถึง “บาปที่ทำให้ตาย” คือตายตลอดนิรันดร ท่านนักบุญยอห์นเขียนไว้อย่างงดงามมากครับ... “ผู้ใดเห็นพี่น้องกระทำบาป ซึ่งไม่ใช่บาปที่ทำให้ตาย จงอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนนั้น แล้วพระเจ้าจะประทานชีวิตแก่เขา แต่ต้องไม่ใช่บาปที่ทำให้ตาย มีบาปที่ทำให้ตาย และข้าพเจ้าไม่บอกให้ท่านอธิษฐานเพื่อบาปชนิดนี้” ยุ่งล่ะครับ พ่อตัดสินใจจะหาคำอธิบายให้ได้กับเรื่องนี้ครับว่าหมายความว่าอะไร????

1. บาปที่ไม่ทำให้ตาย not mortal sin ต้นฉบับภาษากรีกใช้คำว่า “บาปที่ไม่นำไปสู่ความตาย”
2. บาปที่ทำให้ตาย mortal sin “บาปที่นำไปสู่ความตาย”

• ยากที่จะอธิบายสักหน่อย แต่อ่านดีๆจะค่อยเห็นได้เข้าใจได้ครับ เพราะยอห์นย้ำว่า “ความอธรรมทุกชนิดเป็นบาป แต่ไม่ใช่บาปทุกชนิดทำให้ตาย”
o พ่อได้นั่งลงศึกษาเรื่องบาปที่ทำให้ตายกับบาปที่ไม่ทำให้ตาย พ่อได้ขบคิดจริงๆครับ ได้คุยกับพ่อทัศไนย์อาจารย์ของพ่อ ได้นั่งลงคุยกันเรื่องนี้และพ่อเองก็มานั่งอ่านจดหมายนักบุญยอห์นบทนี้ บทสุดท้าย ตอนสุดท้าย ยอห์นได้เน้นความรักและความเชื่อมาตลอด และท่านได้เน้นมากเป็นประเด็นต่างๆที่พ่อจะสรุปได้จากจดหมายฉบับนี้ทั้งฉบับ พ่อลองแกะเอาหัวข้อต่างๆที่ท่านเขียนมาศึกษาดูอย่างระมัดระวัง พ่อลองตัดเนื้อหาของจดหมายทั้งฉบับออก เก็บไว้แต่หัวข้อที่นักวิชาการได้แบ่งเอาไว้ หัวข้อเหล่านี้จัดขึ้นทำให้เห็นเจตนาและคำสอนของจดหมายฉบับนี้ทั้งระบบดังนี้

พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ เพื่อให้เรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร
I. การดำเนินชีวิตในความสว่าง
• เงื่อนไขประการแรก การตัดขาดจากบาป
• เงื่อนไขประการที่สอง การปฏิบัติตามบทบัญญัติ โดยเฉพาะบทบัญญัติเรื่องความรัก
• เงื่อนไขประการที่สาม การแยกตัวออกจากโลก
• เงื่อนไขประการที่สี่ การระมัดระวังตนจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า

II. การดำเนินชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้า
• เงื่อนไขประการแรก การตัดขาดจากบาป
• เงื่อนไขประการที่สอง การปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องความรัก
• เงื่อนไขประการที่สาม การระวังตนจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้าและจากโลก

III. กำเนิดความรักและความเชื่อ
• กำเนิดความรัก
• กำเนิดความเชื่อ
• ภาคผนวก “คำอธิษฐานเพื่อคนบาป”

พี่น้องที่รัก เมื่อตัดคัดเอาหัวข้อออกมาเรียงกันดู พ่อพบว่าสามหัวข้อหลักของจดหมายนี้ทำให้เราเห็นว่าเหมาะสำหรับการอ่านและสรุปเทศกาลพระคริสตสมภพจริงๆ ดูหัวข้อใหญ่ต่อไปนี้ดีๆครับ
• พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ เพื่อให้เรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร
I. การดำเนินชีวิตในความสว่าง
II. การดำเนินชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้า
III. กำเนิดความรักและความเชื่อ

• พี่น้องที่รัก พ่อได้พบแล้ว พบแล้ว พบความจริงล้ำลึกแล้ว....
o ใช่แล้วพระวจนาตถ์ทรงรักเอากายเป็นมนุษย์ เพื่อประทับท่ามกลางเรา จากรางหญ้าจนถึงไม้กางเขน และทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
o เราทราบว่า พระองค์ทรงบังเกิดในค่ำคืนที่มืดมิด ทรงเป็นดาวดวงนั้นที่สว่างสุกใส เราทราบจากยอห์นตลอดมาว่า พระองค์คือความสว่าง พระองค์คือความรัก พระองค์คือน้ำทรงชีวิต พระองค์คือหนทาง ความจริง คือชีวิต พระองค์คือการกลับคืนชีพ พระองค์คือพระชุมพาน้อยของพระเจ้า พระองค์คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย... ฯลฯ
o เมื่อเราได้รู้จักพระองค์ได้รักพระองค์และเหนือสิ่งอื่นใด ยอห์นสรุปว่า สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด... พระเยซูคือ “ความรัก” พระเจ้าองค์ความรักผู้รับเอากายเป็นมนุษย์และมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา เพื่อให้เรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร ดังนั้น เรา เรา เราคริสตชนทุกคนผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์จึงต้อง

I. ดำเนินชีวิตในความสว่าง โดย การตัดขาดจากบาป ปฏิบัติตามบทบัญญัติ โดยเฉพาะบทบัญญัติเรื่องความรัก การแยกตัวออกจากโลก (กระแสโลก) และต้องระมัดระวังตนจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า
II. ดำเนินชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้า โดย การตัดขาดจากบาป ปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องความรัก และระวังตนจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้าและจากโลก

• เมื่ออ่านมาถึงตอนจบจากการดูเนื้อหาทั้งหมด
o ยอห์นได้สรุปสุดท้ายให้เราอธิษฐานภาวนาเพื่อกันและกันเสมอ เราทุกคนเป็นคนบาป ความอธรรมทุกชนิดเป็นบาป แต่ไม่ใช่บาปทุกชนิดทำให้หมดหวังหรือทำให้ตายตลอดนิรันดร
o เมื่ออ่านแล้วจึงได้พบว่า เออ บาปที่ทำให้ตายคือไม่รักพระเจ้าหรือไม่รักพี่น้องโดยเด็ดขาด
o คือการตัดสินใจที่จะเกลียดจนวันตาย ไม่เอา ไม่รับ ไม่ยอมรับ ไม่อยากร่วมหนทางด้วย เมื่อศึกษาย้อนกลับไปที่พันธสัญญาเดิมด้วยและรวบยอดกลับมา พ่อพบว่าบาปที่ทำให้ตายนี้สอดคล้องกับพระวรสารด้วย คือ “บาปผิดต่อพระจิต” คือ ปฏิเสธความรัก ปฏิเสธความจริง เกลียดชังความจริง ไม่ยอมฟังเสียงของพระเจ้า ไม่ยอมฟังเสียงของมโนธรรม ไม่ยอมฟังเสียงของพระจิตเจ้า...
o สรุปสั้นๆคือ “ไม่ยอมรักไม่ยอมกลับใจ” ไม่ต้องการพระองค์ หันหลังให้กับพระองค์ตลอดไป...

• ดังนั้น พ่อไม่แปลกใจว่า กุญแจสำคัญคือข้อสุดท้ายและโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายของจดหมายฉบับนี้คือหัวใจสำคัญและสรุปได้สุดยอด... อ่านหลายๆรอบและดูประโยคสุดท้ายดีๆ “เรารู้อีกว่า พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว พระองค์ประทานความเข้าใจให้เรา เพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้าแท้ เราอยู่ในพระองค์ และอยู่ในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้ และทรงเป็นชีวิตนิรันดร ลูกที่รัก จงระวังตนจากรูปเคารพเถิด”
• ประโยคสุดท้ายคือ “ลูกที่รัก จงระวังตนจากรูปเคารพเถิด”
o ดังนั้น สรุปว่า ความอธรรมทุกชนิดเป็นบาปแต่เรามีความรอดได้เสมอเมื่อเรารักพระเจ้า เชื่อ และแสวหาพระองค์ “กลับใจไม่ทิ้งพระองค์” เราได้รับการอภัยได้รับความรอดแน่นอน
o แต่บาปที่ทำให้ตายคือ การไม่ต้องการพระเจ้า หันไปหาพระเท็จเทียม หรือดื้อ แพ่ง หลง เหลิง เจิ้งเจิ่นไปหาพระเท็จเทียม ไม่ยอมรับพระเจ้า บูชาพระเท็จเทียม รักความมืด เกลียดความสว่าง... ปฏิเสธพระเจ้าองค์ความรักและไปบูชาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักคือความเกลียดชัง พระเท็จเทียมคือการไม่ดำเนินชีวิตตามพระเจ้า ไม่ดำเนินชีวิตในความรัก และทิ้งพระเจ้านั่นเอง...

• สุดท้าย พ่อนั่งพิจารณาและดูว่าพระเท็จเทียมหน้าไหนหนอ ตนไหนหนอที่น่ากลัว ที่คนเรามักจะฝักใฝ่และบูชาอย่างลึกซึ้งที่สุด ยึดติดเกาะแน่นที่สุดหนอ ที่ทำให้คนเราไม่รัก แต่เกลียดชัง ไม่รักเพื่อนพี่น้อง ไม่รักพระเจ้าหรือปฏิเสธพระเจ้าองค์ความรัก องค์ความสว่าง และองค์ความจริง...
o อ๋อ พี่น้องอยากรู้ไหมครับ พ่อในที่สุดการไตร่ตรองทำให้พ่อพบเจ้ามารร้าย เจ้าพระเท็จเทียมตนนี้ที่คนเราชอบบูชาที่สุดแล้วครับ เจ้าตัวนี้แหละที่ทำให้เรามนุษย์ชอบเกาะยึดเกาะไว้แน่นมาก แน่นจนเหนียวหนึบ ด้านสนิท ดึงดันสุดๆ จุดไม่ระเบิด (ด้าน) และทำให้คนเรากล้าทิ้งพระเจ้า ทิ้งความรัก ทิ้งความจริง ทิ้งสัจจะ ทิ้งเพื่อนพี่น้องได้ และทำให้คนเราสามารถดื้อแพ่งหลงเหลิงเจิ่นเจิ้งไปไม่หยุดยั้ง และที่สุดงมงายงุ่มง่าม....
o พี่น้องที่รัก ถ้าอยากพบเจ้าพระเท็จเทียมตนนี้ ... เดินไปที่กระจกเงา และมองเข้าไปในกระจกเงานั้น... เราจะพบพระเท็จเทียม คือ เจ้า“ตัวตน...ที่เรียกว่า ตัวกู Ego” นี่แหละคือเจ้าพระเท็จเทียมที่สิงสถิตอยู่ในเรา...
o ผีตนนี้แหละที่จะทำให้ตาย ถ้าเราเลือกตัวเอง ไม่เลือกที่จะรักพระเจ้าและไม่รักพี่น้อง...
o แต่ตัวตนนี้ไม่ได้เลวในตัวเองนะครับถ้าเราถือตามบัญญัติ “รักพระเจ้าสุดดวงใจ และรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตนเอง”
o ถ้าเราบูชาพระเจ้าเที่ยงแท้องค์ความรัก เราจะไม่มีทางทำบาปที่ทำให้ตายนิรันดรได้เลย
o แต่ แต่ แต่ ถ้าเรา “บอกว่ารักพระเจ้า แต่เกลียดพี่น้อง เรากำลังโกหก” เพราะ “คนที่รักพระเจ้ายอมรักพี่น้องของตนด้วย”
o และสุดท้าย บาปที่ทำให้ตายคือ “รักแต่ตนเอง เห็นแก่ตัว (ขาดความรักคนอื่น) ทำให้เราไม่สามารถรักพระเจ้า และไม่รักใครเลย เห็นแก่ตัวเท่านั้น” ผลตามมา คือ ทำให้คนเราโลภ โกรธ หลง เหลิง ดื้อ แพ่ง จบกัน นั่นแหละบาปที่ทำให้ตาย ปฏิเสธพระเจ้า ปฏิเสธเพื่อนพี่น้อง มีแต่ “ตนเอง” จบกัน

• ดังนั้น เรามีพระเยซูเป็นต้นแบบความรัก ยอมรับเอากาย สละพระองค์ มอบพระองค์ รักพระบิดา ยอมมอบชีวิต ทรงรักเราเพื่อไถ่บาปเรา ไม่เหลือตัวตนของพระองค์ พระองค์จงได้รับการยกย่องสูงส่งเพราะความรัก...
• พี่น้องครับพอแล้วนะครับ คงพอจะเข้าใจและใสพอที่จะสรุปการฉลองพระคริสตสมภพครั้งนี้แล้วครับ... ในพระองค์คือ “กำเนิดของความรัก กำเนิดของความเชื่อ และคือชีวิตนิรันดร” จึงไม่มีบาปที่ทำให้ตายสำหรับเราที่เชื่อ รัก และหวังในพระองค์ ไม่ยอมละทิ้งพระองค์...
• พ่อสรุปแบบยอห์นนะครับ... สุขสันต์พระคริสต์องค์ความรักบังเกิด.... ลูกเอ๋ย จงระวังตนจากรูปเคารพ (พระเท็จเทียม) ในตัวตนของเราเถิด... จงรักพระเจ้า รักพี่น้องเหมือนรักตนเอง เราเป็นนักบุญแน่นอนครับ...
• พระเจ้าอวยพรครับ อ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 24:15-24) องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูซิ เราจะพรากผู้เป็นแก้วตาของท่านไปจากท่านโดยกะทันหัน แต่ท่านอย่าคร่ำครวญ อย่าร้องไห้หรือหลั่งน้ำตาเลย จงร่ำไห้คร่ำครวญอย่างเงียบๆ อย่าทำพิธีไว้ทุกข์ให้ผู้ตาย จงสวมผ้าโพกศีรษะ จงสวมรองเท้า อย่าเอาผ้าปกปิดหนวด อย่ากินอาหารไว้ทุกข์” ข้าพเจ้าจึงบอกเรื่องนี้แก่ประชาชนในเวลาเช้า ในเวลาเย็นภรรยาของข้าพเจ้าก็ถึงแก่กรรม เช้าวันรุ่งขึ้น ข้าพเจ้าทำตามที่ได้รับพระบัญชา...
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์ (ยรม 38:4-6, 8-10) ในครั้งนั้น...
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2022น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์ มรณสักขี บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค...
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022นักบุญฌาน ฟรังซัวส์ เดอชังตาล นักบวช บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 16:59-63)...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์