"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2017   
เทศกาลพระคริสตสมภพ
1ยน 5:14-21…. คำอธิษฐานเพื่อคนบาป

14ความมั่นใจของเราต่อพระองค์มีอยู่ว่า
ถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์
พระองค์จะทรงฟังเรา


15และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังสิ่งที่เราวอนขอ
เราย่อมรู้ว่า เรามีสิ่งที่เราวอนขอนั้นแล้ว
16ผู้ใดเห็นพี่น้องกระทำบาป
ซึ่งไม่ใช่บาปที่ทำให้ตาย
จงอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนนั้น แล้วพระเจ้าจะประทานชีวิตแก่เขา
แต่ต้องไม่ใช่บาปที่ทำให้ตาย
มีบาปที่ทำให้ตาย
และข้าพเจ้าไม่บอกให้ท่านอธิษฐานเพื่อบาปชนิดนี้
17ความอธรรมทุกชนิดเป็นบาป
แต่ไม่ใช่บาปทุกชนิดทำให้ตาย
18เรารู้ว่า ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาป
เพราะพระผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงเฝ้ารักษาเขาไว้
และมารร้ายไม่อาจแตะต้องเขาได้
19เรารู้ว่า เรามาจากพระเจ้า
โลกทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจของมารร้าย
20เรารู้อีกว่า พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว
พระองค์ประทานความเข้าใจให้เรา
เพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้าแท้
เราอยู่ในพระองค์
และอยู่ในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้
และทรงเป็นชีวิตนิรันดร
ลูกที่รัก จงระวังตนจากรูปเคารพเถิด

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• โอกาสท้ายๆของคริสต์มาสครั้งนี้ครับ พ่อคงต้องร้องตะโกนส่งท้ายครับ “Merry Christmas” การฉลองพระคริสตสมภพของเราบัดนี้มาถึงวันเสาร์สุดท้ายของเทศกาลแล้วครับ

• พรุ่งนี้วันอาทิตย์เราจะฉลองพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่นานาชาติ และอาทิตย์สุดท้ายของพระคริสตสมภพที่ตามมา และจบลงที่วันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างและเราจะเริ่มต้นเทศกาลธรรมดาที่เรียกว่าฤดูใบไม้ผลิแห่งชีวิตของพระศาสนจักร หรือชีวิตใหม่ที่เติบโตเหมือนต้นไม้ผลิดอกแตกใบใหม่สำหรับเราทุกคนครับ เป็นเวลาแห่งการเติบโตจากวความเชื่อในการบังเกิดมาของพระคริสตเจ้าครับ

• พี่น้องครับ วันนี้เองเป็นวันสุดท้ายของการอ่านจดหมายนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่งที่เราได้อ่านมาอย่างต่อเนื่องอย่างช้าๆ ตลอดเทศกาลพระคริสตสมภพ เรามาถึงเรื่องสุดท้ายของจดหมายที่แสนหวานฉบับนี้ครับ คือ

o เรื่อง “กำเนิดของความรัก และกำเนิดของความเชื่อ” นะครับ เราได้อ่านด้วยกันมาตลอดเวลาอย่างดีๆ
o วันนี้พระวาจามาถึงคำ “อธิษฐาน” คำอธิษฐานของยอห์นเพื่อคนบาป ท่านรักและห่วงใยคนบาปทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นครับ ในตอนสุดท้าย “คำอธิษฐานภาวนาเพื่อคนบาป”
o คำภาวนาเพื่อคนบาปนี้งดงามมากๆ ครับ แต่มีเรื่องยากทีเดียวในเรื่องการตีความ เพราะยอห์นได้เน้นเรื่อง “บาปที่ทำให้ตาย และบาปที่ไม่ทำให้ตาย” เมื่อกล่าวถึง “บาปที่ทำให้ตาย” คือตายตลอดนิรันดร ท่านนักบุญยอห์นเขียนไว้อย่างงดงามมากครับ... “ผู้ใดเห็นพี่น้องกระทำบาป ซึ่งไม่ใช่บาปที่ทำให้ตาย จงอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนนั้น แล้วพระเจ้าจะประทานชีวิตแก่เขา แต่ต้องไม่ใช่บาปที่ทำให้ตาย มีบาปที่ทำให้ตาย และข้าพเจ้าไม่บอกให้ท่านอธิษฐานเพื่อบาปชนิดนี้” ยุ่งล่ะครับ พ่อตัดสินใจจะหาคำอธิบายให้ได้กับเรื่องนี้ครับว่าหมายความว่าอะไร????

1. บาปที่ไม่ทำให้ตาย not mortal sin ต้นฉบับภาษากรีกใช้คำว่า “บาปที่ไม่นำไปสู่ความตาย”
2. บาปที่ทำให้ตาย mortal sin “บาปที่นำไปสู่ความตาย”

• ยากที่จะอธิบายสักหน่อย แต่อ่านดีๆจะค่อยเห็นได้เข้าใจได้ครับ เพราะยอห์นย้ำว่า “ความอธรรมทุกชนิดเป็นบาป แต่ไม่ใช่บาปทุกชนิดทำให้ตาย”
o พ่อได้นั่งลงศึกษาเรื่องบาปที่ทำให้ตายกับบาปที่ไม่ทำให้ตาย พ่อได้ขบคิดจริงๆครับ ได้คุยกับพ่อทัศไนย์อาจารย์ของพ่อ ได้นั่งลงคุยกันเรื่องนี้และพ่อเองก็มานั่งอ่านจดหมายนักบุญยอห์นบทนี้ บทสุดท้าย ตอนสุดท้าย ยอห์นได้เน้นความรักและความเชื่อมาตลอด และท่านได้เน้นมากเป็นประเด็นต่างๆที่พ่อจะสรุปได้จากจดหมายฉบับนี้ทั้งฉบับ พ่อลองแกะเอาหัวข้อต่างๆที่ท่านเขียนมาศึกษาดูอย่างระมัดระวัง พ่อลองตัดเนื้อหาของจดหมายทั้งฉบับออก เก็บไว้แต่หัวข้อที่นักวิชาการได้แบ่งเอาไว้ หัวข้อเหล่านี้จัดขึ้นทำให้เห็นเจตนาและคำสอนของจดหมายฉบับนี้ทั้งระบบดังนี้

พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ เพื่อให้เรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร
I. การดำเนินชีวิตในความสว่าง
• เงื่อนไขประการแรก การตัดขาดจากบาป
• เงื่อนไขประการที่สอง การปฏิบัติตามบทบัญญัติ โดยเฉพาะบทบัญญัติเรื่องความรัก
• เงื่อนไขประการที่สาม การแยกตัวออกจากโลก
• เงื่อนไขประการที่สี่ การระมัดระวังตนจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า

II. การดำเนินชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้า
• เงื่อนไขประการแรก การตัดขาดจากบาป
• เงื่อนไขประการที่สอง การปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องความรัก
• เงื่อนไขประการที่สาม การระวังตนจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้าและจากโลก

III. กำเนิดความรักและความเชื่อ
• กำเนิดความรัก
• กำเนิดความเชื่อ
• ภาคผนวก “คำอธิษฐานเพื่อคนบาป”

พี่น้องที่รัก เมื่อตัดคัดเอาหัวข้อออกมาเรียงกันดู พ่อพบว่าสามหัวข้อหลักของจดหมายนี้ทำให้เราเห็นว่าเหมาะสำหรับการอ่านและสรุปเทศกาลพระคริสตสมภพจริงๆ ดูหัวข้อใหญ่ต่อไปนี้ดีๆครับ
• พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ เพื่อให้เรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร
I. การดำเนินชีวิตในความสว่าง
II. การดำเนินชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้า
III. กำเนิดความรักและความเชื่อ

• พี่น้องที่รัก พ่อได้พบแล้ว พบแล้ว พบความจริงล้ำลึกแล้ว....
o ใช่แล้วพระวจนาตถ์ทรงรักเอากายเป็นมนุษย์ เพื่อประทับท่ามกลางเรา จากรางหญ้าจนถึงไม้กางเขน และทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
o เราทราบว่า พระองค์ทรงบังเกิดในค่ำคืนที่มืดมิด ทรงเป็นดาวดวงนั้นที่สว่างสุกใส เราทราบจากยอห์นตลอดมาว่า พระองค์คือความสว่าง พระองค์คือความรัก พระองค์คือน้ำทรงชีวิต พระองค์คือหนทาง ความจริง คือชีวิต พระองค์คือการกลับคืนชีพ พระองค์คือพระชุมพาน้อยของพระเจ้า พระองค์คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย... ฯลฯ
o เมื่อเราได้รู้จักพระองค์ได้รักพระองค์และเหนือสิ่งอื่นใด ยอห์นสรุปว่า สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด... พระเยซูคือ “ความรัก” พระเจ้าองค์ความรักผู้รับเอากายเป็นมนุษย์และมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา เพื่อให้เรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร ดังนั้น เรา เรา เราคริสตชนทุกคนผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์จึงต้อง

I. ดำเนินชีวิตในความสว่าง โดย การตัดขาดจากบาป ปฏิบัติตามบทบัญญัติ โดยเฉพาะบทบัญญัติเรื่องความรัก การแยกตัวออกจากโลก (กระแสโลก) และต้องระมัดระวังตนจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า
II. ดำเนินชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้า โดย การตัดขาดจากบาป ปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องความรัก และระวังตนจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้าและจากโลก

• เมื่ออ่านมาถึงตอนจบจากการดูเนื้อหาทั้งหมด
o ยอห์นได้สรุปสุดท้ายให้เราอธิษฐานภาวนาเพื่อกันและกันเสมอ เราทุกคนเป็นคนบาป ความอธรรมทุกชนิดเป็นบาป แต่ไม่ใช่บาปทุกชนิดทำให้หมดหวังหรือทำให้ตายตลอดนิรันดร
o เมื่ออ่านแล้วจึงได้พบว่า เออ บาปที่ทำให้ตายคือไม่รักพระเจ้าหรือไม่รักพี่น้องโดยเด็ดขาด
o คือการตัดสินใจที่จะเกลียดจนวันตาย ไม่เอา ไม่รับ ไม่ยอมรับ ไม่อยากร่วมหนทางด้วย เมื่อศึกษาย้อนกลับไปที่พันธสัญญาเดิมด้วยและรวบยอดกลับมา พ่อพบว่าบาปที่ทำให้ตายนี้สอดคล้องกับพระวรสารด้วย คือ “บาปผิดต่อพระจิต” คือ ปฏิเสธความรัก ปฏิเสธความจริง เกลียดชังความจริง ไม่ยอมฟังเสียงของพระเจ้า ไม่ยอมฟังเสียงของมโนธรรม ไม่ยอมฟังเสียงของพระจิตเจ้า...
o สรุปสั้นๆคือ “ไม่ยอมรักไม่ยอมกลับใจ” ไม่ต้องการพระองค์ หันหลังให้กับพระองค์ตลอดไป...

• ดังนั้น พ่อไม่แปลกใจว่า กุญแจสำคัญคือข้อสุดท้ายและโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายของจดหมายฉบับนี้คือหัวใจสำคัญและสรุปได้สุดยอด... อ่านหลายๆรอบและดูประโยคสุดท้ายดีๆ “เรารู้อีกว่า พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว พระองค์ประทานความเข้าใจให้เรา เพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้าแท้ เราอยู่ในพระองค์ และอยู่ในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้ และทรงเป็นชีวิตนิรันดร ลูกที่รัก จงระวังตนจากรูปเคารพเถิด”
• ประโยคสุดท้ายคือ “ลูกที่รัก จงระวังตนจากรูปเคารพเถิด”
o ดังนั้น สรุปว่า ความอธรรมทุกชนิดเป็นบาปแต่เรามีความรอดได้เสมอเมื่อเรารักพระเจ้า เชื่อ และแสวหาพระองค์ “กลับใจไม่ทิ้งพระองค์” เราได้รับการอภัยได้รับความรอดแน่นอน
o แต่บาปที่ทำให้ตายคือ การไม่ต้องการพระเจ้า หันไปหาพระเท็จเทียม หรือดื้อ แพ่ง หลง เหลิง เจิ้งเจิ่นไปหาพระเท็จเทียม ไม่ยอมรับพระเจ้า บูชาพระเท็จเทียม รักความมืด เกลียดความสว่าง... ปฏิเสธพระเจ้าองค์ความรักและไปบูชาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักคือความเกลียดชัง พระเท็จเทียมคือการไม่ดำเนินชีวิตตามพระเจ้า ไม่ดำเนินชีวิตในความรัก และทิ้งพระเจ้านั่นเอง...

• สุดท้าย พ่อนั่งพิจารณาและดูว่าพระเท็จเทียมหน้าไหนหนอ ตนไหนหนอที่น่ากลัว ที่คนเรามักจะฝักใฝ่และบูชาอย่างลึกซึ้งที่สุด ยึดติดเกาะแน่นที่สุดหนอ ที่ทำให้คนเราไม่รัก แต่เกลียดชัง ไม่รักเพื่อนพี่น้อง ไม่รักพระเจ้าหรือปฏิเสธพระเจ้าองค์ความรัก องค์ความสว่าง และองค์ความจริง...
o อ๋อ พี่น้องอยากรู้ไหมครับ พ่อในที่สุดการไตร่ตรองทำให้พ่อพบเจ้ามารร้าย เจ้าพระเท็จเทียมตนนี้ที่คนเราชอบบูชาที่สุดแล้วครับ เจ้าตัวนี้แหละที่ทำให้เรามนุษย์ชอบเกาะยึดเกาะไว้แน่นมาก แน่นจนเหนียวหนึบ ด้านสนิท ดึงดันสุดๆ จุดไม่ระเบิด (ด้าน) และทำให้คนเรากล้าทิ้งพระเจ้า ทิ้งความรัก ทิ้งความจริง ทิ้งสัจจะ ทิ้งเพื่อนพี่น้องได้ และทำให้คนเราสามารถดื้อแพ่งหลงเหลิงเจิ่นเจิ้งไปไม่หยุดยั้ง และที่สุดงมงายงุ่มง่าม....
o พี่น้องที่รัก ถ้าอยากพบเจ้าพระเท็จเทียมตนนี้ ... เดินไปที่กระจกเงา และมองเข้าไปในกระจกเงานั้น... เราจะพบพระเท็จเทียม คือ เจ้า“ตัวตน...ที่เรียกว่า ตัวกู Ego” นี่แหละคือเจ้าพระเท็จเทียมที่สิงสถิตอยู่ในเรา...
o ผีตนนี้แหละที่จะทำให้ตาย ถ้าเราเลือกตัวเอง ไม่เลือกที่จะรักพระเจ้าและไม่รักพี่น้อง...
o แต่ตัวตนนี้ไม่ได้เลวในตัวเองนะครับถ้าเราถือตามบัญญัติ “รักพระเจ้าสุดดวงใจ และรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตนเอง”
o ถ้าเราบูชาพระเจ้าเที่ยงแท้องค์ความรัก เราจะไม่มีทางทำบาปที่ทำให้ตายนิรันดรได้เลย
o แต่ แต่ แต่ ถ้าเรา “บอกว่ารักพระเจ้า แต่เกลียดพี่น้อง เรากำลังโกหก” เพราะ “คนที่รักพระเจ้ายอมรักพี่น้องของตนด้วย”
o และสุดท้าย บาปที่ทำให้ตายคือ “รักแต่ตนเอง เห็นแก่ตัว (ขาดความรักคนอื่น) ทำให้เราไม่สามารถรักพระเจ้า และไม่รักใครเลย เห็นแก่ตัวเท่านั้น” ผลตามมา คือ ทำให้คนเราโลภ โกรธ หลง เหลิง ดื้อ แพ่ง จบกัน นั่นแหละบาปที่ทำให้ตาย ปฏิเสธพระเจ้า ปฏิเสธเพื่อนพี่น้อง มีแต่ “ตนเอง” จบกัน

• ดังนั้น เรามีพระเยซูเป็นต้นแบบความรัก ยอมรับเอากาย สละพระองค์ มอบพระองค์ รักพระบิดา ยอมมอบชีวิต ทรงรักเราเพื่อไถ่บาปเรา ไม่เหลือตัวตนของพระองค์ พระองค์จงได้รับการยกย่องสูงส่งเพราะความรัก...
• พี่น้องครับพอแล้วนะครับ คงพอจะเข้าใจและใสพอที่จะสรุปการฉลองพระคริสตสมภพครั้งนี้แล้วครับ... ในพระองค์คือ “กำเนิดของความรัก กำเนิดของความเชื่อ และคือชีวิตนิรันดร” จึงไม่มีบาปที่ทำให้ตายสำหรับเราที่เชื่อ รัก และหวังในพระองค์ ไม่ยอมละทิ้งพระองค์...
• พ่อสรุปแบบยอห์นนะครับ... สุขสันต์พระคริสต์องค์ความรักบังเกิด.... ลูกเอ๋ย จงระวังตนจากรูปเคารพ (พระเท็จเทียม) ในตัวตนของเราเถิด... จงรักพระเจ้า รักพี่น้องเหมือนรักตนเอง เราเป็นนักบุญแน่นอนครับ...
• พระเจ้าอวยพรครับ อ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้ ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจะกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เห็น พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นด้วยพระวาจาของพระองค์ และสิ่งสร้างทั้งปวงก็เชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์ ดวงอาทิตย์แสงจ้าส่องสว่างเหนือทุกสิ่ง พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ แม้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ประทานอำนาจแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้บอกเล่าสิ่งน่าอัศจรรย์ที่ทรงเนรมิตไว้ทั้งหมด องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพก็ทรงบันดาลให้ทุกสิ่งตั้งมั่นอยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ พระองค์ทรงหยั่งดูห้วงสมุทรและใจมนุษย์และทรงรู้วิถีทางของสิ่งเหล่านี้ พระผู้สูงสุดทรงทราบทุกสิ่ง และทรงสังเกตเห็นครื่องหมายแห่งอนาคต พระองค์ทรงประกาศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่จะเกิดขึ้น และทรงเปิดเผยร่องรอยของสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ ไม่มีความคิดใดจะหนีพ้นพระองค์ไปได้...
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 12:9-16) พี่น้อง จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว...
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา(บสร 35:1-12) การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมาย การปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายศานติบูชา...
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือปฐมกาล(ปฐก 3:9-15,20) องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน”...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...
บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์