"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่สิบ เทศกาลธรรมดา
มธ 5:17-19...

17“จงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติหรือคำสอนของบรรดาประกาศก เรามิได้มาเพื่อลบล้าง แต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ 18เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินยังไม่สูญสิ้นไป แม้แต่ตัวอักษรหรือจุดเพียงจุดเดียวจะไม่ขาดหายไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุก อย่างจะสำเร็จไป 19ดังนั้น ผู้ใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงข้อเดียว แม้เล็กน้อยที่สุดและสอนผู้อื่นให้ละเมิดด้วย จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติด้วย จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันนี้พ่อจะเขียนอะไรดีกับบทเทศน์ขอพ่อ พระวาจาของพระเจ้า... “Logos โลกอส หรือ The Word พระวาจา” ยังคงก้องดังเสมอทุกวัน แม้ในยามนี้ที่พ่อกำลังอยู่ในช่วงของการภาวา อำลา และส่งวิญญาณของจา เปาโล สด ตรีนิกร บิดาของพ่อ.. พ่อไม่รู้ว่า ทำไมพ่อจึงมีความอบอุ่นอย่างพิเศษในช่วงวันเหล่านี้ พ่อเห็นพี่น้องสัตบุรุษลูกๆที่รักของพระเจ้าจำนวนไม่น้อยเลยที่พากันภาวนา อาลัย และเสียใจกับพ่อกับครอบครัวตรีนิกรของจา... พ่อมีจุดยืนอยู่อย่างหนึ่ง คือ “เพื่อการประกาศข่าวดี หรือการประกาศพระวาจาของพระเจ้า”

• ตั้งแต่ก่อนจาพ่อจะจากไป พ่อได้วางแผ่นเงียบๆอยู่ในใจ และลงมือกระทำอย่างเงียบๆ พ่อได้จัดทำแผ่นซีดีที่ทางสื่อมวลชนคาทอลิกฯ ได้บันทึกเทปรายการ “พระเจ้าสถิตกับเรา ช่วง “เปิดโลกพระคัมภีร์”” สำหรับบทเทศน์วันอาทิตย์ที่ทางแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาลกรุงเทพฯ พ่อเองได้จัดทำไว้เพื่อเป้าหมายคือ “ประกาศข่าวดี” พ่อได้ให้อาจารย์มนต์ สิงห์มิตรสนิทและเจ้าหน้าที่ของพ่อ หรือ สามเณรในอดีตที่พ่อเคยสอนและดูแลตั้งแต่เขาเป็นเด็ก ปัจจุบันคือคนที่ทำงานเพื่อพระคัมภีร์กับพ่อมาโดยตลอด... พ่อได้บอกให้เขาเตรียมแผ่นซีดีนี้ไว้หนึ่งพันแผ่น เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับมิสซาส่งจาและอำลา... พ่อเตรียมการมาเป็นระยะๆ

• พ่อได้ขอให้พี่สาวทำร่มเพื่อใช้ในพิธี และมอบให้กับสัตบุรุษและพระสงฆ์ทุกคน เท่าที่เราทำได้ แต่บนร่ม พ่อบอกพี่ๆว่า “เราจะไม่ใส่คำอาลา ไม่ใส่ที่ระลึก ชื่อนักบุญ แม้แต่ชื่อ “สด ตรีนิกร” พ่อก็ไม่ใส่บนร่ม แต่บนร่มนั้น พ่อได้ขอให้สกรีน ถ้อยคำจากพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้น... “สำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตก็คือพระคริสตเจ้า ความตายก็เป็นกำไร” (ฟป. 1:21) เพียงเท่านี้ พ่อบอกกับพี่น้องว่า เราไม่จำเป็นต้องให้ชื่อของจาเหลือไว้เป็นที่ระลึก แต่พระวาจาของพระเจ้าที่เราต้องระลึกถึงนั้น มีค่าและทรงพลัง และเป็นพลังแห่งการประกาศข่าวดี...ของพระคริสตเจ้าตลอดไป... พี่ๆเห็นด้วย เพราะจาของพ่อนามนักบุญเปาโล เปาโลคือพลังแห่งการประกาศข่าวดีที่ทรงพลังจริงๆ

• ความปรารถนาของพ่อ.. ชีวิตคือพระคริสตเจ้า ความตายก็เป็นกำไรจริงๆ พ่อนั่งคิดว่า “กำไรนั้นคืออะไร” ... กำไรนั้นคือสวรรค์นิรันดรหรือ...ไม่นะ เพราะสวรรค์นิรันดร บ้านพระบิดาเราได้อยู่แล้วเพราะเป็นลูกพระ... แต่กำไรคือ “กำไรที่แม้ตายแล้วพระวาจาของพระเจ้าได้รับการประกาศไปสู่พี่น้องรอบข้าง และทำให้ทุกคนได้รู้ และรัก และได้ประจักษ์ในพระวาจาของพระเจ้า” กำไรต้องมาจากการลงทุน ถ้าการลงทุนชีวิตของจาและของเราทุกคนเมื่อวันนั้นมาถึง ถ้ากำไรคือเพื่อสวรรค์นิรันดรของตนเอง วิญญาณตน พ่อว่านั่นเป็นกำไรที่น้อยเกินไป หรือเพียงเสมอตัว แต่ แต่ แต่ 

oการตายของเปโตร... กำไรคือพระศาสนจักรที่มั่นคง ที่มีรากฐานจากความเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์และหลักศิลาของพระศาสนจักร

o การตายของนักบุญเปาโล คือ ข่าวดีที่ไปทั่วแคว้นอาเซียและทั่วโลก พระวาจาที่ทำให้พระศาสนจักรคาทอลิกเติบโตไม่สิ้นสุด

o การตายของบรรดามรณสักขี คือ คำสอนชีวิตที่เชื่อในพระเยซูจนถึงที่สุด

o “การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า” คือบ่อเกิดของกำไรตลอดนิรันดร คือ ความรอดพ้นของมนุษยชาติจากบาปและความตายตลอดนิรันดร และทรงเป็นบ่อเกิด และจุดสูงสุด และเป็นเหตุผล อีกทั้งเป็นพลังชีวิตสำหรับทุกคนที่ “เชื่อในพระองค์”... โอจะมีอะไรงดงามกว่านี้ นี่คือ sum and total สรุปรวมสูงสุดของชีวิตความเชื่อความรักและความหวังของเรา

• พ่อจึงตัดสินใจ พร้อมกับสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 ที่ว่า

• ข้อเสนอที่ 8 การกลับใจ

o การกลับใจ (Metanoia) คือ การเปิดหัวใจคิดไตร่ตรองแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมที่เคยเป็นและไม่กลับไปเป็นแบบ เดิมอีก นักบุญเปาโล บนถนนไปเมืองดามัสกัส ได้พบกับพระคริสตเจ้าและได้กลับใจ เพราะเหตุนั้นท่านได้เป็นตัวอย่างของการกลับใจ จนกลายเป็นพลังแห่งการประกาศข่าวดีใหม่แท้จริง เป็นผู้ประกาศพระคริสตเจ้าแม้ต้องเสี่ยงชีวิต นักบุญเปาโลเป็นอัครสาวกผู้ทรงพลังที่สุดในการประกาศข่าวดีแบบใหม่ด้วยความ ยินดีและกระตือรือร้นเสมอสดชื่นเสมอ

• ข้อเสนอที่ 9 ขอบฟ้าใหม่ของชีวิตคริสตชน

o เราคริสตชนจำเป็นต้องพบพระคริสตเจ้าและพระเมตตาของพระองค์อย่างต่อเนื่อง ต้องรักและรู้จักพระองค์ในพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ และการอธิษฐานภาวนาอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อทบทวน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง เป็นการเปิดขอบฟ้าใหม่ของชีวิตความเชื่อและพันธกิจ ออกไปสู่การพบกับพี่น้องรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพี่น้องผู้ยากไร้และบุคคลชายขอบสังคมมากกว่าเดิม เพื่อจะได้พบพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริงในโลกปัจจุบัน

• ข้อเสนอที่ 10 วิถีชุมชนวัด

o เราตระหนักและยอมรับว่า “วิถีชุมชนวัด” เป็นวิถีหลักในการดำเนินชีวิตเป็นพระศาสนจักรในบริบทของชาวเอเชียและ ประเทศไทย สะท้อนภาพความเป็นชุมชนของพระศาสนจักรในยุคแรกๆ ที่ดำเนินชีวิตตามพระวาจาด้วยจิตตารมณ์แห่งความรัก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีการแบ่งปัน และการรับใช้ซึ่งกันและกัน จนเป็นที่นิยมเลื่อมใสของประชาชน

• ข้อเสนอที่ 11 วิถีชุมชนวัด ชีวิตศิษย์พระคริสต์เพื่อการประกาศข่าวดี

o ศิษย์พระคริสต์ มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง รวมตัวกันเพื่อภาวนา อ่านพระคัมภีร์ ร่วมพิธีกรรม เรียนรู้คำสอน และเจริญชีวิตพระวาจา แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตความเชื่อของตนและของชุมชนในมิติต่างๆ 

o เราจึงเชื่อมั่นว่า วิถีชุมชนวัดเป็นเครื่องหมายที่มีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร และเป็นเครื่องมือในการอบรม การฟื้นฟูชีวิต และพันธกิจการประกาศข่าวดี ด้วยการอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม เอาใจใส่ผู้ยากไร้ ผู้สนใจที่ต้องการรู้จักพระคริสตเจ้า ผู้แสวงหาความจริงสูงสุด ชุมชนศิษย์พระคริสต์ที่เข้มแข็งจะสามารถเอาชนะความแตกแยกในสังคมได้

• อันที่จริง จาป่วยมาหลายปี... และวันที่จาทรุดหนักและเข้าสู่วาระสุดท้าย คือ วันนั้น ที่พ่อกำลังนั่งทำงานเขียนยกร่างเอกสารระหว่างสมัชชาฯ พ่อกำลังทำงานตลอดวันและคืน... ข่าวว่าจาเข้าโรงพยาบาล และทรุดหนัก พ่อไม่สามารถไปเยี่ยมได้ทันที่เพราะสมัชชาเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ ยังคงกำลังอยู่ที่มือและคีย์บอร์ดของพ่อ... พ่อทิ้งไปไม่ได้ หนักมากที่จะรับ แต่พ่อตัดสินใจ ณ เวลานั้น... ฝากไว้กับพระเจ้า และพ่อก็ขอถวายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น แม้ชีวิตของจาเป็นเครื่องบูชาเพื่อสมัชชาฯ ที่สมัชชานี้มีชื่อว่า “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”.. พ่อยอมรับว่าหนักทั้งจากปัญญา หัวใจรวมความรู้สึกนึกคิด และจิตวิญญาณ อีกทั้งสายเลือดและความผูกพันธ์... พ่อยอมให้พระเจ้า ไม่ใช่เพียงจา ไม่ใช่เพียงสมัชชา แต่ ยอมมอบตัวพ่อเองด้วย

• พี่น้องที่รักง.. พ่อจึงมองเห็นชีวิตชัดเจนว่า “คือการประกาศพระวาจาของพระเจ้า” ชีวิตจาพ่อเล็กน้อยมาก ท่านอาจไม่เคยอ่านพระคัมภร์จริงๆเลยเพราะการศึกษาน้อยนัก และชีวิตที่หนักกับการเลี้ยงลูกมากมาย... แต่เปาโลคือเปาโล การประกาศข่าวดีคือชีวิตและเลือดเนื้อ... พ่อจึงไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นกับการจากไปของจา... ให้ร่วมเป็นประจักษ์พยานเล็กๆ จริงๆของชีวิตที่แสนเล็กน้อยห่างไกลความเจริญ ของเปาโล สด ตรีนิกร สอนพ่อเองให้ประกาศพระวาจาด้วยชีวิต และถ้าต้องจากไป ก็ได้ “กำไร” ไม่ใช่กำไรของจา แต่เป็นกำไรที่พระคริสตเจ้าได้รับการประกาศนั่นเอง...

• ขออภัยวันนี้เขียนมีเรื่องจาปนๆเยอะหน่อย แต่พ่อสะท้อนพระวาจาวันนี้ที่ชัดแสนชัดจากมัทธิว พระวรสารที่เราอ่าน.... เพราะพระเยซูเจ้าตรัสว่า...

o เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินยังไม่สูญสิ้นไป แม้แต่ตัวอักษรหรือจุดเพียงจุดเดียวจะไม่ขาดหายไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุก อย่างจะสำเร็จไป

o ดังนั้น ผู้ใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงข้อเดียว แม้เล็กน้อยที่สุดและสอนผู้อื่นให้ละเมิดด้วย จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติด้วย จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์

• ที่สุด “กำไรชีวิต คือ พระคริสตเจ้าเป็นข่าวดีแก่พี่น้องทุกคน เพื่อคนทั้งหลายเป็นกิจการดีของท่าน เขาจะสรรเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน”

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 1:1-6) ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า “กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม...
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9)...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์