"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่สอง

1จากผู้อาวุโสa

ถึงพระศาสนจักรที่พระเจ้าทรงรักb และบุตรทั้งหลาย

ข้าพเจ้ารักทุกท่านอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่ข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ทุกคนที่มารู้จักความจริงก็รักทุกท่านด้วย 2เพราะเห็นแก่ความจริงซึ่งดำรงอยู่ในเราและจะอยู่กับเราตลอดไป 3พระหรรษทาน ความรักมั่นคงc และสันติจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระบิดาจะอยู่กับเราในความจริงและความรัก

กฎแห่งความรัก

4ข้าพเจ้ามีความปีติมากที่รู้ว่า บุตรบางคนของท่านดำเนินชีวิตตามความจริงdตลอดมา โดยปฏิบัติตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดา 5เวลานี้ ข้าพเจ้าเขียนมาขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นพระศาสนจักรทำสิ่งหนึ่ง สิ่งนี้ไม่ใช่บทบัญญัติใหม่ แต่เป็นบทบัญญัติที่เรามีมาตั้งแต่แรกเริ่ม นั่นคือ เราจงรักกันเถิด

6ความรักคือการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติ บทบัญญัตินี้ท่านเรียนรู้มาแล้วตั้งแต่แรกเริ่มe คือให้ดำเนินชีวิตในความรัก

ศัตรูของพระคริสตเจ้า

7คนหลอกลวงจำนวนมากออกไปทั่วโลก พวกนี้ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์ คนเหล่านี้คือคนหลอกลวงและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า 8ท่านจงระวังไว้ มิฉะนั้นงานทุกอย่างของเราfจะสูญเปล่า และท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่างสมบูรณ์ 9ผู้ใดไม่ดำรงอยู่ในคำสอนของพระคริสตเจ้าgและออกไปจากคำสอนนั้นh เขาไม่มีพระเจ้าอยู่กับตน แต่ผู้ที่ดำรงอยู่ในสิ่งที่ทรงสอนเท่านั้นมีพระบิดาและพระบุตรอยู่ด้วย 10ผู้ใดมาพบท่านและไม่นำคำสอนนี้มาให้ ท่านจะต้องไม่ต้อนรับเขาเข้ามาในบ้าน ไม่ต้องคำนับทักทายเขา 11ผู้ใดคำนับทักทายเขา ก็เห็นด้วยกับกิจการชั่วร้ายของเขา

12ยังมีอีกหลายเรื่องที่ข้าพเจ้าอยากเขียนถึงท่านทั้งหลาย แต่ไม่อยากใช้หมึกเขียนลงในกระดาษ ข้าพเจ้าหวังว่าจะมาเยี่ยมเยียนท่านด้วยตนเอง เพื่อเราiจะมีความปีติอย่างสมบูรณ์

13บรรดาบุตรของพระศาสนจักรอื่นๆ ซึ่งเป็นเสมือนน้องสาวที่พระเจ้าทรงรักj ขอฝากความคิดถึงท่านด้วย

 

a ผู้อาวุโส คือ หัวหน้าของพระศาสนจักรแต่ละกลุ่ม (ดู ทต 1:5 เชิงอรรถ c) ในที่นี้น่าจะหมายถึงยอห์นอัครสาวก ผู้นำซึ่งเป็นที่นับถือของพระศาสนจักรต่างๆ ในแคว้นอาเซีย

b “พระศาสนจักรที่พระเจ้าทรงรัก” แปลตามตัวอักษรว่า “สุภาพสตรีผู้ได้รับเลือกสรร” หรือ “สุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์” วลีนี้เป็นชื่อเรียกพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่อยู่ใต้อำนาจปกครองของผู้อาวุโส และกำลังถูกคำสอนของพวกมิจฉาทิฐิคุกคามอยู่ เราไม่รู้ว่าหมายถึงพระศาสนจักรใด ความคิดนี้จะปรากฏอีกในข้อ 5

c “ความรักมั่นคง” มีใช้ที่นี่เพียงครั้งเดียวในบทเขียนของยอห์น หมายถึง สายสัมพันธ์แห่งความรักอันเป็นที่มาของพระกรุณาจากพระเจ้า

d แปลตามตัวอักษรว่า “เดินอยู่ในความจริง” โดยปฏิบัติตามพระบัญญัติต่างๆ ด้วยความรัก

e หรือยังแปลได้อีกว่า “บทบัญญัตินี้ท่านได้ปฏิบัติตามแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม”

f สำเนาโบราณบางฉบับว่า “งานของท่านทั้งหลาย”

g คำสอนของพระคริสตเจ้า หรือคำสอนเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า

h บางคนสอนความคิดของตนราวกับเป็นคำสอนของบรรดาอัครสาวก (เทียบ 2 ทธ 2:16; ทต 3:9)

i สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ท่านจะมีความปีติ”

j หมายถึง พระศาสนจักรของผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ (อาจเป็นที่เอเฟซัสก็ได้)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก