"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่สาม

 

1จากผู้อาวุโส

ถึงกายอัสa เพื่อนที่รัก

ข้าพเจ้ารักท่านอย่างแท้จริง 2เพื่อนรัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ มีความสุขทุกประการเช่นเดียวกับจิตใจของท่าน 3ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งเมื่อพี่น้องบางคนเล่าว่าท่านซื่อสัตย์ต่อความจริง และดำเนินชีวิตในความจริง 4ข้าพเจ้ายินดีbอย่างยิ่งทุกครั้งที่ได้ยินว่า ลูกๆ ของข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในความจริง

5เพื่อนรัก ท่านทำงานอย่างซื่อสัตย์โดยช่วยเหลือพี่น้องแปลกหน้าเหล่านี้c 6เขาเป็นพยานยืนยันต่อพระศาสนจักรถึงความรักของท่าน เป็นการดีที่ท่านจะช่วยเขาให้เดินทางต่อไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า 7เขาเดินทางไปเพราะเห็นแก่พระนามพระคริสตเจ้าเท่านั้นd และไม่ได้รับสิ่งใดจากคนต่างศาสนา 8เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้อนรับ และร่วมงานกับบุคคลเหล่านี้ในงานเผยแผ่ความจริง

จงอย่าทำอย่างดีโอเตรเฟสe

9ข้าพเจ้าเขียนบันทึกfสั้นๆ ถึงสมาชิกของพระศาสนจักร แต่ดีโอเตรเฟสซึ่งชอบเป็นใหญ่ปฏิเสธไม่ยอมต้อนรับเราg 10ดังนั้น เมื่อข้าพเจ้ามาถึง ก็จะบอกทุกคนให้รู้ถึงการกระทำของเขา และรู้ถึงถ้อยคำที่เขากล่าวร้ายพวกเรา ดีโอเตรเฟสมิได้ทำเพียงเท่านี้ เขายังไม่ต้อนรับบรรดาพี่น้อง คอยขัดขวางคนอื่นที่ต้องการต้อนรับ และขับไล่คนเหล่านั้นออกไปจากพระศาสนจักรด้วย 11เพื่อนรัก อย่าทำตามตัวอย่างที่เลว แต่จงพยายามทำตามตัวอย่างที่ดี คนที่ทำความดีมาจากพระเจ้า คนที่ทำความชั่วไม่เคยรู้จักพระเจ้า

การยกย่องเดเมตรีอัส

12ทุกคนยกย่องเดเมตรีอัสh ความจริงที่เขาประกาศก็รับรองเขาด้วย เราก็รับรองเขา และท่านก็รู้ว่าคำรับรองของเรานั้นเป็นจริง

คำส่งท้าย

13ยังมีอีกหลายเรื่องที่ข้าพเจ้าอยากเขียนถึงท่าน แต่ไม่อยากใช้หมึกเขียนลงในกระดาษ 14ข้าพเจ้าหวังว่าจะพบท่านในไม่ช้า และจะพูดคุยเรื่องต่างๆ กับท่านด้วยตนเอง 15ขอสันติสถิตกับท่านเสมอ เพื่อนๆi ขอฝากความคิดถึงท่าน ช่วยคำนับทักทายเพื่อนแต่ละคนของเราด้วย

 

a กายอัสเป็นชื่อธรรมดาที่พบอยู่บ่อยๆ กายอัสผู้นี้เป็นศิษย์ซื่อสัตย์คนหนึ่งที่ผู้อาวุโสเห็นสมควรจะเขียนจดหมายถึง

b สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง”

c คงจะหมายถึงธรรมทูตที่ผู้อาวุโสส่งไปตามพระศาสนจักรต่างๆ ในแคว้นอาเซีย

d แปลตามตัวอักษร “พระนาม” (ดู กจ 5:41 เชิงอรรถ p) แสดงธรรมล้ำลึกว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระเจ้า (เทียบ ฟป 2:9; 1 ยน 3:25; 5:13; ยก 2:7)

e ดีโอเตรเฟสผู้นี้เป็นผู้นำคนหนึ่งของพระศาสนจักรที่ผู้อาวุโสกล่าวถึง ดูเหมือนว่าเขาไม่ยอมเชื่อฟังผู้อาวุโส ผิดกับกายอัส ดังนั้น ดีโอเตรเฟสอาจเป็นอันตรายต่อความเชื่อของคริสตชนที่นั่น ผู้อาวุโสตั้งใจจะจัดการเรื่องนี้เมื่อจะไปเยี่ยมพระศาสนจักรนั้น (ข้อ 10, 14)

f อาจจะหมายถึง จดหมายของยอห์นฉบับที่ 2

g ผู้ที่ไม่ยอมต้อนรับธรรมทูตที่ผู้อาวุโสส่งไปนั้น ก็เท่ากับว่าไม่ต้อนรับผู้อาวุโส (“เรา”) เองด้วย

h เดเมตรีอัสอาจเป็นผู้นำคนหนึ่งของพระศาสนจักรนั้น หรืออาจเป็นธรรมทูตคนหนึ่งที่ถือจดหมายนี้มาและเจ้าของจดหมายฝากฝังกับกายอัส

i “เพื่อน” ของเจ้าของจดหมายคือผู้ที่ต่อต้านดีโอเตรเฟส เพราะเขาเหล่านั้นยอมรับอำนาจของผู้อาวุโสเจ้าของจดหมาย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก