"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่สิบ เทศกาลธรรมดา
มธ 5:20-26...

20“เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริ สีแล้วท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย
21“ท่านได้ยินคำกล่าว แก่คนโบราณว่า อย่าฆ่าคน ผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาล 22แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า ทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้อง จะต้องขึ้นศาล ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่’ ผู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูง ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่บัดซบ’ ผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรก

23ดังนั้น ขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้ว24จงวางเครื่องบูชาไว้ หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น 25จงคืนดีกับคู่ความของท่านขณะที่กำลังเดินทางไปศาลด้วยกัน มิฉะนั้น คู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบท่านให้ผู้คุม ซึ่งจะขังท่านในคุก 26เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ท่านจะออกจากคุกไม่ได้ จนกว่าท่านจะชำระหนี้จนเศษสตางค์สุดท้าย


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันนี้ระลึกถึงนักบุญบรานาบัส ที่เรียกว่า เป็นอัครสาวกอีกคนหนึ่ง วันนี้พออยากกล่าวถึงคนที่เป็นศิษย์พระเยซูเจ้า... พ่อมั่นใจว่า จำเป็นที่สุดเลยที่เราเป็นคริสตชนนั้น เราต้องเป็นศิษย์ที่ดีของพระคริสตเจ้า... และคริสตชนต้องเป็นคนดี... แน่นอนวันนี้พระวรสารนักบุญมัทธิวที่เราอ่านต่อเรื่องบทเทศน์บนภูเขา... บทที่ 5 ของพระวรสารนักบุญมัทธิว พระเยซูเจ้าเรียกร้องสิ่งที่สำคัญเป็นหลัก คือ 


• “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริ สีแล้วท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย”

o ความชอบธรรม คือ ความดีที่ต้องเหนือกว่าแบบธรรมาจารย์และฟาริสีคือที่เน้นกฎเพียงเพื่อกฎ เกณฑ์ แต่พระเยซูเจ้าเรียกร้อง.. ความดีจากจิตใจ

o ไม่ใช่เพียงกฎของการ “อย่าฆ่าคน” ตามกฎทั่วไป แต่... ต้องเป็นคนดีกว่านั้น คือ ต้องไม่แตะรากเหง้าของการฆาตกรรมคือการไม่แตะต้องความโกรธ ไม่แตะต้องการพูดว่าด่าตะวาดโดยเด็ดขาด... “ทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้อง จะต้องขึ้นศาล ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่’ ผู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูง ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่บัดซบ’ ผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรก”

o ความโกรธ คำหยาบคาย การเคืองกันคือสาเหตุที่นำไปสู่การกระทำและไปถึงการฆาตกรรมได้... พระเยซูเจ้าสอนให้ศิษย์ของพระองค์ ต้องไม่แตะต้องความชั่วร้ายแบบถอนรากถอนโคน..

o พ่อจะสรุปว่า “คริสตชน ศิษย์พระคริสต์ ต้องเป็นคนดีนะครับ” และวันนี้เราระลึกถึงนักบุญบรานาบัส... มีข้อมูลจากพระคัมภีร์ครับ กิจการอัครสาวกพ่อเสนอให้เราได้ไตร่ตรองกิจการอัครสาวก เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตตามกิจการแบบอัครสาวกจริงๆ อัครสาวกของพระเยซู ศิษย์พระเยซู

• หนังสือกิจการอัครสาวก (ดู กจ 11:21ข-26, 13:1-3) พระคัมภีร์เล่าถึงบรานาบัสว่า 

o “บารนาบัสเป็นคนดี เปี่ยมด้วยความเชื่อและพระจิตเจ้า จึงมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาเป็นศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

• ประโยคนี้ประโยคเดียวก็พอแล้วที่เราจะไตร่ตรองวันนี้การเป็นคริสตชนขอเรา

o คนดี คือ คนที่สังคมศาสนา การเมืองประเทศชาติ ต้องการ เราต้องการคนดี... 

o พี่น้องที่รัก เราได้ยินหนังสือกิจการอัครสาวกกล่าวถึงนักบุญบรานาบัสว่า “เขาเป็นคนดี เปี่ยมด้วยความเชื่อและพระจิตเจ้า”... 

o ในยุคนั้น บรานาบัสและเปาโลได้ทำให้คนเข้ามารับความเชื่อ และศรัทธาในพระเยซูเจ้ามากมาย 

o ที่เมืองอันทิโอกที่เขาถูกส่งไปประกาศข่าวดี ที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่า “คริสตชน” เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรและประวัติศาสตร์ของความรอด... พ่อดีใจจังและอยากจะเลือกประเด็นนี้มาขยายผลในชีวิตของเรา

• คำว่า “คริสตชน คนดี เปี่ยมด้วยความเชื่อ และเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า” ทั้งหมดดูเหมือนกลายเป็นคำเหมือนกันไปแล้ว เรียกว่า


• ถ้าเป็นคริสตชน ต้องเป็นคนดี พี่น้องว่าจริงไหม... พ่อชอบจินตนาการ ถ้าเราเป็นคริสตชน เป็นคนของพระเจ้า เป็นคาทอลิก เป็นคนที่มีพระเจ้า มีความเชื่อ เราต้องเป็นคนดี๊ดี... พ่อจินตนาการไม่ออก หรือถ้าจินตนาการได้และพบได้

• พ่อเชื่อว่า พ่อพบความเจ็บปวดและเสียดแทงดวงใจ ถ้าเราพบคริสตชนคาทอลิกกลับเป็นคนที่ไม่น่ารัก เป็นคนไม่ดี.. ฉ้อโกง ทำร้ายคนอื่น พ่อว่า เป็นการไม่สอดคล้องอย่างยิ่งกับคำว่าคริสตชน มันขัดแย้ง มันเหมือนกับเราซื้อรถยนต์มาอย่างดี แต่มันวิ่งไม่ได้ หรือวิ่งไม่ตรงทาง และใช้การไม่ได้

• ถ้าเป็นคริสตชนหรือศิษย์พระคริสต์แล้ว “ใช้ไม่ได้” แปลว่า ไม่ได้เรื่อง ก็น่าเสียดายหรือเรียกว่า ไม่น่าเรียกว่าเป็นคริสตชนจะดีกว่า 

o ดังนั้น ธรรมชาติ สาระ สารัตถะของคริสตชน “ต้องเป็นคนดีจริงๆ นะครับ” 

o เราต้องปรากฏตัวเป็นคนที่ “แสนดี” พี่น้องว่าเราต้องเป็นเช่นนี้ไหม.... 

o ไม่ต้องคิดถึงคนอื่น มองดูและพิจารณาตนเอง ตัวเราเอง และแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาตัวเราให้ดีที่สุด.... 

o พ่อเคยได้ยินคำสอนมาตั้งแต่พ่อเป็นเด็กเสมอๆว่า ถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงโลก เราต้องเริ่มจากตัวเรา ถ้าเราคิดจะสร้างวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเจ้าบนโลก เราต้องเริ่มจากตัวเรา.... ก่อนอื่นใด

• หนังสือกิจการฯ กล่าวถึง “บารนาบัสเป็นคนดี เปี่ยมด้วยความเชื่อและพระจิตเจ้า” 

o ที่คริสตชนต้องเป็นคนเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระจิตเจ้า 

o คำถามคือความเชื่อนั้น คือ “เชื่ออะไร” คำตอบคือ “เชื่อในพระเจ้าผู้เดียว” 

o ความเชื่อ คือบ่อเกิดของความสุข คนที่มีความเชื่อมีความสุขเสมอ คนมีความเชื่อในใคร ในอะไร หรือสิ่งใด ที่เป็นความมั่นคงหรือความปลอดภัยความไว้เนื้อเชื่อใจของเรา เราจะติดกับสิ่งนั้นโดยให้เวลา ให้คุณค่า ให้ความสำคัญสูงสุด....

• พี่น้องครับ คริสตชนคือคนที่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้า พี่น้องครับ เรามีความเชื่อในพระองค์จริงๆ ไหม.... ถ้าพระองค์คือโฟกัสของชีวิต คือ หัวใจของชีวิตเรา เราต้องให้ความสำคัญกับพระองค์ ให้ความสำคัญกับคำสอนของพระองค์ ให้ความสำคัญกับคุณค่าแห่งแบบฉบับและคำสอนของพระองค์ โดยเฉพาะในเรื่องบัญญัติแห่งความรักและการมอบชีวิตเป็นประจักษ์พยาน ความรัก คือ หัวใจของธรรมบัญญัติ เราต้องเชื่อ เชื่อในความรักของพระเจ้า

• พี่น้องครับ พี่น้องเชื่อในพระองค์จริงๆ ไหม... เราเชื่อหมดใจ และทุ่มเทจิตใจของเราเพื่อรักพระองค์ เพื่อเชื่อในพระองค์จริงๆ ไหม หรือเพียงใด พ่อจินตนาการได้ง่าย แต่ผลคือความเสียดแทงดวงใจ เมื่อเห็นคริสตชนไหลไปกับเขาด้วย ไปกับกระแสต่างๆด้วย ไปหาหมอดู หมอผี ตัวเลข เครื่องราง ของขลัง และการติดกับวัตถุมงคล หรือคำทำนายทายทัก...

• พ่อคิด่า ความเชื่อในพระเยซูเจ้า ต้อง “เพียงพอ” ที่จะทำให้เราไม่ “หลง” แน่นอนคนเราอยากรู้อนาคต... แต่ถ้าเรารู้ว่า อนาคตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ เราคงไม่หลงไปนั่งสดับตรับฟังคำทำนายลายมือจากบรรดาหมอดูอาชีพ ที่ทำเพื่อเงินอย่างงมงาย... ความเชื่อ แท้ ต้องไม่หลงและงมงาย... เชื่อในพระเจ้า เชื่อในพระองค์

• คริสตชนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า พระจิตเจ้าคือ “พลัง” เป็น “พลังของพระเจ้า เป็นลมหายใจแห่งความรักนิรันดร และเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ แสงสว่างและความจริง...” ผลของพระจิตก็คือ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง ผลของพระจิตเจ้าทั้ง 9 ประการนี้ (กท 5: 22-23) น่าจะเพียงพอที่จะอธิบายคนดีที่มีพระจิตเจ้า ชีวิตเขาต้องมีผลทั้งเก้าประการนี้ออกมเป็นสิ่งที่สัมผัสได้อย่างเป็นรูป ธรรมที่สามารถพบและปฏิบัติตามได้ พ่อคิดว่า คนที่มีความเชื่อ เปี่ยม้ดวยพระจิตเจ้า ต้องมีผลทั้งเก้าประการนี้อย่างเด่นชัดขึ้น และทวีขึ้นทุกวันเสมอไป....

• พี่น้องที่รักครับ พ่อนั่งไตร่ตรองเตรียมฉลองบรานาบัส... ขณะที่พ่อก็ไตร่ตรองถึงชีวิตเล็กน้อยของเปาโล สด ตรีนิกร จาของพ่อ.... พ่อรู้สึกอิ่มและสุขที่ชีวิตเล็กๆของจาพ่อ เป็นพระพร จาไม่ได้เป็นคนวิเศษอะไร เล็กน้อยมากๆ และก็เป็นมนุษย์คนบาปคนหนึ่งเหมือนเราทุกคน.. แต่ท่านก็ “ดีในประสบการณ์ของพ่อ” และที่พ่อเห็นเสมอจากคำสอนชีวิตของจาพ่อที่เหมือนกับพี่น้องคริสตชนอาวุโส ทั้งหลายที่ชุมชนวัดเจ้าเจ็ดและที่อื่นๆที่พ่อพบ คือ “จาพ่อก็มีความเชื่อในพระเจ้า” วันนี้ ในบรรยากาศแบบนี้... ทำให้พ่อยิ่งรู้สึกดีที่จะระลึกถึงนักบุญบรานาบัสเพราะท่านนักบุญบรานาบัส คือ ต้นแบบอีกคนหนึ่งสำหรับเรา ท่านกระตือรือร้นมากใน ความเชื่อ ความดี ความรัก และการเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า

• พ่อขอเชิญชวนพวกเราให้ภาวนา และขอพระเจ้าโปรดให้ท่านนักบุญบรานาบัสได้แบบอย่างแก่เราทุกคน ให้เราเป็น “คนดี มีความเชื่อและเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า” มากขึ้นทุกวันนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ ขอให้เราเป็นคนดี เป็นคริสตชนที่ดีเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าให้มากๆ คือ เปี่ยมด้วยอะไร... คำตอบก็บอกแล้วครับ คือ “ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง”

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9) จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบ จงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้ คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตน และคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตน เขาจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงสงสารเขา และจงกลับมาหาพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมาย “ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส “สวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินฉันใด ทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่าน และความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉันนั้น” บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2023 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส (อฟ 4:1-7,...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์