"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่สิบ เทศกาลธรรมดา
มธ 5:13-16...

13“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มไอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ
14“ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง 15ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน 16ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก พ่ออ่านพระวาจาตอนนี้ พ่อมีแต่รอยยิ้มจริงๆ ครับ พระวาจาที่แสนคบบาดลึกถึงดวงจิตแห่งชีวิตบุญลาภ หรือความสุขแท้ จาก มธ. 5 เรื่องพระโอวาทบนภูเขา พ่อเห็นว่าเป็นคำสรุปที่พระเยซูเจ้าได้ประกาศกฎทั่วไปของการเป็นศิษย์พระค ริสตเจ้า.... (บรรดาสาวกเข้ามาห้อมล้อมพระองค์ และพระองค์สอนบุญลาภ (ความสุขแท้) แปดประการ และพระองค์ทรงสรุปกับพวกเขาและสอนพวกเราเต็มเลยครับ...


• พระองค์เน้นที่ “ท่านทั้งหลาย” คำสรรพนามบุรุษที่สอง... ตรงมาที่ทุกคนที่ฟังพระองค์ และแน่นอนพวกเราที่นั่งฟังพระวาจาของพระเจ้า... พ่อคิดว่า ส่วนนี้สำคัญ ชัดเจนมากครับ เรามาไตร่ตรองกันสักนิดครับ...พี่น้องที่รักครับ


• ธรรมชาติของศิษย์ของพระเยซูเจ้า คือ การที่เราทุกคนต้องเป็น “เกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก” 


• “‘ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทอดทิ้งให้คนเหยียบย่ำ” เราต้องมาเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับ ชัดเจนทีสุดเลยครับ... เพราะ ธรรมชาติของศิษย์คือ


• เป็นเกลือดองแผ่นดิน และต้องคงรักษาคุณสมบัติของเกลือไว้ เพราะถ้าจืดไปก็จะไม่มีประโยชน์อะไร


• ธรรมชาติของเกลือคืออะไร คำตอบคือ

o เกลือ ใช้เพื่อถนอมอาหารไม่ให้เสียหาย หรือเน่าเปื่อย

o เกลือ ใช้เพื่อเยียวยารักษาโรค

o เกลือ ใช้เพื่อเพิ่มรสชาติแก่อาหาร


• ดังนั้น คุณสมบัติของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าคือ ถนอมรักษาสังคมให้มีสันติสุข เยียวยารักษาความบกพร่อง และเพิ่มรสชาติให้กับสังคม


• เทียบมาระโก “จงมีเกลือไว้ในท่านเถิด และจงอยู่อย่างสันติกับผู้อื่น” (มก 9:50) สันติสุข ความไม่เสียหาย เน่าเปื่อย คือ บทบาทของเราทุกคนในสังคมนะครับ งดงามมากนะครับ ชีวิตของเราทุกคนเลยทีเดียวครับ

• ‘ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก 


• ธรรมชาติของแสงสว่างคืออะไร คำตอบคือ

o แสงสว่างมีไว้เพื่อให้สามารถแลเห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่เป็นจริง

o แสงสว่างมีไว้เพื่อใช้นำทางไม่ให้หลงไม่ให้สะดุดล้ม

o แสงสว่างเป็นเครื่องหมายของความยินดี การและเห็น และการเฉลิมฉลอง


• ศิษย์ของพระเยซูเจ้ามีหน้าที่นำทาง และทำให้ผู้อื่นพบเห็นหนทางที่แท้จริง
สรุปว่า.. ถ้าเราเป็นศิษย์พระเยซูเจ้ากันจริงๆนะครับ เราต้องมีคุณภาพชีวิตจริงๆครับ “Quality”


• เราแต่ละคนเป็นเกลือดองแผ่นดินเพียงใด คริสตชนอยู่ที่ใด ต้องไม่เสียหาย แต่ต้องสร้างความสุขสันติมากๆ


• เพิ่มรสชาติให้กับสังคม เพิ่มรสชาติที่ดีจริงๆให้กับสังคม ครอบครัวและคนรอบข้าง


• เราต้องมีพลังแห่งการรักษาเยียวยาบาดแผล และข้อบกพร่องของสังคม ครอบครัว ชุมชนวัด ฯลฯ


• เราต้องทะนุถนอมชีวิตและรอบข้างของเราทุกคนให้ได้อยู่ในสภาพสังคมคริสตชน ศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า


• พี่น้องครับ ร่วมกันนำทางเดินแก่กันและกัน อย่าพากันหลงทาง หลงระเริงแสงสีเทียมและรสชาติชั่วคราวความสุขชั่วแล่น และเราจะสามารถนำทางบรรดาพี่น้องรอบข้างและพี่น้องต่างความเชื่อได้ด้วย เพื่อเขาะได้พบพระเจ้าในความดี


• คริสตชนจงดำเนินชีวิตเห็นจริง เห็นธรรม และเห็นพระเจ้า และเผยพระเจ้าในชีวิตเรา

• ดังนั้น ...ธรรมชาติของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า

o เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง 

o ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน 

o ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์

o เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์


• พี่น้องที่รัก จงเป็นคริสตชนที่มีคุณภาพ เมื่อคนทั้งหลายเห็นกิจการดีของเรา พวกเขาจะรักและจะสรรเสริญพระเจ้าของเราจริงๆเลยครับ... การประกาศข่าวดีไม่ยากเลยครับ เพียง.... เจริญชีวิตเป็นคนดีนะครับ คริสตชนต้องดีจนเป็นเกลือ เป็นแสงสว่าง ทุกคนเห็น เขาก็สรรเสริญพระเจ้าครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 1:1-6) ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า “กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม...
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9)...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์