Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
13 พฤษภาคม 2018
บทอ่าน
กจ 1:1-11 ; อฟ 1:17-23 หรือ อฟ 4:1-13 หรือ 4:1-7,11-13 ; มก 16:15-20
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 112, 627, 652, 659, 730, 981, 1120, 1122, 1304,
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 52
จุดเน้น พระเยซูเจ้าเสด็จก่อนเรา เพื่อแสดงหนทางแก่เรา และทรงส่งพระจิตให้เป็นผู้ช่วยเหลือแก่เรา


       วันนี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ดังเรื่องราวที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ “เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้ว พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ให้ประทับ ณ เบื้องขวา” เราฉลองการรู้ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จไปไหน พระองค์ทรงช่วยเราให้ไปด้วย

      นีล อาร์มสตรอง เป็นมนุษย์คนแรกที่เดินบนดวงจันทร์ (เมื่อ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1969/พ.ศ. 2512) เขากล่าวว่า “ก้าวเล็กๆ ก้าวหนึ่งของชายคนหนึ่ง แต่เป็นก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติ” แม้ว่าก้าวนั้นอยู่นอกยานอวกาศ เป็นก้าวเล็กสำหรับเขา มันมีความสำคัญน่ามหัศจรรย์มากสำหรับมนุษยชาติ นีล อาร์มสตรองเดินบนดวงจันทร์ได้ หมายความว่า คนอื่นก็สามารถไปเดินบนดวงจันทร์ได้

       อัศจรรย์ใจเหมือน นีล อาร์มสตรอง การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าก็มีความสำคัญแท้จริงสำหรับมนุษยชาติและสิ่งสร้าง โดยอาศัยความผิดของอาดัมและเอวา มนุษย์ทุกคนถูกแยกจากพระเจ้า แต่โดยอาศัยชีวิต พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงชำระชดใช้บาป และช่วยเราให้กลับมีสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยผ่านทางพระองค์ โดยอาศัยการเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงช่วยให้คนบาปอย่างเราเข้าสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้า เหมือน นีล อาร์มสตรอง ได้เอาชนะข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งยอมให้มนุษย์เดินบนดวงจันทร์ ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงชนะความตาย ยอมให้เราบรรลุสวรรค์ได้

       แต่นี่มิใช่การเดินทางง่ายๆ เหมือนดัง นีล อาร์มสตรอง ได้ไปดวงจันทร์ต้องผ่านการฝึกฝน ดังนั้นเราจำเป็นต้องรับการฝึกฝนให้เป็นแบบศิษย์ของพระเยซูเจ้า เราต้องเป็นเหมือนพระองค์ ทีละเล็กทีละน้อยก็สามารถเข้าพระสิริรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์ ไม่มีทางที่เราจะทำสำเร็จด้วยตัวเราเอง แต่เรามิได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียว พระเยซูเจ้าเสด็จล่วงหน้าเรา เพื่อแสดงหนทางแก่เรา และทรงส่งพระจิตเจ้าให้เป็นผู้ช่วยเหลือ และผู้แนะนำของเรา

       พระจิตเจ้าทางช่วยเราให้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา ก่อนที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ ในพระวรสารวันนี้ว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” เราเป็นสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงแสดงหนทางแก่เราแล้ว ให้เราติดตามพระองค์ด้วยความปีติยินดีและการขอบพระคุณ

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (เมษายน-มิถุนายน 2018), หน้า 211-212.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย