Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
4 กุมภาพันธ์ 2018
บทอ่าน โยบ 7:1-4, 6-7 ; 1 คร 9:16-19, 22-23 ; มก 1:29-39
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 2602
จุดเน้น ในการพบปะพระเยซูเจ้า เราได้รับการรักษา และได้รับพันธกิจ


        น่าสนใจสังเกตสถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงพบปะกับประชาชน เรามักคิดว่า พระเยซูเจ้า บุตรพระเจ้าและพระบุคคลที่สองในพระตรีเอกภาพ ควรอาศัยในวัดและให้ประชาชนมานมัสการพระองค์ แต่ในพระวรสาร เราเห็นพระเยซูเจ้าทรงออกไปพบปะประชาชนไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน เช่น พระเยซูเจ้าทรงพบหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ พระองค์ทรงพบกับโจรกลับใจบนไม้กางเขน และในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงออกจากศาลาธรรม ก็เสด็จเข้าไปในบ้านของแม่ยายซีโมน ทรงจับมือนาง พยุงลุกขึ้น และนางได้รับใช้ทุกคน

     เมื่อเราพบปะพระเยซูเจ้า เราไม่ควรไม่เปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงรักษาร่างกายและวิญญาณ ถ้าเรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงรักษามารดาของภรรยาซีโมนให้หายไข้ พระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยมากมาย และทรงขับไล่ปีศาจ พระเยซูเจ้าปรารถนาจะรักษาเรา แต่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นด้วย

       พระองค์ทรงรักษาเราและช่วยเราให้เป็นอิสระ มิใช่ว่าเราก็ดำเนินชีวิต “ตามแบบของเรา” แค่นั้น แต่เราสามารถสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยการประกาศคำสอนคริสตชน เราแต่ละคนในฐานะคริสตชนคนหนึ่ง ได้รับการเรียกให้กล่าว ดังที่นักบุญเปาโลว่า “หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ” (1 คร 9:16) เราทุกคนได้รับพันธกิจนี้ เราจำเป็นต้องค้นพบว่าพระเจ้ากำลังเรียกเราให้ทำอะไรให้สำเร็จ โดยอาศัยพลังของพระจิต เราได้รับหรรษทานและพระพรที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติหน้าที่นี้

       บ่อยครั้ง หนทางที่เราต้องปฏิบัติพันธกิจนี้ พระเยซูเจ้าทรงขอให้เราทำสิ่งธรรมดาๆ คือ เป็นพ่อหรือแม่ที่ดี เป็นภรรยาหรือสามีที่ศรัทธาและน่ารัก เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ ยังมีบางครั้งเมื่อพระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เราเทศน์สอนความจริงแห่งพระวรสาร แก่ผู้ที่ไม่เคยได้ยิน มีบางครั้งเมื่อพันธกิจของเราต้องเทศน์สอนด้วยกิจการและการดำเนินชีวิต เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ว่า “ทุกคนกำลังแสวงหาพระองค์” เราสามารถช่วยพวกเขาให้พบพระองค์ได้อย่างไร

      เราแต่ละคนได้รับการเรียกชื่อ เราได้พบปะกับพระเยซูเจ้าแล้วในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้รับการรักษาจากรอยเปื้อนของบาปกำเนิด บัดนี้ พระเจ้าทรงเรียกเราให้ออกไปประกาศข่าวดีแก่ทุกคน ขอให้เรารับผิดชอบพันธกิจนี้ด้วยความปีติยินดี

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing Vol. 51, No. 1 (มกราคม-มีนาคม 2018), หน้า 57-58.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย