Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า
1 มกราคม 2018
บทอ่าน กดว 6:22-27 ; กท 4:4-7 ; ลก 2:16-21
พระมารดาของพระเยซูเจ้า
         
บทอ่านต่างๆ ในเทศกาลพระคริสตสมภพ ทำให้เราสนใจพระนางมารีย์ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น และสนใจประจักษ์พยานชีวิตที่พระนางในฐานะเป็นศิษย์คนแรก มอบให้เรา


บังเกิดจากหญิงผู้หนึ่ง
         นักบุญเปาโลเขียนสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับพระนางมารีย์ แต่ก็มีพลัง ท่านเน้นสภาพแวดล้อมของบุตรพระเจ้า เป็นองค์ประกอบสำคัญแห่งความเชื่อของเรา ด้วยการเตือนใจเราว่า “พระเจ้าทรงส่ง  พระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดจากหญิงผู้หนึ่ง” (กท 4:4) พระองค์จึงเข้ามาในประวัติศาสตร์มนุษย์ และจากหัวใจของประวัติศาสตร์ พระองค์ประกาศความรักของพระเจ้า การเข้ามารับสภาพมนุษย์ของบุตรพระเจ้า อาศัยการตอบรับของพระนางมารีย์ และผ่านทางร่างกายของพระนาง

         บรรดาคนเลี้ยงแกะที่เบธเลเฮมได้พบพระกุมารเยซู ซึ่งบรรทมอยู่ในรางหญ้าใกล้พระมารดาและนักบุญโยเซฟ พวกคนเลี้ยงแกะเข้าไปดูพระกุมาร เพราะเหตุที่ “พวกเขาได้ยินมาเกี่ยวกับพระกุมาร” (วรรคที่ 17) และพวกเขาเป็นพยานของพระกุมาร สิ่งต่างๆ เหล่านี้เกี่ยวกับพระกุมารเป็นเรื่องสำคัญต่อพระมารดา ผู้ “ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย” (วรรคที่ 19 และดู 2:51 ด้วย) คำว่า “เรื่องทั้งหมด” หมายถึงคำพยากรณ์ของพระเจ้าซึ่งก็เป็นเหตุการณ์หนึ่ง พระนางมารีย์ทรงไว้ใจพระเจ้า จึงยอมรับเป็นมารดาของพระผู้ไถ่ อย่างไรก็ดี มิได้หมายความว่า พระนางเข้าใจพันธกิจของพระเยซูเจ้าทั้งหมด

          การเชื่อรวมความถึงการก้าวเดินและการแสวงหาอย่างลึกซึ้ง พระนางมารีย์ก็เช่นกันต้องการก้าวเดินเองและนี่เป็นเหตุผลที่พระนางทรงคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และสิ่งที่มีคนกล่าวถึงในสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบครัวและบรรดาเพื่อนบ้านเจริญชีวิต ดังนั้น ความใกล้ชิดทางฝ่ายร่างกายต่อบุตรในครรภ์ ก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพันธกิจที่พระเยซูเจ้าต้องทำให้สำเร็จ สำหรับเราด้วย ความเชื่อเป็นกระบวนการซึ่งเราจะมีทั้งก้าวหน้าและถอยหลัง มีช่วงเวลาแห่งแสงสว่างและความมืด แต่ประจักษ์พยานของพระนางมารีย์แสดงให้เราก้าวหน้าบนหนทางสู่พระเจ้า ความหวังของเรา

พระนาม “เยซู”
          พระเยซูเจ้าทรงบังเกิด “มาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ” (กท 4:4) เมื่อครบกำหนด 8 วัน ถึงเวลาจะต้องทรงเข้าสุหนัต เป็นเครื่องหมายว่าเป็นชาวยิว และรับพระนามว่า “เยซู” ซึ่งหมายความว่า พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ทำให้เราได้เรียกพระเจ้าว่า “อับบา พ่อจ๋า” ทำให้เราเป็นบุตรบุญธรรม... เป็นอิสระ สำหรับนักบุญเปาโลและนักบุญยอห์น การเป็นบุตรก็เท่ากับการเป็นอิสระ เป็นทายาท ไม่เป็นทาส (วรรคที่ 6-7)

         ขอบพระคุณพระนางมารีย์ อาศัยพระพักตร์มนุษย์ของพระเยซูเจ้า ชาวนาซาเร็ธ “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่าน” ตามที่อยู่ในบทอวยพร พระเจ้าต้องการอวยพรประชากร (กดว 6:26) ด้วยการรับสภาพมนุษย์ บุตรพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงใบหน้ามนุษย์ให้แสดงออกถึงการประทับอยู่ และความต้องการเร่งด่วนของพระเจ้า
ขอให้เราพบพระพักตร์ของพระคริสตเจ้าในใบหน้าที่กำลังทนทุกข์ของคนจน ผู้หิวโหย ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 ว่า เราทุกคนต้อง “อยู่เคียงข้างคนจน... ถูกละเมิดทางเพศและถูกล่วงละเมิดในรูปแบบอื่นๆ... บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และคนไร้สัญชาติ” (ย่อหน้า 26-27) ใบหน้าเหล่านี้ทำให้เราซื่อสัตย์ต่อพระวรสาร เมื่อคำนึงถึงคำสอนและกิจการของพระเยซูเจ้าในใจของเรา เหมือนพระนางมารีย์กระทำ จะได้กลายเป็นการเผยแสดงของพระเจ้าแก่เรา

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Sharing the Word Through the Liturgical Year
โดย Gustavo Gutierrez, หน้า 33-34.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย