Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข. เริ่มรัชสมัยของกษัตริย์ซาอูล

ชาวอิสราเอลต่อสู้ชาวฟีลิสเตียเพื่ออิสรภาพa

13 1ซาอูลทรงพระชนมายุสามสิบพรรษา เมื่อขึ้นครองราชย์และทรงเป็นกษัตริย์ปกครองชาวอิสราเอลอยู่เป็นเวลายี่สิบปีb 2ซาอูลทรงเลือกชาวอิสราเอลสามพันคน สองพันคนอยู่กับพระองค์ที่มิคมาชและบนภูเขาเบธเอล ส่วนอีกหนึ่งพันคนอยู่กับโยนาธานที่เมืองเกบาcในดินแดนเบนยามิน ซาอูลทรงส่งคนที่เหลือให้แต่ละคนกลับบ้านไปd

3โยนาธานทำลายกองกำลังรักษาการณ์ของชาวพีลิสเตียที่เมืองกิเบอาห์e และชาวฟีลิสเตียก็ทราบเรื่องนี้ ซาอูลทรงสั่งให้เป่าแตรไปทั่วแผ่นดินเพื่อแจ้งข่าวแก่ชาวฮีบรู 4ชาวอิสราเอลทั้งปวงได้ยินข่าวว่า 'ซาอูลได้ทรงทำลายกองกำลังรักษาการณ์ของชาวฟีลิสเตีย และชาวอิสราเอลได้แข็งข้อต่อชาวฟีลิสเตียแล้ว' ประชากรจึงมาชุมนุมกันที่กิลกาลเพื่อรวมกำลังกับกษัตริย์ซาอูล 5ชาวฟีลิสเตียรวมพลเพื่อต่อสู้กับชาวอิสราเอลด้วย มีรถรบสามพันคันf ทหารม้าหกพันคน และทหาราบจำนวนมากมายดุจเม็ดทรายที่ชายทะเล มาตั้งค่ายที่มิคมาช ทางทิศตะวันออกของเมืองเบธ-อาเวนg 6เมื่อชาวอิสราเอลเห็นว่าตนตกอยู่ในอันตรายเพราะข้าศึกคุกคาม เขาจึงหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ ในป่าh ตามซอกหิน ตามคูและในบ่อ 7ชาวฮีบรูบางคนข้ามแม่น้ำจอร์แดนi เข้าไปในแผ่นดินกาดและกิเลอาด

ซามูเอลแยกทางกับกษัตริย์ซาอูลj

กษัตริย์ซาอูลทรงยังอยู่ที่กิลกาล ประชากรทั้งปวงที่อยู่ที่นั่นต่างกลัวจนตัวสั่น 8พระองค์ทรงคอยอยู่เป็นเวลาเจ็ดวัน ตามที่ซามูเอลกำหนดไว้ แต่ซามูเอลยังมาไม่ถึงกิลกาล ประชากรก็เริ่มละทิ้งซาอูลไป 9กษัตริย์ซาอูลจึงรับสั่งให้นำสัตว์มาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาและศานติบูชา' แล้วทรงถวายเครื่องเผาบูชา 10พอพระองค์ถวายเสร็จ ซามูเอลก็มาถึง กษัตริย์ซาอูลทรงออกไปต้อนรับซามูเอล 11ซามูเอลทูลถามว่า 'พระองค์ทรงทำอะไรลงไป?' ซาอูลตรัสตอบว่า 'ข้าพเจ้าเห็นว่าไพร่พลกำลังทิ้งข้าพเจ้าไป ท่านไม่มาตามเวลาที่กำหนดไว้ และชาวฟีลิสเตียก็มารวมพลอยู่ที่มิคมาช 12ข้าพเจ้าคิดว่า เวลานี้ชาวฟีลิสเตียจะมาโจมตีข้าพเจ้าที่กิลกาล และข้าพเจ้ายังไม่ได้อ้อนวอนให้พระยาห์เวห์ทรงโปรดปราน ข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่าจำเป็นต้องถวายเครื่องเผาบูชาด้วยตนเอง' 13ซามูเอลตำหนิซาอูลว่า 'พระองค์ทรงเขลามากที่ทรงทำเช่นนั้น พระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบัติตามพระบัญชาที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพระองค์ท่านทรงให้ไว้ ถ้าพระองค์ทรงปฏิบัติตาม พระยาห์เวห์ก็คงจะทรงบันดาลให้ทรงครองราชย์เหนืออิสราเอลอย่างมั่นคงตลอดไปk 14แต่บัดนี้ พระองค์จะทรงครองราชย์ไม่นาน พระยาห์เวห์ทรงพบคนที่ทรงพอพระทัยแล้วl และทรงแต่งตั้งเขาขึ้นเป็นผู้นำประชากรของพระองค์ เพราะพระองค์ไม่ทรงเชื่อฟังพระบัญชาของพระยาห์เวห์' 15แล้วซามูเอลก็ออกจากกิลกาลไปตามทางของตน

ส่วนประชากรที่เหลือตามซาอูลจากกิลกาลไปรวมพลกับทหารที่ตั้งค่ายอยู่ที่เมืองเกบาในดินแดนเบนยามิน ซาอูลทรงตรวจกำลังพลที่อยู่กับพระองค์ ทรงเห็นว่ามีจำนวนเพียงหกร้อยคนm

ชาวอิสราเอลเป็นรองชาวฟิลิสเตียn

16กษัตริย์ซาอูลพร้อมกับโยนาธาน พระราชโอรสและกำลังพลที่อยู่ด้วยกัน ทรงตั้งค่ายอยู่ที่เมืองเกบาในดินแดนเบนยามิน ส่วนชาวฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ที่มิคมาชo 17หน่วยจู่โจมออกมาจากค่ายของชาวฟิลิสเตีย แบ่งเป็นสามพวก พวกหนึ่งไปทางโอฟราห์ในดินแดนชูอัล 18อีกพวกหนึ่งไปทางเมืองเบธ-โฮโรน อีกพวกหนึ่งมุ่งไปยังชายแดนริมถิ่นทุรกันดารเลียบตามหุบเขาเศโบอิมp

19ในสมัยนั้นไม่มีช่างเหล็กทั่วแผ่นดินอิสราเอล เพราะชาวฟีลิสเตียไม่ต้องการให้ชาวฮีบรูทำดาบหรือหอก' 20ชาวอิสราเอลทั้งปวงต้องไปหาชาวฟีลิสเตียเพื่อลับผาล จอบ ขวานและเคียว 21ค่าลับผาลและจอบราคาสองเหรียญ ค่าลับขวานและหัวปฏักราคาหนึ่งเหรียญq 22ดังนั้น ในวันที่สู้รบกัน กำลังพลที่อยู่กับกษัตริย์ซาอูลและโยนาธานจึงไม่มีดาบหรือหอกใช้ เว้นแต่กษัตริย์ซาอูลและโยนาธานราชโอรสเท่านั้นที่มี 23กองกำลังรักษาการณ์ชาวฟีลิสเตียกองหนึ่งออกไปรักษาช่องเขาที่มิคมาชไว้


13a บทที่ 13-14 ต้องการจะเล่าถึงรัชสมัยของกษัตริย์ซาอูล โดยมี 13:1 เป็นบทนำ และ 14:47-52 เป็นบทสรุป แต่ในความเป็นจริงจะเล่าเฉพาะเรื่องการทำลายที่มั่นของชาวฟีลิสเตีย การตอบโต้ของชาวฟีลิสเตียและการรบที่มิคมาช ซึ่งใช้เวลาเพียงหนึ่งวัน พระคัมภีร์จะเล่าถึงรัชสมัยของกษัตริย์ซาอูลต่อไปในบทที่ 15-31 บทที่ 13 เกิดจากการรวมธรรมประเพณีหลายสายเข้าด้วยกัน ข้อ 16-18 และ 23 เป็นรายละเอียดจากเรื่องเล่าโบราณที่จะดำเนินเรื่องต่อไปในบทที่ 14 ส่วนข้อ 7ข-15 เป็นข้อความต่อเติมในภายหลัง พระคัมภีร์จะไม่อ้างถึงการที่พระยาห์เวห์ทรงทอดทิ้งกษัตริย์ซาอูล ดังที่กล่าวไว้ที่นี่อีก ข้อความตอนนี้จึงน่าจะเป็นการเกริ่นนำบทที่ 15 เท่านั้น

b แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์ “ซาอูลทรงพระชนมายุหนึ่งพรรษาและทรงเป็นกษัตริย์…เป็นเวลาสองปี” ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ผู้เรียบเรียงอาจไม่ทราบจำนวนปีที่ถูกต้อง หรือผู้คัดลอกเขียนผิด หรือจงใจเขียนว่า ซาอูลทรงเป็นกษัตริย์ปกครองเพียงสองปีเหมือนกับอิชบาอัล ใน 2 ซมอ 2:10 ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ที่พระยาห์เวห์ไม่พอพระทัย ในภายหลัง Flavius Iosephus จะกล่าวว่า ซาอูลทรงเป็นกษัตริย์ปกครองสี่สิบปี (เทียบ กจ 13:21)

c 'เกบา' เป็นการแปลโดยคาดคะเน (ดูข้อ 15) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “กิเบอาห์” ในบทที่ 13-14 นี้ ชื่อเมืองเกบากับกิเบอาห์ มักจะสับสนในต้นฉบับภาษาฮีบรู การกำหนดว่าชื่อใดถูกต้องจึงต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางภูมิศาสตร์ด้วย

d “ให้แต่ละคนกลับบ้านไป” ตามตัวอักษรว่า “ให้แต่ละคนไปยังกระโจมของตน” ข้อความนี้อาจต่อเติมในภายหลัง

e 'กิเบอาห์' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก (ดู 10:5) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'เกบา'

f 'สามพันคน' ตามต้นฉบับแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่าสามหมื่นคัน'

g “เบธ-อาเวน” แปลว่า “บ้านแห่งความว่างเปล่า” เป็นชื่อเยาะเย้ยที่ประกาศกใช้กับเมือง “เบธ-เอล” (บ้านของพระเจ้า) (ดู อมส 5:5) แต่ในเรื่องนี้ “เบธ-อาเวน” อาจเป็นชื่อของอีกเมืองหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

h 'ในป่า' บางคนแปลว่า “ตามโพรง”

i 'ชาวฮีบรู' ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก

j เรื่องเศร้าเกี่ยวกับกษัตริย์ซาอูล แม้ว่าพระยาห์เวห์ทรงเลือกซาอูลให้เป็นกษัตริย์และผู้ช่วยประชากรอิสราเอลให้รอดพ้น (บทที่ 11 และ 14) แต่พระยาห์เวห์ก็ทรงทอดทิ้งเขา (บทที่ 13 และ 15) พระคัมภีร์สอนกลายครั้งว่า พระเจ้าทรงมีอิสระในการเลือกผู้ใดก็ได้ตามที่พอพระทัย เช่น ทรงเลือกยาโคบมากกว่าเอซาว (ปฐก 25:23 ดู รม 9:13) ทรงเลือกอิสราเอล (ฉธบ 7:6;อมส 3:2) ทรงเลือกบรรดาอัครสาวก เปาโลและคริสตชนทุกคน แต่พระคัมภีร์ยังสอนอีกว่า พระเจ้าจะทรงโปรดปรานผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรแล้วต่อไป ถ้าเขาซื่อสัตย์ต่อพระองค์ ซาอูลได้ทรยศต่อการเลือกนี้

k เราไม่ทราบแน่ชัดว่าซาอูลทำผิดไม่เชื่อฟังพระบัญชาอย่างไร เขาคอยเป็นเวลาเจ็ดวัน ตามที่ซามูเอลบอก ส่วนการที่กษัตริย์ถวายเครื่องบูชาเองก็ไม่ขัดกับประเพณีโบราณ (ดู 14:32-35) บทที่ 15 จะบอกชัดเจนว่า ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องใด

l หมายถึง กษัตริย์ดาวิด

m ตัวบทภาษาฮีบรูของข้อนี้ไม่สมบูรณ์ เราแปลโดยคาดคะเนตามฉบับแปลโบราณ

n ข้อ 16-18 เป็นเรื่องเล่าโบราณว่าชาวฟีลิสเตียเข้าโจมตีชาวอิสราเอล ส่วนข้อ 19-22 เป็นรายละเอียดเพื่อเน้นว่าทั้งๆที่เป็นรองชาวอิสราเอลก็ยังสามารถชนะชาวฟีลิสเตียได้

o ค่ายของชาวฟีลิสเตียที่มิคมาชตั้งอยู่บนฝั่งตรงข้ามของห้วยซูเวนิท (Suweinit) โยนาธานจะข้ามห้วยนี้ไป (14:4)

p หน่วยจู่โจมของชาวฟีลิสเตียออกไปปล้นดินแดนของชาวอิสราเอลตามทิศทางต่างๆ

q ต้นฉบับภาษาฮีบรูของข้อ 21 นี้ไม่ชัดเจน แปลโดยคาดคะเน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย