"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา
ยน 16:29-33…
29บรรดาศิษย์ทูลว่า “ใช่แล้ว บัดนี้พระองค์ตรัสอย่างชัดแจ้ง มิได้ใช้อุปมาใดๆ 30บัดนี้พวกเรารู้ว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง และไม่จำเป็นที่ใครจะทูลถามพระองค์อีก ดังนั้น เราจึงเชื่อว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้า” 31พระเยซูเจ้าตรัสว่า


32“บัดนี้ ท่านทั้งหลายเชื่อแล้วหรือ
จะถึงเวลา และเวลานั้นก็มาถึงแล้ว
ที่ท่านทั้งหลายจะกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง
และจะทิ้งเราไว้คนเดียว
แต่เราไม่อยู่คนเดียว
เพราะพระบิดาทรงอยู่กับเรา
33เราบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านแล้ว
เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา
ในโลกนี้ ท่านจะมีความทุกข์ยาก
แต่อย่าท้อแท้
เราชนะโลกแล้ว”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อคงต้องขออนุญาตให้ความรู้ หรือจะเรียกว่าถวายความรู้ก็ได้ครับ ความรู้เกี่ยวกับ “คำปราศรัยอำลาของพระเยซูคริสตเจ้า” (Farewell Discourse) สรุปสั้นๆ กระชับ และเสริมความรู้พระคัมภีร์จริงๆ

• พี่น้องทราบไหมหนอว่า บทพระวรสารที่เราอ่านมานานหลายวัน หรืออ่านมาเป็นสัปดาห์ เรื่องเถาองุ่น เรื่องพระบิดา เรื่องพระผู้บรรเทา (พระจิตเจ้า) ที่พระเยซูเจ้าทรงกล่าวกับบรรดาศิษย์ เราได้ยินประโยคเป็นประจำว่า “เราจะไป เรากำลังจะไป เราจำเป็นต้องไป เราคือหนทางความจริงและชีวิต... พระบิดาทรงอยู่กับเรา...”

• พ่อกำลังกล่าวถึงพระวาจากพระวรสารนักบุญยอห์น คือ ก่อนที่พระองค์จะรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนม์ พระองค์ใช้เวลามากๆ ในการนำเสนอของพระวรสารนักบุญยอห์น... เน้นว่า พระองค์ทรงอยู่กับบรรดาศิษย์ ณ อาหารค่ำสุดท้ายเป็นเวลายาวนาน เพราะทรงกล่าว “ปราศรัยอำลาต่อบรรดาศิษย์”

• สรุปว่า พระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 14-17 คือ “คำปราศรัยอำลา” นี้ครับ... พระเยซูเจ้าอำลาบรรดาศิษย์เป็นพระวาจาอย่างล้ำค่ามากๆ เป็นเรื่องการกล่าวก่อนจาก และเป็นพินัยกรรมชีวิตที่มอบให้ศิษย์ของพระองค์ พ่อจะขอเล่าถึงความหมายของคำปราศรัยอำลานี้ให้ได้ศึกษาไตร่ตรองกันครับ
o คำปราศรัยอำลานี้ กินพื้นที่ 4 บท ในพระวรสาร... คือ ยอห์น 14-17
o เรื่องราวคือพระองค์กล่าวสอนและตักเตือน อบรมบรรดาศิษย์ หลังจากทรงสรุปอาหารค่ำสุดท้าย พระองค์ทรงนั่งอยู่กับพวกเขาต่อเนื่องอย่างยืดยาวเพื่อสอนพวกเขา...
o เราเคยร้องเพลงที่ขึ้นด้วยคำว่า “ในคืนสุดท้ายที่องค์พระคริสต์ ยังมีชีวิตเหมือนเราบนแผ่นดินนี้ พระองค์ได้มีบัญชาแก่เราทุกคน...” ซึ่งนี่คือความหมายนั้นที่ทรงใช้เวลา “ในคืนสุดท้าย” กับบรรดาศิษย์ของพระองค์ ถ้าจะอ่านดีๆ เราจะเห็นถ้อยคำที่อ่อนโยน ทรงสอน ทรงยืนยัน ทรงอำลา ทรงสัญญา ฯลฯ

o ในบทที่ 14 พระเยซูเจ้าตรัสยืนยันว่า
1. พระองค์กำลังจะจากไปจากบรรดาศิษย์ พระองค์จะกลับไปหา “พระบิดา” และ พระองค์จะทรงส่งพระจิตเจ้ามายังพวกเขาเพื่อพระจิตเจ้าจะทรงนำบรรดาศิษย์ของพระองค์ตลอดไป
2. พระองค์ทรงประทาน “สันติภาพ” แก่บรรดาศิษย์ และทรงบัญชาให้พวกเขา “รักกันและกัน” Command to love one another (ภาพเหมือนคนที่รักลูกๆหลานๆ ก่อนจะตายไป จะสั่งด้วยความรักที่สุด คือ ให้พวกเขาจงรักกันและกัน) พระเยซูเจ้าทรงสั่งบรรดาศิษย์ให้ดำเนินชีวิตในความรักตลอดไป ทั้งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงและเพื่อเป็นการปฏิบัติภารกิจของพระองค์ นั่นคือ ภารกิจแห่งความรักนั่นเอง
3. พระเยซูเจ้าทรงประกาศถึงความจริงที่ลึกซึ้งถึง “ความเป็นหนึ่งเดียว” Unity ของพระองค์กับพระบิดาในองค์พระจิตเจ้า ซึ่งต้องความเป็นหนึ่งเดียวนี้ต้องเป็นแบบอย่าง เป็นต้นแบบความเป็นหนึ่งเดียวที่ทรงบัญชาให้บรรดาศิษย์ต้องประยุกต์ใช้ ต้องประยุกต์เข้าในชีวิตของพวกตน โดยการ “รักพระเยซูคริสตเจ้า” ซึ่งความรักต่อพระองค์ หรือ “การดำรงอยู่ในพระองค์ เชื่อในพระองค์” ความรักต่อพระองค์โดยมีต้นแบบความรักของพระบิดา พระบุตร และพระจิต “การรักพระเยซูเจ้าคริสตเจ้านี้”... คือ “กุญแจ” Key สำคัญที่สุดของคำปราศรัยอำลา เรื่อง “ความรักซึ่งกันและกันตามแบบอย่างของความรักพระตรีเอกภาพ” นี้ปรากฎอยู่ในพระคัมภีร์โดยตลอด โดยเฉพาะในความหมายของ “บัญญัติใหม่” The New Commandment นั่นคือ “จงรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” (love one another as I have loved you)

o ยอห์นบทที่ 15-16 พระเยซูเจ้าทรงใช้ภาษาเปรียบเทียบสำคัญ คือ “ต้นองุ่นและกิ่งก้าน” (the Vine) เปรียบพระเยซูเจ้าทรงเป็นต้นองุ่น (บ่อเกิดของชีวิตและชีวิตเพื่อความดีของโลก) และบรรดาศิษย์เป็นกิ่งก้าน ซึ่งทำให้เราเห็นความหมายของ “ความเป็นศิษย์พระเยซู” ในพระวรสารนักบุญยอห์น

o เรื่องต้นองุ่นนี้เน้นจริงๆ คือเรื่อง “ความรักในระหว่างบรรดาศิษย์ของพระองค์” และทรงเตือนบรรดาศิษย์เรื่องการเบียดเบียนที่กำลังตามมา “ถ้าโลกเกลียดชังท่าน จงรู้ว่าโลกเกลียดชังเราอยู่ก่อนแล้ว” อย่างไรก็ตาม ในโลกท่านจะมีความทุกข์ยาก พระองค์ตรัส “แต่ย่าท้อแท้ เพราะเราชนะโลกแล้ว” (ยน 16:33) ข้อความนี้คือข้อความสุดท้ายของพระวรสารที่เราอ่านวันนี้เลยครับ...

o บทที่ 17 ที่เราจะอ่านต่อไปนั้น พระเยซูเจ้าทรงภาวนาเพื่อบรรดาศิษย์ และพระศาสนจักรที่จะตามมา... บทที่ 17 เป็นคำภาวนาที่ยาวที่สุดของพระเยซูเจ้าในพระวรสารทั้งสี่เลยครับ (เรื่องนี้ควรจำไว้เลยว่า คำภาวนาที่ยาวที่สุดของพระเยซูเจ้าในพระวรสารทั้งสี่ คือ ยอห์น บทที่ 17)
1. คำภาวนานี้เป็นที่รู้กันว่านี่ คือ “คำภาวนาอำลา” (Farewell Prayer) หรือคำภาวนาแห่งพระมหาสมณะสูงสุด หรือ “คำภาวนาสงฆ์” (High Priestly Prayer) ของพระเยซูเจ้า
2. หัวใจของคำภาวนา คือ การถวายเกียรติแด่พระบิดาเจ้า และ
3. เป็นการร้องขอความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อบรรดาศิษย์อาศัย “ความรัก” พระองค์ภาวนาต่อพระบิดาเพื่อผู้ติดตามพระองค์ “เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันดังที่เราเป็นหนึ่งเดียวกัน” และ “ความรักที่ทรงรักข้าพเจ้าฉันใด ความรักนั้นจะได้คงอยู่ในพวกเขา และข้าพเจ้าจะอยู่ในพวกเขา”

o สรุปคำปราศรัยอำลาของพระเยซูเจ้า มี 4 ภาค คือ
1. ภาคแรก เรามอบสันติสุขของเราให้แก่ท่าน
2. ภาคสอง เราคือลำต้น(องุ่น) ท่านทั้งหลายคือกิ่งก้าน
3. ภาคสาม ถ้าโลกเกลียดชังท่าน โลกเกลียดชังเราก่อนแล้ว
4. ภาคสี่ คำภาวนาอำลา... ภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน

• พี่น้องที่รัก เมื่อเราได้อ่านพระวรสารนักบุญยอห์นอย่างดีๆ เราจะเห็นว่า... คำปราศรัยอำลาของพระเยซูเจ้านั้น ล้ำค่าที่สุด เป็น “ความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาและพระจิตเจ้า”
o ในชีวิตที่สำคัญมากคือ “ชีวิตพระตรีเอกภาพ” เป็นต้นแบบของชีวิตที่เราเรียกว่า “ชีวิตจิตแห่ความเป็นหนึ่งเดียวหรือชีวิตพระตรีเอกภาพ” นั่นเอง

• พ่อคิด ไตร่ตรอง ศึกษาพระคัมภีร์ตอนเหล่านี้จากยอห์น... ทำให้พ่อเชื่อ และมั่นใจว่า สำหรับเราคริสตชน
o เราพึงต้องได้เรียนรู้แท้จริงว่าชีวิตของพวกเราคนในฐานะคริสตชน จำเป็นต้องเป็นชีวิตแห่งบัญญัติแห่งความรัก ชีวิตแห่งพระตรีเอกภาพ “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความรักซึ่งกันและกัน”
o จำเป็นที่จะต้องรักพระเยซูคริสตเจ้า และรักเพื่อนพี่น้องของเราจริงๆ (พ่อเน้นเสมอ ไม่รักไม่ได้ ไม่รัก ไม่ใช่คริสตชน เกลียชังละก็ลูกผีเลยครับ)
o เราจำเป็นต้องเรียนรู้จักความรักและชีวิตพระตรีเอกภาพ...อย่างจริงจัง ทำเครื่องหมายกางเขนกันตลอด “เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต” กล่าวเมื่อใดมือเราก็ทำ “เครื่องหมายแห่งความรักที่สุด “กางเขน” ทันที” แต่ชีวิตเราจะขัดแย้งกับความรักด้วยความเกลียดชัง อคติและวิภากษณ์วิจารณ์เป็นอาจิณไม่ได้เลยนะครับ
o ขอให้เราทุกคนได้จำลองชีวิตพระตรีเอกภาพ ชีวิตแห่งความเป็นหนึ่งเดียนี้ลงสูชีวิตของเราทุกคนจริงๆครับ... อ่านคำปราศรัยอำลานี้ดีๆ นะครับ น่ารักมากเลยครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์