"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบเอ็ด เทศกาลธรรมดา


ลก 16:1-8…

9‘ดังนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงใช้เงินทองของโลกอธรรมนี้ เพื่อสร้างมิตรให้ตนเอง เพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับการต้อนรับสู่ที่พำนักนิรันดร 10ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย 11เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทองของโลกอธรรมแล้ว ผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริงให้ท่านดูแลเล่า 12ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการดูแลทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ผู้ใดจะให้ทรัพย์สมบัติของท่านแก่ท่าน


13“ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้
14ชาวฟาริสีที่รักเงินทอง ได้ยินถ้อยคำทั้งหมดนี้ จึงหัวเราะเยาะพระองค์ 15พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายคิดว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์ แต่พระเจ้าทรงล่วงรู้ใจของท่าน สิ่งที่มนุษย์ยกย่องเป็นสิ่งน่ารังเกียจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• “เงิน” กับ “พระเจ้า” ยากจริงๆ พระเยซูเจ้าสอนต่อเนื่องจากเรื่องผู้จัดการที่ฉลาด (แกมโกงคนนั้น) พระเยซูเจ้าตรัสแบบแรงและดูเหมือนภาษาแบบ irony “ประชดประชัน” เพราะในท่ามกลางบรรดาฟาริสีที่ปฏิเสธคนบาปและคนยากไร้ ก็มีบรรดาฟาริสีที่ “รักเงิน” พระคัมภีร์ใช้คำนี้ตรงเลยครับ พ่ออ่านแล้วทำให้พ่อต้องตั้งใจคิดไตร่ตรองอย่างพิเศษจริงๆ พระเยซูเจ้าตรัสวันนี้ช่างเฉียบคม ตรง และไม่ธรรมดาสำหรับยุคของพระองค์ และสำหรับยุคของเรา พ่อคิดว่า ยิ่งจำเป็นต้องฟังคำสอนของพระองค์และเลือกให้ชัดเจนถูกต้องมากที่สุดครับ

• พระดำรัสพระเยซู.... 


• “จงใช้เงินทองของโลกอธรรมนี้เพื่อสร้างมิตรให้ตนเอง เพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับการต้อนรับสู่ที่พำนักนิรันดร” 

o ตรงนี้เป็นภาษาประชดประชัน และความเป็นนิรันดรในพระวรสารของนักบุญลูกาเมื่อไปอ่านเรื่องเศรษฐีกับยาจาก ลาซารัส... ความเป็นนิรันดร์ หมายถึงในความสุขนิรันดร์ และก็หมายถึงความทุกข์ในไฟทรมานนิรันดร์เช่นกัน... ดังนั้นคำว่า “ท่านจะไดรับการต้อนรับสู่ที่พำนักนิรันดร” ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงพระอาณาจักรสวรรค์ แต่เป็นความทุกข์กับคนอธรรมด้วยกันนิรันดร เพราะพ่อตรวจในภาษาต้นฉบับแล้ว ภาษากรีกใช้คำว่า “ σκηνάς” คำนี้อ่านว่า “สะเกนาส” คำนี้แปลว่า “กระโจมหรือเต็นท์” เท่านั้น.. ไม่ได้หมายถึงพระอาณาจักรสวรรค์แต่ประการได้... ถ้าตีความดี ตรงนี้เป็นภาษาประชดประชัน... จงใช้เงินทองของโลกอธรรมสร้างมิตร และที่สุดก็ไปสุมหัวอยู่ที่เดียวกันตลอดไป...

• “ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย”

o ความซื่อสัตย์ คือ รากฐานหรือพื้นฐานสำคัญที่สุดแม้ในสิ่งเล็กน้อย ถ้าซื่อสัตย์ ก็จะซื่อสัตย์ในสิ่งใหญ่โตด้วย... ความซื่อสัตย์นั้น แสดงออกชัดที่สุดในเรื่องความรับผิดชอบเรื่องเล็กๆน้อยๆ และกระทำจนเป็นนิสัยคุณธรรม ความไม่ซื่อสัตย์ที่ปรากฎและเป็นบ่อเกิดของเรื่องใหญ่ๆสำหรับเรามนุษย์ คือ “การโกหก” นั่นเป็นเรื่องเล็กๆที่ใกล้ตัวที่สุด ความซื่อสัตย์สำคัญเหลือเกิน และเริ่มต้นที่ “ความคิดเล็กๆที่แสดงออกมาเป็นคำพูดของเรา”

o พี่น้องที่รัก พ่ออ่านมาถึงตอนนี้ ไตร่ตรอง พ่อคิดจริงๆ ว่าเรื่องสำคัญคือ “ความจริง” ความรักในความจริง การพูดความจริงๆ เรื่องเล็กๆน้อยๆเสมอ จะไม่มีวันนำเรามนุษย์ไปสู่ความเสื่อมเสียหรือความผิดใหญ่ได้เลย... พ่ออยากเน้น “ความซื่อสัตย์” วันนี้เป็นพิเศษ ไม่ต้องคิดถึงเรื่องกองเงินทองมหาศาลหรือทรัพย์สินที่ต้องรับผิดชอบ... เริ่มจาก “คำพูด ความคิด แต่ละคำ ขอเพียง.... “ความจริง”” ไม่ง่ายนะครับ แต่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกปฏิบัติการยืนอยู่ในความซื่อตรง ไม่โกหก...

o การโกหกคือจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดมากมายจริงๆ การพูดโกหกคือความไม่ซื่อสัตย์ที่จะนำเราถลำไปสู่ความเจ็บปวดความบาปผิด ต่างๆมากมาย... โลกปัจจุบันเราต้องระวังให้มากและยิ่งต้องซื่อตรงให้มากที่สุด เครื่องมือโกหกและไม่ซื่อสัตย์มากที่สุดในปัจจุบันคือสื่อ โทรศัพท์มือถือที่ทำแอ๊พแบ๊วกันมาเหลือเกิน เราใช้ LINE มากเพื่อ LIAR กันจริงนะครับ ต้องระวังที่สุด.... LINE คือการเชื่อโยงกลุ่มสื่อสารกัน แต่บ่อยครั้ง เรา LIAR คือ โกหกกันมากเหลือเกินจริงๆ พ่อนังคิดไตร่ตรอง LINE ไม่ได้เลวในตัวมันเอง มันมีประโยชน์มาก แต่ แต่ แต่ มันก่อให้เกิดปัญหามากเหลือเกิน... ถ้า ไม่ซื่อสัตย์ โกหกจะตามมา นัดหมาย วางแผน ทั้งซื่อสัตย์และไม่ซื่อสัตย์คือสิ่งที่จะตามมา...อีกมากมาย... บ้านแตกครอบครัวพังก็เพราะไลน์ที่เราใช้ liar โกหกหรอกลวงกัน...

o ดังนั้น สิ่งที่เดียวที่จำเป็น “ฝึกฝนคุณธรรมความซื่อสัตย์กันเถอะครับ” พ่อเองก็กังวลใจที่จะถูกตำหนิจากมโนธรรมเช่นกัน... คนเราอ่อนแอ และเราจะต้องฝึกฝนที่จะไม่โกหกกันดีกว่า คงไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นกลับใจกันใหม่... ไม่ต้องเรื่องใหญ่ๆนะครับ เรื่องเล็กที่สุด คือ “อย่าโกหก” “อย่าพูดเท็จ” นั่นคือจุดเริ่มต้นของความบริสุทธิ์และซื่อตรงเรื่งอใหญ่ๆได้แน่นอน.... พระเยซูเจ้าตรัส “ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย”

o พี่น้องที่รักครับ ให้เราจริงใจจริงจังกับการกลับใจอย่างต่อเนื่องในเรื่องความ “ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย” แบบที่พระเยซูเจ้าสอนกันเถิดนะครับ...

• “เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทองของโลกอธรรมแล้ว ผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริงให้ท่านดูแลเล่า ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการดูแลทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ผู้ใดจะให้ทรัพย์สมบัติของท่านแก่ท่าน”

o กระแสโลกีย์ กระแสเงินทอง ดึงดูดและน่าสนใจมาก มันมีแรงดึงดูดมหาศาล การล่อลวงให้เราอยากได้ อยากมี อยากรวย และที่สุดถ้าไม่ระวัง ก็โกงแม้ไม่อยาก แต่ไปๆ ก็อยากโกง

o ปีศาจความโลภในทรัพย์สิน ความโลภโกรธหลงและโลกีย์ช่างล่อลวงจริงๆนะครับ พ่อคิดว่าในโลกของเงินทองที่อาจนำไปสู่ความอธรรมและตัณหามากมาย... ขอให้เราซื่อสัตย์ให้ได้นะครับและเราจะงดงามแท้จริงในชีวิตเรา พ่อรู้ว่าเราอ่อนแอ พ่อด้วย แต่เราต้องฝึก เพราะเราเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าองค์พยานผู้ซื่อสัตย์และตรัสความจริงครับ ขอพระเจ้าเสริมกำลังเราด้วยพระวาจานะครับ

• “ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

o รับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้...นั้นจริงแน่นอน แต่พ่อไตร่ตรอง...

o ยิ่งถ้าเราให้เงินเป็นพระเจ้า แทนพระเจ้า นั่นซ้ำร้ายที่สุด

o พี่น้องที่รัก มนุษย์เราเข็ดยาก เห็นแล้วก็ไม่ยอมรับว่า เงินทองนั้นเราเอาไปกับชีวิตไม่ได้เลยเมื่อต้องก้าวผ่านจากชีวิต... ชีวิตเราไม่ได้ยาวมากเลย กินเท่าๆ กันก็อิ่ม แต่ก็ไม่ง่ายที่จะยอมรับและเข้าใจ... พระเจ้าของมนุษย์บ่อยครั้งคือเงินและโลกีย์ตัณหาที่ไม่รู้จักพอ พระเท็จเทียมตัวนี้ข้ามยุคสมัยและยังปรากฎชัดในปัจจุบัน ยิ่งวันยิ่งแรงและน่ากลัวครับ...

o ไม่รู้สิ... พ่อรู้สึกว่า ใครๆว่าศาสนาเสื่อมถอย ก็จริงนะ กระแสเรียกลดลงก็จริงนะ แต่ไม่รู้สิ พ่อเห็นเป็นส่วนตัวว่าโลกปัจจุบันที่อิงเงินทองและทรัพย์สิน เงินตราและธุรกิจ พ่อดูว่ามันกำลังไปไม่รอด... และพ่อส่วนตัวรู้สึกว่าศาสนากำลังต้องกลับมาและกลับไปแก้กันที่พื้นฐานกัน ที่ความซื่อสัตย์และความจริง ปัจจุบันยิ่งคงเป็นไปตามคำสอนพระเยซู “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ” (ยน 8:32) เพราะปัจจุบันดูเหมือนความเท็จที่เริ่มจากเล็กน้อย กำลังถลำชีวิตสังคมไปใหญ่หลวง จนโลกเราเสียสมดุลไปแล้ว...

o ถึงเวลากลับมากหาพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เก่าก่อนและเป็นนิรันดร คือ พระเจ้าแห่งสัจจะและความ ความรัก และความี... ความดีที่เป็นนิรันดรแห่งความจริงครับ...

• “ชาวฟาริสีที่รักเงินทอง ได้ยินถ้อยคำทั้งหมดนี้ จึงหัวเราะเยาะพระองค์ พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายคิดว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์ แต่พระเจ้าทรงล่วงรู้ใจของท่าน สิ่งที่มนุษย์ยกย่องเป็นสิ่งน่ารังเกียจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า””

o ตรง บาดใจ และสอนใจ... ถ้าเรารักเงินทองและคิดว่าเราชอบธรรม เป็นคนศาสนามีศาสนามีปรีชาและความรู้แบบฟาริสี ที่สุดเราก็จะตกเป็นฟาริสีต่อไปได้ง่ายมาก คือความหน้าซื่อใจคดนั่นเอง...

o พระเจ้ารู้ใจเราครับ... บ่อยครั้งเรายกย่องให้เกียรติกันเพราะเป็นคนเก่ง เป็นคนมีพระพร เป็นคนศาสนา เป็นพระสงฆ์นักบวช พ่อเองก็ยอมรับและต้องกลับใจ เพราะพระวาจาของพระเจ้าเตือนตรงเหลือเกิน... สิ่งที่มนุษย์ยกย่องเป็นสิ่งน่ารังเกียจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า...

• พอละครับ.. พ่อหยุดละครับ ขอไปพิจารณาความคิด คำพูด มโนธรรม การกระทำของตนเอง และเชิญชวนพี่น้องที่รักได้ไตร่ตรองทบทวนด้วยกันนะครับ... ขอให้เรา “รักในความจริง” (Caritas in Veritate) นะครับ และ “จริงใจใส่ซื่อสัตย์จริงในความรักนะครับ”


• พี่น้องทีรัก พ่อ...ขอพระเจ้าองค์ความจริงสอนเราให้เจริญชีวิตในความจริง ในความซื่อสัตย์ด้วยเทอญพระเจ้าเข้า.... พระวาจาจากพระวรสารนักบุญลูกาช่วงนี้บดขยี้และบาดลึก Cut to the heart ของพ่อเองจริงครับ ขอให้เราเปิดใจ ขอให้พ่อเปิดใจครับ อาแมน อาแมน อาแมน

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์