"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 143 (Vg 142)

คำวอนขออย่างถ่อมตน

สดด บทนี้เป็นบทสุดท้ายในบรรดา “เพลงสดุดีขอสมาโทษ” ทั้ง 7 บท (สดด 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143) ผู้ประพันธ์สำนึกในความผิดของตน จึงภาวนาขอพระเมตตาจากพระเจ้ามากกว่าขอความยุติธรรมให้ทรงลงโทษศัตรูผู้ทำร้ายตน คำภาวนาของเขาได้พลังบันดาลใจมาจากความซื่อสัตย์ที่พระเจ้าทรงสำแดงในอดีตเพื่อช่วยเหลือประชากรของพระองค์ เมื่อคริสตชนใช้ สดด บทนี้ภาวนา จึงควรระลึกว่าตนเป็นคนบาป พร้อมกับระลึกถึงพระทัยดีและความรักของพระบิดาในนิทานเปรียบเทียบเรื่อง “ลูกล้างผลาญ” (หรือเรื่อง “บิดาผู้ใจดี”) (ลก 15:11-32) และคิดถึงคำสอนของนักบุญเปาโลที่ว่าความชอบธรรมของเรามิได้มาจากกิจการดีงามที่เราทำ แต่มาจากกิจการกอบกู้ของพระคริสตเจ้า (เทียบ รม 3:20,24,28; 5:;1; กท 2:16; 3:11)

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิดa

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า

            โปรดเงี่ยพระกรรณฟังคำวอนขอของข้าพเจ้า

        พระองค์ทรงซื่อสัตย์ โปรดทรงตอบข้าพเจ้า

            ด้วยความเที่ยงธรรมของพระองค์เถิด

2      โปรดอย่าทรงเรียกผู้รับใช้ของพระองค์ไปพิจารณาคดีเลย

            เพราะไม่มีผู้มีชีวิตคนใดจะเป็นผู้ชอบธรรมอยู่ได้เฉพาะพระพักตร์พระองค์b

3      ศัตรูกำลังเบียดเบียนข้าพเจ้า

            เหยียบย่ำชีวิตของข้าพเจ้าที่พื้นดิน

        บังคับข้าพเจ้าให้ไปอยู่ในที่มืด

            เหมือนคนที่ตายนานแล้ว

4      จิตข้าพเจ้าอ่อนกำลังอยู่ภายในข้าพเจ้า

            ใจข้าพเจ้าหวั่นวิตกอยู่ภายใน

5      ข้าพเจ้าระลึกถึงวันในอดีต

            รำพึงถึงพระราชกิจทั้งมวลของพระองค์

            ไตร่ตรองถึงผลงานจากพระหัตถ์ของพระองค์

6      ข้าพเจ้ายื่นมือออกไปหาพระองค์

            จิตใจข้าพเจ้าโหยหาพระองค์เหมือนแผ่นดินแห้งผาก

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

7      โปรดทรงตอบข้าพเจ้าโดยเร็ว

            จิตข้าพเจ้าอ่อนเปลี้ย

        โปรดอย่าทรงเบือนพระพักตร์ไปจากข้าพเจ้า

            ข้าพเจ้าจะได้ไม่เป็นเหมือนผู้ที่ลงไปในขุมลึก

8      ขอให้ข้าพเจ้าได้ยินความรักมั่นคงของพระองค์ตั้งแต่เช้า

            เพราะข้าพเจ้าวางใจในพระองค์

        โปรดทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดิน

            เพราะข้าพเจ้ายกจิตใจขึ้นสู่พระองค์

9      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากศัตรูทั้งมวล

            ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

10    โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามพระประสงค์

            เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

        ขอให้พระจิตโอบเอื้อของพระองค์

            นำข้าพเจ้าไปยังแผ่นดินราบเรียบ

11    ข้าแต่พระยาห์เวห์ เดชะพระนามของพระองค์

            โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้า

        โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ยาก

            เพราะความเที่ยงธรรมของพระองค์

12    โปรดทรงล้างผลาญศัตรูของข้าพเจ้าให้สิ้นไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์

            โปรดทรงทำลายผู้ที่มุ่งร้ายต่อข้าพเจ้า

            เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์

143 a ต้นฉบับภาษากรีกให้รายละเอียดต่อไปว่า "เมื่ออับซาโลมราชโอรสทรงไล่ตามพระองค์" เทียบ คำนำหน้า สดด 3, 2 ซมอ 15:13ฯ

b เทียบ สดด 14:3; 51:5; 130:3; โยบ 4:17; ปญจ 7:10 เปาโลอ้างถึงความคิดนี้ใน รม 3:20.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก