"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 144 (Vg 143)

คำภาวนาขอชัยชนะa

เพลงสดุดีเกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้ ชวนให้คิดถึงพิธีกรรมที่พระราชาในฐานะจอมทัพของประชากรอิสราเอลวอนขอพระเจ้าก่อนจะทรงยาตราทัพออกไปทำสงคราม หรือเมื่อเสด็จกลับมาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ จะสังเกตเห็นได้ชัดว่า สดด บทนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก สดด 18 อย่างมาก เพลงสดุดีทั้งสองบทอาจใช้ในโอกาสเดียวกัน ภาคหลังของ สดด บทนี้แสดงความปรารถนาของพระราชาที่จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพ ในสมัยที่อิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองอีกต่อไป สดด บทนี้คงได้รับความหมายเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ แสดงความหวังถึงอนาคตอันรุ่งเรืองของอิสราเอล เราคริสตชนเข้าใจว่าความหวังดังกล่าวสำเร็จเป็นความจริงแล้วในองค์พระคริสตเจ้า

ของกษัตริย์ดาวิด

1      ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ หลักศิลาของข้าพเจ้า

            พระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าไว้เพื่อทำสงคราม

            ทรงฝึกนิ้วของข้าพเจ้าไว้เพื่อการต่อสู้

2      พระองค์ทรงเป็นความรักมั่นคงของข้าพเจ้า

            ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า

        ทรงเป็นที่มั่นที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

            ทรงเป็นโล่กำบังที่ข้าพเจ้าเข้ามาลี้ภัย

  พระองค์ทรงปราบประชากรทั้งหลายbให้มาอยู่ใต้อำนาจข้าพเจ้า

3 ข้าแต่พระยาห์เวห์ มนุษย์เป็นใครที่พระองค์จะต้องทรงเฝ้าดูแล

            บุตรแห่งมนุษย์เป็นใครที่พระองค์ทรงคำนึงถึง?

4      มนุษย์เป็นเหมือนลมหายใจเฮือกเดียว

            วันของเขาผ่านไปเหมือนเงา

5      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงเอียงท้องฟ้าและเสด็จลงมา

        ทรงสัมผัสภูเขาทั้งหลาย ภูเขาเหล่านั้นก็จะพ่นควันออกมา

6  โปรดทรงส่งสายฟ้ามาบันดาลให้บรรดาศัตรูกระจัดกระจายไป

            โปรดทรงยิงลูกธนู แล้วเขาจะหนีไป

7      โปรดทรงยื่นพระหัตถ์ลงมาจากเบื้องบน

            ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกระแสน้ำ

            ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนต่างด้าว

8      ปากของเขาพูดแต่คำเท็จ

            เขายกมือขวาขึ้นสาบานเท็จ

9      ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะขับร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์

            ข้าพเจ้าจะเล่นพิณสิบสายบรรเลงเพลงถวายพระองค์

10    พระองค์ประทานชัยชนะแก่บรรดากษัตริย์

            ทรงช่วยดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ให้รอดพ้นc

11    ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคมดาบชั่วร้าย

            โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของคนต่างด้าว

        ปากของเขาพูดแต่คำเท็จ

            เขายกมือขวาขึ้นสาบานเท็จ

12    ขอให้บุตรชายของเราเป็นประดุจต้นไม้

            ที่เติบโตอย่างดีตั้งแต่แรกเริ่ม

        ขอให้บุตรหญิงของเราเป็นประดุจเสาหินสง่างามd

            ซึ่งแกะสลักไว้ที่มุมพระราชวัง

13    ขอให้ยุ้งฉางของเราเต็มเปี่ยม

              มีธัญญาหารทุกชนิดเก็บไว้

        ขอให้ฝูงแพะแกะของเราทวีจำนวนเป็นพันเป็นหมื่น

            อยู่ในทุ่งหญ้าของเรา

14         ขอให้ฝูงสัตว์ของเราอ้วนพีแข็งแรง

     อย่าให้มีการเจาะกำแพงเมืองหรือกวาดผู้คนต้อนไปเป็นเชลย

            อย่าให้มีเสียงคร่ำครวญในลานสาธารณะของเราเลย

15    ประชากรที่รับพระพรเช่นนี้ย่อมเป็นสุข

         ประชากรที่พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาย่อมเป็นสุข

144 a เพลงสดุดีบทนี้แบ่งได้เป็น 2 ภาค ภาคแรก (ข้อ 1-11) เป็นคำภาวนาในพิธีกรรมสำหรับกษัตริย์ มีความคิดคล้ายกับ สดด 18 และบทอื่นๆอีกหลายบท ภาคที่สอง (ข้อ 12-15) เป็นความคิดใหม่ที่บรรยายความรุ่งเรืองในสมัยของพระเมสสิยาห์

b "ประชากรทั้งหลาย" แปลตามสำนวนแปลโบราณ  ต้นฉบับภาษาฮีบรูและกรีกว่า "ประชากรของข้าพเจ้า"  สำนวนแปลโบราณคงได้เปลี่ยน "ประชากรของข้าพเจ้า" ให้เป็น "ประชากรทั้งหลาย" เพื่อให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นว่าดาวิดคือผู้อธิษฐาน สดด บทนี้

c "ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์" สำนวน "ดาวิดผู้รับใช้ของเรา(พระยาห์เวห์)" จะเป็นสมญานามของพระเมสสิยาห์ (ยรม 33:21; อสค 34:23-24; 37:24)

d "เสาหินสง่างาม" คงหมายถึงรูปปั้นผู้หญิงที่ใช้เป็นเสาค้ำคานหลังคาไว้ (caryatid)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก