"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 112

พระพรที่ผู้ชอบธรรมได้รับa

                 เพลงสดุดีบทที่แล้ว เน้นถึงพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทำต่อประชากรของพระองค์ ส่วน สดด 112 นี้กล่าวถึงชีวิตของผู้ที่ตอบสนองพระทัยดีของพระเจ้า โดยเชื่อฟังพระองค์ด้วยความถ่อมตน บุคคลเช่นนี้ได้รับคำสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรให้มีความสุขและความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็นคำสอนที่พบได้เสมอในวรรณกรรมประเภท “ปรีชาญาณ” โดยเฉพาะหนังสือสุภาษิต สดด บทนี้สอนเราให้ประพฤติตามแบบฉบับพระทัยดีของพระเจ้าโดยแสดงความใจดีต่อคนยากจน นักบุญเปาโลยกข้อ 9 ของเพลงสดุดีบทนี้มาสนับสนุนการเรียกร้องของท่านต่อคริสตชนชาวโครินธ์ให้มีใจกว้างในการบริจาคทาน เพื่อช่วยเหลือคริสตชนยากจนที่กรุงเยรูซาเล็ม ท่านบอกเขาว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยความยินดี และจะทรงจัดให้เขามีกินมีใช้จนเกินความต้องการด้วย (2 คร 9:6-9) พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสอนเช่นเดียวกันด้วยว่า “จงให้และพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่นและล้นเหลือ เพราะท่านตวงให้เขาอย่างไร พระเจ้าก็จะทรงตวงตอบแทนท่านอย่างนั้นด้วย” (ลก 6:38)         

          1   อัลเลลูยา

อาเลฟ        ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ย่อมเป็นสุข

เบท           เขาชื่นชอบในบทบัญญัติของพระองค์อย่างยิ่ง

กีเมล     2   เชื้อสายของเขาจะมีอำนาจบนแผ่นดิน

ดาเลท        ลูกหลานของผู้ชอบธรรมจะได้รับพระพร

เฮ         3   ความมั่งคั่งและร่ำรวยจะอยู่ในบ้านของเขา

วาว            ความชอบธรรมของเขาbจะคงอยู่ตลอดไป

ซาอิน    4   พระเจ้าทรงส่องแสงcในความมืดสำหรับผู้ชอบธรรม

เคท       พระองค์โปรดปราน ทรงเมตตากรุณา และทรงเที่ยงธรรม

เตด       5   ผู้ที่มีใจเอื้อเฟื้อและให้ยืมย่อมอยู่เป็นสุข

โยด           เขาดำเนินกิจการอย่างยุติธรรม

คัฟ        6   เขาจะไม่มีวันสั่นคลอนตลอดไป

ลาเมด        ผู้คนจะระลึกถึงผู้ชอบธรรมอยู่เสมอ

เมม       7   เขาจะไม่หวาดหวั่นต่อข่าวร้าย

นูน            จิตใจของเขามั่นคง เขาวางใจในพระยาห์เวห์

ซาเมค   8   ใจของเขาหนักแน่น ไม่มีความกลัวใดๆ

อายิน         จนกว่าจะได้มองศัตรูอย่างสาแก่ใจ

เป         9   เขาให้แก่คนยากจนอย่างใจกว้าง

ซาเด          ความชอบธรรมของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิตย์

โฆฟ           เขาจะมีอำนาจและมีเกียรติยศd

เรช        10 คนชั่วร้ายจะโกรธมากเมื่อเห็นเช่นนี้

ชิน            จะขบฟันด้วยความขุ่นเคืองและจะเสื่อมโทรม

เตา            ความต้องการของคนชั่วร้ายจะไม่ประสบความสำเร็จ

112 a คุณลักษณะบางประการของพระเจ้าใน สดด 111 ถูกนำมาใช้กับผู้ชอบธรรมใน สสด บทนี้

b "ความชอบธรรม" ในที่นี้หมายถึงคุณธรรมและความสุขอันเป็นรางวัลที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้ปฏิบัติคุณธรรม

c "ทรงส่องแสง" แปลตามตัวอักษรว่า "เขาทำให้มีแสงสว่าง" ซึ่งไม่ชัดว่า "เขา" ในที่นี้หมายถึงใคร เราคิดว่าในที่นี้ประธานของประโยคคือ "พระเจ้า" เช่นเดียวกับใน สดด 18:28; 27:1 แต่บางคนคิดว่าประธานคือ "ผู้ชอบธรรม" โดยนำคุณลักษณะของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้กับผู้ชอบธรรม

d "เขาจะมีอำนาจและมีเกียรติยศ" แปลตามตัวอักษรว่า "เขา (สัตว์ ซึ่งหมายถึงอำนาจ) ของเขาจะถูกยกขึ้นในเกียรติยศ"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก