"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 113

พระเจ้าทรงพระกรุณาต่อผู้ต่ำต้อยa

           ชาวยิวเรียก สดด 113-118 ว่า “เพลงฮัลเลล” เพลงสดุดีชุดนี้มีความสำคัญพิเศษ เพราะใช้ในวันฉลองสำคัญสามวันตามปฏิทินของชาวยิว คือสมโภชปัสกา เปนเตก๊อสเต และเทศกาลอยู่เพิง (เทียบ มธ 26:30; มก 14:26) สดด 113 เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุด พระองค์ประทับในสวรรค์และบนแผ่นดิน พระองค์ทรงสนพระทัยต่อคนยากจนขัดสน และทรงยกเขาขึ้นมาจากความต่ำต้อยน่าสงสารให้มีเกียรติ (เทียบ ลก 1:46-55) พระเจ้าองค์นี้เองทรงให้พระบุตรรับธรรมชาติมนุษย์ ทรงลงมาจากสวรรค์เพื่อยกธรรมชาติมนุษย์ให้พ้นจากความน่าสมเพช และได้รับเกียรติเป็นบุตรของพระเจ้า (เทียบ ฟป 2:6-11; ยก 2:5)

1      อัลเลลูยา

    ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระยาห์เวห์เอ๋ย จงสรรเสริญพระองค์เถิด

           จงสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์

2      ขอพระนามพระยาห์เวห์จงได้รับการถวายพระพร

           บัดนี้และตลอดไป

3      ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตก

           ขอพระนามพระยาห์เวห์จงได้รับการสรรเสริญ

4      พระยาห์เวห์ทรงสูงส่งเหนือนานาชาติ

            พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์สูงสุดเหนือสวรรค์

5      ผู้ใดจะเสมอเหมือนพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา

            พระองค์ประทับบนพระบัลลังก์ในที่สูง

6   แต่ทรงน้อมพระองค์ทอดพระเนตรลงมายังสวรรค์และแผ่นดิน

7      ทรงยกคนยากจนขึ้นมาจากฝุ่นดิน

            ทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขยะ

8      เพื่อให้เขานั่งร่วมกับบรรดาเจ้านาย

            กับเจ้านายแห่งประชากรของพระองค์

9      ทรงโปรดให้หญิงที่เป็นหมันbได้นั่งอยู่ในบ้าน

            เป็นมารดาที่มีความสุขเพราะมีบุตร

        อัลเลลูยาc

113 a เพลงสดุดีบทนี้เริ่มเพลงสดุดีชุด "ฮัลเลล" (สดด 113-118) ซึ่งชาวยิวใช้ขับร้องในงานสมโภชต่างๆรวมทั้งในงานเลี้ยงอาหารค่ำปัสกา (ดู มธ 26:30 //)

b "หญิงที่เป็นหมัน" เช่นนางซาราห์ (ปฐก 16:1; 17:15-21; 18:9-15; 21:1-7) และนางฮันนาห์ (1 ซมอ 1-2)

c ต้นฉบับภาษากรีกและสำนวนแปลโบราณหลายฉบับละคำ "อัลเลลูยา" ที่นี่ และนำไปใส่ไว้ในข้อแรกของ สดด บทต่อไป (สดด 114)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก