"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 111

คำสรรเสริญพระราชกิจของพระยาห์เวห์a

            เพลงสดุดีกลบทอักษรบทนี้ เป็นเพลงสรรเสริญพระทัยดีของพระเจ้าที่ทรงแสดงให้ปรากฏในการอพยพออกจากอียิปต์และการกระทำพันธสัญญากับประชากรอิสราเอล ผู้ที่คิดคำนึงถึงพระราชกิจอันน่าพิศวงที่พระเจ้าทรงกระทำ ย่อมได้รับความรู้ถึงพระฤทธานุภาพและพระทัยดีของพระองค์ ความยำเกรงพระเจ้าซึ่งหมายถึงการดำเนินชีวิตตามเงื่อนไขของพันธสัญญานับเป็นการได้รับปรีชาญาณที่แท้จริง     

            อัลเลลูยา

อาเลฟ    1   ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ด้วยสุดจิตใจ

เบท           พร้อมกับผู้ชอบธรรมในที่ชุมนุม

กีเมล     2   พระราชกิจของพระยาห์เวห์ยิ่งใหญ่

ดาเลท        ควรแก่การพิจารณาจากทุกคนที่ชื่นชอบพระราชกิจนั้น

เฮ         3   พระราชกิจของพระองค์เปี่ยมด้วยความสง่างามและความรุ่งเรือง

วาว            ความเที่ยงธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

ซาอิน    4   พระองค์ทรงทำให้พระราชกิจน่าพิศวงของพระองค์เป็นที่จดจำb

เคท           พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงเมตตากรุณา

เตด       5   พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์c

โยด           ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่เสมอ

คัฟ        6   พระองค์ทรงสำแดงพระอานุภาพแห่งพระราชกิจแก่ประชากรของพระองค์

ลาเมด        ประทานนานาชาติให้เป็นมรดกแก่เขา

เมม       7   พระราชกิจจากพระหัตถ์ของพระองค์เป็นความสัตย์จริงและความยุติธรรม

นูน            ข้อบังคับของพระองค์ทุกข้อน่าเชื่อถือ

ซาเมค   8   ตั้งมั่นอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์

อายิน         สมควรปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม

เป         9   พระองค์ทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์

ซาเด          ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์ไว้ตลอดไป

โฆฟ           พระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพรึงกลัว

เรช   10   ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นจุดเริ่มต้นของปรีชาญาณ

ชิน            ผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติย่อมมีปัญญา

เตา         การสรรเสริญพระยาห์เวห์ดำรงอยู่ตลอดไป

111 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทประพันธ์กลบทอักษร เช่นเดียวกับ สดด 112ซึ่งมีคำสอน ลีลาการเขียนและโครงสร้างคล้ายคลึงกัน

b  โดยกำหนดเป็นวันฉลองต่างๆประจำปี ดู อพย 23:14 เชิงอรรถ d

c "ประทานอาหาร" เป็นการเท้าความถึงอัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานมานนาและนกคุ่มเลี้ยงประชากรอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร (ดู อพย 16:1 เชิงอรรถ a)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก