"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 81

สำหรับเทศกาลอยู่เพิงa

เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงฉลองการเก็บเกี่ยวของชาวอิสราเอล ซึ่งรู้จักกันในนาม "ฉลองเทศกาลอยู่เพิง" งานฉลองนี้เป็นการแสดงความยินดีขอบพระคุณพระเจ้า ซึ่งทำกันในวันเพ็ญเดือนกันยายน เมื่อเขาเก็บเกี่ยวพืชผลเสร็จ ผู้มาชุมนุมกันในพระวิหารได้ยินประกาศกประจำพระวิหารประกาศพระดำรัสของพระเจ้าให้ทุกคนฟัง ว่าพระเจ้าเคยทรงช่วยประชากรของพระองค์ออกมาจากประเทศอียิปต์ (ข้อ 6-8) และทรงบัญชาให้เขาเชื่อฟังพระองค์อย่างไร (ข้อ 8-10) การไม่ยอมเชื่อฟังจะทำให้ประชากรได้รับโทษ (ข้อ 11-12) แต่ถ้าเขาเชื่อฟังพระองค์ พระเจ้าจะทรงปกป้องเขาและประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินของเขา (ข้อ 13-16) พระพรต่างๆ ที่เราคริสตชนได้รับจากพระเจ้าผ่านทางพระคริสตเจ้า เชิญชวนเราให้เชื่อฟังพระวาจาของพระองค์อย่างสมบูรณ์ พิธีบูชาของพระคุณแต่ละครั้งเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่างๆ ที่เราได้รับ และเป็นการรื้อฟื้นความตั้งใจว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าตลอดไป

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ตามทำนองเพลง........ของกาธ  เพลงสดุดีของอาศาฟ

1    จงขับร้องด้วยความยินดีถวายพระเจ้าผู้ทรงเป็นพละกำลังของเรา

            จงโห่ร้องถวายชัยแด่พระเจ้าแห่งยาโคบ

2    จงเริ่มบรรเลงดนตรี ตีรำมะนาเถิด

            จงดีดพิณใหญ่น้อยอย่างไพเราะ

3    จงเป่าแตรในวันต้นเดือน

            และในวันพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งเป็นวันฉลองของเราb

4    เพราะอิสราเอลมีข้อกำหนดเช่นนี้

            ตามที่พระเจ้าแห่งยาโคบทรงบัญชาไว้

5    เป็นพระราชกฤษฎีกาที่ทรงกำหนดไว้แก่โยเซฟ

            เมื่อพระองค์เสด็จมาสู้รบกับแผ่นดินอียิปต์

      ข้าพเจ้าได้ยินcเสียงที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน กล่าวว่า

6    "เราให้บ่าของเขาเป็นอิสระจากภาระหนักที่แบกอยู่

            ให้มือของเขาวางกระจาดลงd

7    ท่านเรียกเราในยามทุกข์ร้อน เราก็ได้ช่วยท่าน

            เราตอบท่านด้วยเสียงฟ้าร้องจากที่ซ่อนของเราe

            เราทดสอบท่านที่บ่อน้ำแห่งเมรีบาห์"

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

8    ประชากรของเราเอ๋ย จงฟังเถิด เมื่อเราเตือนท่าน

            อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเราสักครั้งเถิด

9    จงอย่านับถือพระอื่นที่ไม่รู้จัก

            อย่ากราบไหว้พระต่างด้าว

10   เราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน

            ผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์

            จงเพียงแต่อ้าปาก แล้วเราจะเลี้ยงท่านให้อิ่ม

11   แต่ประชากรของเรากลับไม่ฟังเสียงของเรา

            อิสราเอลไม่ยอมเชื่อฟังเราเลย

12   เราจึงปล่อยให้จิตใจของเขาดื้อรั้นต่อไป

            ให้เขาทำตามแผนการของตน

13   ถ้าประชากรของเราเพียงแต่จะฟังเราบ้าง

            ถ้าอิสราเอลเพียงแต่จะยอมเดินตามทางของเรา

14   เราคงจะปราบศัตรูของเขาโดยฉับพลัน

            คงจะใช้มือของเราต่อสู้กับคู่อริของเขา

15   ผู้ที่เกลียดชังพระยาห์เวห์คงจะยอมจำนนต่ออิสราเอล

            ชะตากรรมของคนเหล่านั้นคงถูกกำหนดไว้ตลอดไป

16   เราคงจะเลี้ยงดูอิสราเอลfด้วยข้าวสาลีที่ดีเลิศ

            คงจะให้เขากินน้ำผึ้งจากหินผาจนอิ่ม

81 a ข้อ 1-5 เป็นอารัมภบทปูทางไว้สำหรับพระดำรัสที่พระเจ้าจะทรงประกาศต่อไป ตามลีลาการเขียนของ ฉธบ เทียบ สดด 50 และ 95 * เทศกาลอยู่เพิง ดู อพย 23:14 เชิงอรรถ d ระลึกถึงระยะเวลาที่ชาวอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดาร และได้รับธรรมบัญญัติที่ภูเขาซีนาย เทศกาลนี้เป็นงานฉลองใหญ่ยิ่งที่สุดในรอบปี

b ชาวอิสราเอลถือว่าวันขึ้นหนึ่งค่ำของทุกเดือนเป็นวันฉลอง (2 พกษ 4:23; อสย 1:13; ฮชย 2:13; อมส 8:5) วันขึ้นหนึ่งค่ำของเดือนที่ 7 ยังเป็นวันปีใหม่ของชาวยิวด้วย (ลนต 23:24; กดว 29:1) วันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนที่ 7 นี้เป็นวันเริ่มฉลองเทศกาลอยู่เพิง (ลนต 23:34; กดว 29:12)

c "ข้าพเจ้า" ในที่นี้เป็นผู้แทนประชากรอิสราเอลทั้งหมดที่มาชุมนุมกัน ซึ่งจะต้องฟังเสียงของพระเจ้า ดูข้อ 8,11,13

d "ภาระที่แบก" และ "กระจาด" เป็นการกล่าวพาดพิงถึงการเกณฑ์แรงงานในประเทศอียิปต์ซึ่งชาวอิสราเอลถูกบังคับให้ทำ

e "เสียงฟ้าร้องจากที่ซ่อนของเรา" หมายถึงปรากฏการณ์ที่ภูเขาซีนาย เมื่อพระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์ในเพลิง ลมพายุและเสียงฟ้าร้อง

f "เราคงจะเลี้ยงดูอิสราเอล" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "พระองค์คงจะทรงเลี้ยงดูเขา" ในทำนองเดียวกัน ข้อความในบรรทัดต่อไป "คงจะให้เขาได้กิน" แปลตามตัวอักษรว่า "คงจะให้ท่านได้กิน"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก