"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 80

คำอธิษฐานภาวนาเพื่อการฟื้นฟูชาติอิสราเอลa

คำภาวนาอ้อนวอนบทนี้ ดูเหมือนจะถูกจงใจจัดไว้ให้อยู่หลัง สดด 79 ความต่อเนื่องคงจะมาจากความคิดที่ว่าอิสราเอลคือ "ฝูงแกะที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดู" ที่ปลาย สดด 79 และการเรียกพระเจ้าว่า "ผู้เลี้ยงของอิสราเอล" ตอนต้นของ สดด 80 การกล่าวถึงโยเซฟ เอฟราอิมและมนัสเสห์เป็นเหตุผลสำคัญชวนให้คิดว่า สดด บทนี้แต่งขึ้นในอาณาจักรเหนือและเท้าความถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาระหว่างปี 732-721 ก.ค.ศ.เมื่อกองทัพอัสซีเรียมาบุกรุกอาณาจักรอิสราเอล เพลงอ้อนวอนบทนี้ใช้อุปมาที่รู้จักกันดีกล่าวถึง "เถาองุ่น" และ "สวนองุ่น" เพื่อบรรยายถึงความเอาพระทัยใส่ดูแลที่พระยาห์เวห์ทรงมีต่อประชากรของพระองค์ตลอดมา ตั้งแต่เมื่อทรงนำเขาออกมาจากประเทศอียิปต์ เราคริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้เป็นบทภาวนาสำหรับพระศาสนจักรซึ่งเป็น "อิสราเอลใหม่" ขอให้พระเยซูเจ้า "ผู้เลี้ยงที่ดี" ทรงปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากศัตรูทั้งภายนอกและภายในซึ่งมีอยู่เสมอ

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง "ดอกลิลี่เป็นพยาน" เพลงสดุดี ของอาสาฟ

1      ข้าแต่ผู้เลี้ยงแห่งอิสราเอล โปรดทรงฟังเถิด

            พระองค์ทรงนำโยเซฟไปประดุจฝูงแกะ

            พระองค์ประทับบนบัลลังก์เหนือเหล่าเครูบ โปรดทอรัศมี

2      ลงมาเหนือเอฟราอิม เบนยามิน และมนัสเสห์b

            โปรดทรงปลุกพระอานุภาพ เสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น

3      ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพเดิมเถิด

            โปรดสำแดงพระพักตร์สุกใส

            แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รอดพ้น

4      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาล อีกนานเพียงใด

            พระองค์จะทรงคลายพระพิโรธต่อประชากรที่อ้อนวอนพระองค์?

5      พระองค์ทรงให้เขากินน้ำตาต่างอาหาร

            และดื่มน้ำตามากมายต่างน้ำ

6      พระองค์ทรงปล่อยให้เพื่อนบ้านก่อการวิวาทกับข้าพเจ้าทั้งหลาย

            และให้บรรดาศัตรูเยาะเย้ย

7      ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพเดิมเถิด

            โปรดสำแดงพระพักตร์สุกใส

            แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รอดพ้น

8      พระองค์ทรงถอนเถาองุ่นcออกจากอียิปต์

            ทรงขับไล่นานาชาติออกไปเพื่อจะปลูกเถาองุ่นนั้น

9      ทรงแผ้วถางเตรียมพื้นที่ให้

            เถาองุ่นนั้นก็หยั่งรากลึก แผ่ขยายเต็มแผ่นดิน

10    ร่มเงาขององุ่นเถานี้ปกคลุมภูเขาหลายลูก

            กิ่งก้านก็แผ่ออกไปปกคลุมต้นสนสีดาร์สูงส่งd

11    แขนงของมันแผ่ขยายออกไปจนถึงทะเล

            และหน่อก็ไปไกลถึงแม่น้ำยูเฟรติสe

12    เหตุไฉนพระองค์จึงทรงทำลายรั้วที่กั้นลงเสีย

            จนผู้ที่ผ่านไปมาเด็ดผลองุ่นได้โดยง่าย?

13    หมูป่าจากพงไพรมาทำลายเถาองุ่นนั้น

            สัตว์ป่าก็มากินเป็นอาหาร

14    ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดเสด็จกลับมา

            โปรดทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค์และทรงพิจารณาเถิด

            โปรดเสด็จมาเยี่ยมองุ่นเถานี้

15    โปรดทรงคุ้มครองเถาองุ่นที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ปลูกไว้

            โปรดทรงพิทักษ์บุตรที่ทรงทำนุบำรุงให้เข้มแข็งสำหรับพระองค์f

16    ขอให้ผู้ที่ตัดและเผาเถาองุ่นนี้จงพินาศg

            เฉพาะพระพักตร์อันน่าสะพรึงกลัวของพระองค์

17    ขอพระหัตถ์ปกป้องพระราชาซึ่งอยู่เบื้องขวาของพระองค์

            โปรดทรงพิทักษ์บุตรแห่งมนุษย์ที่ทรงทำนุบำรุงให้เข้มแข็งสำหรับพระองค์h

18    ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่มีวันละทิ้งพระองค์อีก

            โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

            และข้าพเจ้าทั้งหลายจะเรียกขานพระนามของพระองค์

19    ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพเดิมเถิด

            โปรดสำแดงพระพักตร์สุกใส

            แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รอดพ้น

80 a เพลงสดุดีบทนี้อาจชวนให้คิดถึงอาณาจักรเหนือ (อิสราเอล) ซึ่งถูกกองทัพอัสซีเรียทำลาย (ดู ข้อ 1-2) เทียบ ยรม 31:15ฯ หรือชวนให้คิดถึงอาณาจักรใต้ (ยูดาห์) หลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในปี 587 ก.ค.ศ. เทียบ ยรม 12:7-13. ผู้ประพันธ์มองไปข้างหน้าว่าอาณาจักรทั้งสองจะรวมเป็นอาณาจักรเดียวกันอีก ดู อสย 49:5; อสค 37:16; ศคย 9:13; 10:6 โดยมีอาณาเขตที่ผู้ประพันธ์วาดไว้ในอุดมการณ์ (ข้อ 11) ดู วนฉ 20:1 เชิงอรรถ a

b เอฟราอิมและมนัสเสห์เป็นบุตรของโยเซฟ ชนทั้งสองเผ่านี้เป็นกำลังสำคัญของอาณาจักรเหนือ (อิสราเอล) ซึ่งบางครั้งก็รวมเผ่าเบนยามินเข้าไว้ด้วย

c เถาองุ่นเป็นภาพเปรียบเทียบที่บรรดาประกาศกมักใช้กล่าวถึงประชากรอิสราเอล (ดู อสย 5:1 เชิงอรรถ a)

d "ต้นสนสีดาร์อันสูงส่ง" แปลตามตัวอักษรว่า "ต้นสนสีดาร์ของพระเจ้า" เทียบ สดด 36:6; 68:15

e  "แม่น้ำยูเฟรติส" ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "แม่น้ำ"

f  บางคนคิดว่าประโยคนี้เป็นการเขียนข้อ 17b ไว้ล่วงหน้า

g "ผู้ที่ตัดและเผา" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "ถูกตัดและถูกไฟเผา"

h "พระราชา" และ "บุตรแห่งมนุษย์" ในข้อนี้อาจหมายถึงเศรุบบาเบล (อศร 3:2; ฮกก 1:1) มากกว่าจะหมายถึงเบนยามิน (บุตรแห่งมือขวา)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก