"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 82

พระยาห์เวห์ทรงพิพากษาผู้ปกครองนานาชาติa

สดด บทนี้มีลักษณะเป็นคำเตือนของประกาศกคล้ายกับ สดด 58 ผู้ประพันธ์มองพระเจ้าของคนต่างชาติว่าเป็นเสมือน "เทพเจ้า" ชั้นสองซึ่งพระเจ้าทรงมอบภารกิจให้ดูแลชนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล (เทียบ ฉธบ 32:8-9) บัดนี้พระเจ้าทรงตำหนิบรรดาเทพเจ้าเหล่านี้ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่การให้ความยุติธรรม โดยเฉพาะแก่คนยากจนและคนอ่อนแอ พระเจ้าจึงทรงถอดให้พ้นจากการมีศักดิ์ศรีเป็น "เทพเจ้า" (ซึ่งเป็นอมตะ) กลับมีสภาพเหมือนมนุษย์ที่จำต้องตาย สดด บทนี้เป็นคำตักเตือนที่ดีสำหรับผู้มีอำนาจปกครอง เขาต้องจดจำไว้เสมอว่าอำนาจนี้มาจากพระเจ้าและต้องใช้มันตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงวางไว้ ซึ่งหมายถึงอำนาจทั้งทางบ้านเมืองและในพระศาสนจักร

เพลงสดุดี ของอาสาฟ

1      พระเจ้าทรงลุกขึ้นในที่ประชุมของผู้ทรงอำนาจ

              ทรงพิพากษาตัดสินบรรดาผู้ปกครอง

2      "ท่านทั้งหลายจะพิพากษาตัดสินอย่างอยุติธรรม

              และเข้าข้างคนชั่วร้ายไปอีกนานสักเพียงใด?"b

3      จงให้ความยุติธรรมแก่ผู้อ่อนแอและลูกกำพร้า

              จงปกป้องคนยากจนและผู้ถูกข่มเหงเถิด

4      จงช่วยผู้อ่อนแอและผู้ขัดสน

              จงช่วยเขาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนชั่วร้าย

5      คนเหล่านี้ไม่รู้ ไม่ยอมเข้าใจ เขาเดินในความมืด

              รากฐานทั้งหมดของแผ่นดินก็สั่นสะเทือน

6      ข้าพเจ้าเคยคิดว่า "ท่านทั้งหลายเป็นพระ

              ท่านทุกคนเป็นบุตรของพระผู้สูงสุด"c

7      แม้กระนั้นท่านก็จะต้องตายเหมือนมนุษย์ทั้งหลาย

              ท่านทุกคนจะต้องล้มลงเหมือนผู้ทรงอำนาจทั้งหลาย

8      ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงลุกขึ้นเถิด ขอพระองค์ทรงพิพากษาตัดสินโลก

              เพราะนานาชาติทั้งมวลล้วนเป็นของพระองค์

82 a เพลงสดุดีบทนี้เตือนผู้ทรงอำนาจปกครองและผู้พิพากษาอยุติธรรมให้ระวังว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาเขาในไม่ช้า  ข้อ1,5,8

b สำนวนนี้คล้ายกับการตั้งข้อหาที่บรรดาประกาศกชอบใช้ (อสย 1:17ฯ; ยรม 5:28; 21:12; 23:3; อสค 22:27; 29; มคา 3:1-11; ศคย 7:9-10     ดู   โยบ 29:12; สภษ 18:5; 24:11-12)

c ผู้ทรงอำนาจปกครองและผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็น "บุตรของพระผู้สูงสุด" นับเป็นสมาชิกในราชสำนักของพระเจ้าในสวรรค์ ดู โยบ 1:6 เชิงอรรถ f

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก