"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 26

คำภาวนาของผู้ชอบธรรมa

สดด บทนี้อาจเป็นคำภาวนาของชนเลวีคนหนึ่งที่ถูกใส่ร้ายกล่าวหา (ดูข้อ 6-8) เขาจึงป้องกันตนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ทูลขอให้พระองค์ทรงมาเป็นพยานความบริสุทธิ์ของเขา เราอาจรู้สึกว่าผู้ภาวนาคนนี้มั่นใจเกินไป ในการยืนยันความถูกต้องของตน แต่ถ้อยคำเช่นนี้เป็นเพียงแต่วิธีการที่จะบอกให้รู้ว่าเขามีความปรารถนาแน่วแน่ที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำผิดทั้งมวล เมื่อเข้าใจเช่นนี้เราคริสตชนจึงอาจใช้ สดด บทนี้เป็นคำภาวนาได้โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นการโอ้อวดความศรัทธา เรายังต้องจดจำไว้ด้วยว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้ามากเท่าใด เราก็ยิ่งจะยืนยันความบริสุทธิ์ของเราได้มากเท่านั้น (รม 8:1) ท่าทีเช่นนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิง กับท่าทีศรัทธาแต่เพียงภายนอกของชาวฟาริสีที่พระเยซูเจ้าทรงประณาม (ลก 18:9-14)

ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้าเถิด

        เพราะข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมความดี

        ข้าพเจ้าวางใจในพระยาห์เวห์โดยไม่หวั่นไหว

2      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงตรวจตราและทดลองข้าพเจ้า

        ขอทรงทดสอบความคิดและจิตใจของข้าพเจ้าเถิด

3      ความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามความจริงของพระองค์

4      ข้าพเจ้าไม่เคยนั่งอยู่กับคนหลอกลวง

        ไม่คบค้ากับคนหน้าไหว้หลังหลอก

5      ข้าพเจ้าเกลียดชังการมั่วสุมกับคนอธรรม

        ไม่ยอมนั่งกับคนชั่ว

6      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะล้างมือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์

        และจะเดินรอบพระแท่นบูชาของพระองค์

7      เพื่อขับร้องขอบพระคุณพระองค์

        และป่าวประกาศถึงพระราชกิจอันน่าพิศวงของพระองค์ให้ทุกคนฟัง

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ารักพระวิหารbที่พำนักของพระองค์

        และสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งประทับแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

9      ขออย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าตายพร้อมกับคนบาป

        อย่าให้ข้าพเจ้าเสียชีวิตพร้อมกับคนกระหายเลือด

10    ซึ่งมีแผนชั่วร้ายอยู่ในมือ

        และมือขวาของเขาเต็มไปด้วยสินบน

11    ส่วนข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมความดี

        ขอพระองค์ทรงไถ่ข้าพเจ้าและทรงพระกรุณาเถิด

12    เท้าของข้าพเจ้ายืนอยู่บนพื้นที่ราบ

        ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์cเมื่อประชาชนมาชุมนุมกัน

26 aผู้ชอบธรรมยืนยันความบริสุทธิ์ของตน เช่นเดียวกับใน สดด บทที่ 7 และ 17

b “พระวิหาร” แปลตามตัวอักษรว่า “ที่พำนักของบ้านของพระองค์” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ความงดงามแห่งบ้านของพระองค์"

c “แด่พระองค์” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระองค์”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก