"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 25

คำภาวนาขอความช่วยเหลือ

สดด บทนี้แต่งเป็นกลบทอักษรในแบบ "เพลงอ้อนวอน" แต่ก็มีข้อความแบบปรีชาญาณแทรกเข้ามาด้วย (ข้อ 8-14) เนื้อหากล่าวถึงความซื่อสัตย์ของผู้ต่ำต้อยที่ยอมรับว่าตนเป็นคนบาป จึงวอนขอให้พระเจ้าทรงอภัยบาปและนำชีวิตของตน เพราะเขารู้ดีว่าพระองค์ทรงความดีล้นเหลือ ความรู้สึกของผู้นิพนธ์เพลงสดุดีเป็นท่าทีทางจิตใจของ "ผู้ต่ำต้อย" "ผู้ยากจน" (anawim) ของพระเจ้าซึ่งไม่มีความหวังในผู้ใดนอกจากในพระองค์เท่านั้น

ของกษัตริย์ดาวิด

อาเลฟ  1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ายกจิตใจระลึกถึงพระองค์

เบท       2   ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์

                 อย่าให้ข้าพเจ้าต้องอับอาย

                 อย่าทรงปล่อยให้ศัตรูมีชัยชนะเหนือข้าพเจ้า

กีเมล     3   ใช่แล้ว ผู้ที่มีความหวังในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย

                 ส่วนผู้ที่ทรยศต่อพระองค์โดยไร้ประโยชน์จะต้องอับอาย

ดาเลท    4   ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักทางของพระองค์

                 โปรดทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

เฮ         5   โปรดทรงนำข้าพเจ้าให้เดินตามทางแห่งความจริงของพระองค์

                 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

(วาว)          ข้าพเจ้าหวังในพระองค์ตลอดวัน

ซาอิน    6   ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกถึงพระกรุณา

                 และความรักมั่นคงที่ทรงมีตลอดมา

เคท       7   ขออย่าได้ทรงระลึกถึงบาปและความผิดaที่ข้าพเจ้าทำไว้ในวัยเยาว์

                 โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์

เตท       8   ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าเพราะพระทัยดีของพระองค์

                 พระยาห์เวห์ทรงความดีและทรงเที่ยงธรรม

                 พระองค์จึงทรงสอนทางให้คนบาป

โยด       9   ทรงนำผู้ถ่อมตนให้เดินตามทางแห่งความยุติธรรม

                 ทรงสอนคนยากจนbให้รู้ทางของพระองค์

คัฟ        10   มรรคาของพระยาห์เวห์คือความรักมั่นคงและความสัตย์จริง

                  สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามพันธสัญญาและกฤษฎีกาของพระองค์

ลาเมด    11   ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระนามของพระองค์

                  ทรงอภัยความผิดของข้าพเจ้า แม้จะหนักสักปานใดก็ตาม

เมม       12   ใครเล่าคือคนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์?

                  พระองค์จะทรงสอนเขาให้รู้จักทางที่จะต้องเลือก

นูน        13   เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างร่ำรวย

                  ลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกc

ซาเมค   14   ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์จะเป็นมิตรกับพระองค์d

                  พระองค์จะทรงสอนเขาให้รู้จักพันธสัญญาของพระองค์

อายิน    15   ข้าพเจ้าจับตามองพระยาห์เวห์ตลอดเวลา

                  เพราะพระองค์ทรงปลดเท้าของข้าพเจ้าให้พ้นจากกับดัก

เป         16   โปรดผินพระพักตร์มาทางข้าพเจ้าและทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าเถิด

                  เพราะข้าพเจ้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเป็นทุกข์

ซาเด     17   โปรดทรงบรรเทาeความทุกข์ในใจข้าพเจ้าให้ผ่อนคลาย

                  โปรดทรงนำข้าพเจ้าออกมาให้พ้นจากความยากลำบาก

(โฆฟ)    18   โปรดทอดพระเนตรความทุกข์ร้อนและความเจ็บปวดของข้าพเจ้า

                  และทรงลบล้างบาปทั้งปวงของข้าพเจ้าให้สิ้นไป

เรช        19   โปรดทอดพระเนตรเห็นว่าศัตรูของข้าพเจ้ามีมากมาย

                  และเกลียดชังข้าพเจ้าอย่างรุนแรงเพียงใด

ชิน        20   โปรดทรงรักษาชีวิตของข้าพเจ้า

                        และทรงช่วยเหลือให้รอดพ้น

                  ขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องอับอาย

                        เพราะข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

เตา        21   ขอคุณธรรมความดีและความชอบธรรมปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้า

                  เพราะข้าพเจ้าหวังในพระองค์f

           

            22   -ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงปลดปล่อยอิสราเอล

                  ให้พ้นจากความยากลำบากทั้งปวงเถิดg

25 a “บาปและความผิด” ต้นฉบับแปลภาษาโบราณบางฉบับละ “และความผิด”

b“ยากจน” คำ “anawim” ในภาษาฮีบรูแปลได้ทั้ง “ผู้ถ่อมตน” “ผู้ต่ำต้อย” หรือ “ผู้ยากจน” ดังที่พบได้ในฉบับแปลโบราณภาษาต่างๆ

c นักปราชญ์ชาวอิสราเอลสอนว่าคนชอบธรรมจะได้รับรางวัลในโลกนี้ ผู้กลับจากถิ่นเนรเทศยังมีความหวังด้วยว่าตนจะได้อยู่ในแผ่นดินของบรรพบุรุษตลอดไปอย่างไม่มีเงื่อนไข

d “เป็นมิตรกับพระองค์” มิตรภาพกับพระเจ้าหมายถึงความสนิทสนมกับพระองค์ สดด 73:28; อพย 33:20; โยบ 29:5; สดด 3:32  รวมทั้งความเข้าใจวิธีการของพระองค์ ยรม 16:21; 31:34; ฮชย 6:6 มากกว่าจะหมายความถึงการรู้จักธรรมล้ำลึกเกี่ยวกับพระองค์ ปชญ 2:22

e “โปรดทรงบรรเทา” แปลโดยคาดคะเน

f ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์”

g เพลงสดุดีบทนี้ในภาษาฮีบรูเป็นกลบทอักษร โดยแต่ละข้อเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเรียงกันตามลำดับ แต่ข้อสุดท้ายนี้อยู่นอกลำดับตัวอักษร อาจเป็นข้อที่เพิ่มเติมหลังกลับจากเนรเทศ เพื่อใช้เป็นบทสร้อยในพิธีกรรม เช่นเดียวกับ สดด 34:22

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก