"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ประกาศกเยเรมีย์ประกาศพระวาจาให้กำลังใจแก่บารุคa

         45. 1นี่คือถ้อยคำซึ่งประกาศกเยเรมีย์ประกาศแก่บารุค บุตรของเนริยาห์ เมื่อเขาเขียนถ้อยคำเหล่านี้ลงในหนังสือตามคำบอกของเยเรมีย์ ในปีที่สี่รัชสมัยของกษัตริย์เยโฮยาคิมbแห่งยูดาห์ 2“บารุคเอ๋ย พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสถึงท่านว่า 3‘ท่านเคยคิดว่า วิบัติจงเกิดแก่ข้าพเจ้า เพราะพระยาห์เวห์ทรงเพิ่มความทุกข์ให้ข้าพเจ้าที่เจ็บอยู่แล้ว ข้าพเจ้าร้องคร่ำครวญจนเหน็ดเหนื่อย ไม่พบความสงบเลย’ 4จงบอกเขาดังนี้เถิด พระยาห์เวห์ตรัสว่า ดูซิ เรากำลังจะรื้อสิ่งที่เราได้สร้างขึ้น เราจะถอนสิ่งที่เราได้ปลูกไว้ เราจะทำเช่นนี้ทั่วแผ่นดิน 5แล้วท่านกำลังแสวงหาสิ่งยิ่งใหญ่สำหรับท่านหรือ อย่าแสวงหาเลย เพราะดูซิ เรากำลังจะส่งหายนะมาสู่มนุษย์ทุกคน – พระยาห์เวห์ตรัส – แต่เราจะให้ท่านมีชีวิตรอดเป็นเหมือนของเชลย ไม่ว่าท่านจะไปที่ใด”

45 a ข้อความตอนนี้ถ่ายทอดคำประกาศพระวาจาที่กล่าวโดยตรงกับบารุค เลขานุการของประกาศกเยเรมีย์ – เป็นเสมือนการลงนามรับรองของบารุค – ดูเหมือนว่าเขาเป็นผู้เขียนข้อความที่เป็นชีวประวัติของประกาศกในบทที่ 26-44 ด้วย

b ตรงกับปี 605 ก.ค.ศ. – ดู 36:1.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก