"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

             38. 1เชฟาทิยาห์บุตรของมัทธาน เกดาลิยาห์บุตรของปัชคูร์ ยูคาลบุตรของเชเลมิยาห์ และปัชคูร์บุตรของมัลคียาห์ ได้ยินถ้อยคำที่เยเรมีย์บอกประชาชนว่า 2“พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ผู้ที่ยังอยู่ในเมืองนี้จะต้องตายด้วยดาบ ด้วยการขาดแคลนอาหาร และด้วยโรคระบาด ส่วนผู้ที่ออกไปมอบตัวแก่ชาวเคลเดียจะมีชีวิตรอด ชีวิตของเขาจะเป็นเหมือนของเชลย และเขาจะมีชีวิตรอด 3พระยาห์เวห์ตรัสว่า เมืองนี้จะถูกมอบไว้ในมือของกองทัพของกษัตริย์แห่งบาบิโลนอย่างแน่นอน พระองค์จะทรงยึดเมืองนี้”

          4บรรดาเจ้านายจึงทูลกษัตริย์ว่า “ขอพระองค์ประหารชีวิตชายคนนี้ เพราะเขาทำให้ทหารซึ่งเหลืออยู่ในเมืองหมดกำลังใจ และทำให้ประชาชนที่ได้ยินคำพูดเช่นนี้หมดกำลังใจด้วย ชายคนนี้ไม่ได้แสวงหาความอยู่อย่างเป็นสุขของประชาชน แต่แสวงหาหายนะ” 5กษัตริย์เศเดคียาห์ตรัสตอบว่า “เขาอยู่ในมือของท่านทั้งหลายแล้ว กษัตริย์ไม่อาจทำสิ่งใดขัดแย้งกับท่านได้”a 6เขาจึงจับเยเรมีย์หย่อนลงไปในบ่อเก็บน้ำของมัลคียาห์พระโอรส ซึ่งอยู่ในลานกองทหารองครักษ์ เขาใช้เชือกมัดหย่อนเยเรมีย์ลงไป ในบ่อขังน้ำนั้นไม่มีน้ำ มีแต่โคลน เยเรมีย์จึงจมลงไปในโคลน

          7เอเบด-เมเลคชาวเอธิโอเปียb ขันทีในพระราชวัง ได้ยินว่าเขาหย่อนเยเรมีย์ลงไปในบ่อเก็บน้ำนั้น – ขณะที่กษัตริย์ประทับอยู่ที่ประตูเบนยามิน – 8เอเบด-เมเลคจึงออกจากพระราชวังไปทูลกษัตริย์ว่า  9“ข้าแต่พระราชาของข้าพเจ้า คนเหล่านี้ทำสิ่งเลวร้ายกับประกาศกเยเรมีย์ โดยหย่อนเขาลงไปในบ่อเก็บน้ำ ประกาศกคงจะต้องตายที่นั่นเพราะขาดอาหาร เพราะไม่มีขนมปังเหลืออยู่ในเมืองอีกแล้ว” 10กษัตริย์จึงทรงสั่งเอเบด-เมเลคชาวเอธิโอเปียว่า “จงนำคนจากที่นี่สามสิบคนไปกับท่าน แล้วฉุดประกาศกเยเรมีย์ขึ้นมาจากบ่อเก็บน้ำก่อนที่เขาจะตาย” 11เอเบด-เมเลคจึงนำคนไปกับตน เข้าไปที่ห้องเก็บของcในพระราชวัง หยิบผ้าเก่าๆและเสื้อผ้าขาดๆ ใช้เชือกผูกหย่อนลงไปให้เยเรมีย์ในบ่อเก็บน้ำ 12เอเบด-เมเลคชาวเอธิโอเปียพูดกับประกาศกเยเรมีย์ว่า “จงเอาผ้าเก่าๆและเสื้อผ้าขาดๆเหล่านี้ใส่ไว้ใต้รักแร้ และเอาเชือกผูกไว้” เยเรมีย์ก็ทำตาม 13เขาทั้งหลายจึงใช้เชือกฉุดเยเรมีย์ขึ้น ยกเขาออกมาจากบ่อเก็บน้ำ เยเรมีย์ยังคงพำนักอยู่ในลานกองทหารองครักษ์                                                         

ประกาศกเยเรมีย์สนทนากับกษัตริย์เศเดคียาห์เป็นครั้งสุดท้าย

            14กษัตริย์เศเดคียาห์ทรงส่งคนไปเรียกประกาศกเยเรมีย์มาพบ ที่ทางเข้าพระวิหารของพระยาห์เวห์ช่องที่สาม กษัตริย์ตรัสกับเยเรมีย์ว่า “เรามีคำถามจะถามท่าน ท่านจงตอบตรงๆ อย่าปิดบังอะไรเลย” 15ประกาศกเยเรมีย์จึงทูลกษัตริย์เศเดคียาห์ว่า “ถ้าข้าพเจ้าบอกความจริง พระองค์คงจะทรงประหารชีวิตข้าพเจ้าแน่ๆ ถ้าข้าพเจ้าจะถวายคำแนะนำ พระองค์ก็จะไม่ทรงฟัง” 16กษัตริย์เศเดคียาห์จึงทรงสาบานแก่เยเรมีย์เป็นความลับว่า “พระยาห์เวห์ผู้ประทานชีวิตนี้แก่เราทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด เราจะไม่ประหารชีวิตท่าน หรือมอบท่านไว้ในมือของคนเหล่านี้ที่มุ่งจะเอาชีวิตของท่านฉันนั้น” 17เยเรมีย์จึงทูลกษัตริย์เศเดคียาห์ว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ถ้าพระองค์ยอมเสด็จไปมอบพระองค์แก่บรรดาเจ้านายของกษัตริย์แห่งบาบิโลน พระองค์ก็จะทรงเอาชีวิตรอด และเมืองนี้จะไม่ถูกไฟเผา พระองค์และพระราชวงศ์จะทรงมีชีวิตรอด 18แต่ถ้าพระองค์ไม่ยอมเสด็จไปมอบพระองค์แก่บรรดาเจ้านายของกษัตริย์แห่งบาบิโลน เมืองนี้จะต้องถูกมอบไว้ในมือของชาวเคลเดีย เขาทั้งหลายจะจุดไฟเผา และพระองค์จะทรงหนีไม่พ้นจากมือของเขา” 19กษัตริย์เศเดคียาห์ตรัสตอบเยเรมีย์ว่า “เรากลัวชาวยูดาห์ที่ได้หนีไปอยู่กับชาวเคลเดียแล้ว เกรงว่าเราจะถูกมอบไว้ในมือของเขา และเขาจะทำร้ายเรา” 20ประกาศกเยเรมีย์ทูลว่า “พระองค์จะไม่ทรงถูกทำร้าย โปรดฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ที่ข้าพเจ้าทูลพระองค์เถิด แล้วทุกอย่างจะดีสำหรับพระองค์ พระองค์จะทรงรักษาพระชนมชีพไว้ได้ 21แต่ถ้าไม่ทรงยอมมอบพระองค์ พระยาห์เวห์ทรงเปิดเผยสิ่งนี้แก่ข้าพเจ้าว่า 22ผู้หญิงทุกคนที่เหลืออยู่ในพระราชวังของกษัตริย์แห่งยูดาห์จะถูกนำออกไปถวายเจ้านายของกษัตริย์แห่งบาบิโลน และจะพูดว่า

                   ‘บรรดาเพื่อนได้หลอกลวงพระองค์

ผู้ที่ทรงวางพระทัยdได้เปรียบเหนือพระองค์

พระบาทจมลงในโคลนแล้ว

เขาทั้งหลายก็หันหลังจากพระองค์ไป’

23บรรดานางสนม มเหสี และบรรดาบุตรธิดาของพระองค์จะถูกนำไปให้ชาวเคลเดีย พระองค์เองก็จะไม่ทรงรอดพ้นจากมือของเขา แต่จะทรงถูกกษัตริย์แห่งบาบิโลนจับเป็นเชลย และเมืองนี้จะถูกไฟเผาe

          24กษัตริย์เศเดคียาห์จึงตรัสกับเยเรมีย์ว่า “อย่าให้ผู้ใดรู้ถ้อยคำเหล่านี้ แล้วท่านจะไม่ตาย 25ถ้าบรรดาเจ้านายได้ยินว่าเราได้พูดกับท่าน และมาหาท่านถามว่า ‘จงบอกเราเถิดว่าท่านได้ทูลกษัตริย์ว่าอย่างไร จงตอบตรงๆ อย่าปิดบังเลย มิฉะนั้นเราจะฆ่าท่าน จงบอกเราว่ากษัตริย์ได้ตรัสอะไรกับท่าน’f  26ท่านจงตอบเขาว่า ‘ข้าพเจ้าได้ทูลขอกษัตริย์มิให้ทรงส่งข้าพเจ้ากลับไปที่บ้านของโยนาธานเพื่อตายที่นั่น’”

          27เจ้านายทุกคนมาพบเยเรมีย์และซักถามเขา เยเรมีย์ก็ตอบเขาตามที่กษัตริย์ทรงสั่งไว้ เขาทั้งหลายจึงเลิกถาม เพราะไม่มีใครได้ยินคำสนทนาของเขากับกษัตริย์ 28เยเรมีย์จึงคงอยู่ในลานกองทหารองครักษ์จนถึงวันที่กรุงเยรูซาเล็มถูกยึด

38 a “ขัดแย้งกับท่าน” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พร้อมกับท่าน”

b “ชาวเอธิโอเปีย” – หรือ “ชาวคูช” ในภาษาฮีบรู

c “ที่ห้องเก็บของ” – แปลโดยคาดคะเน – เทียบ 2 พกษ 10:22 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ข้างใต้ห้องคลัง”

d “ผู้ที่พระองค์ทรงวางพระทัย” – แปลตามตัวอักษรว่า “คนแห่งสันติของพระองค์” - ข้อความตอนนี้อาจยืมมาจากบทเพลงที่นิยมขับร้องกันทั่วไปในสมัยนั้น

e “เมืองนี้จะถูกไฟเผา” – แปลตามต้นฉบับคัดลอกภาษาฮีบรูบางฉบับ และตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พระองค์จะทรงถูกเผา”

f กษัตริย์ตรัสอะไรกับท่าน” – บางคนยกวลีนี้ไปไว้หลังจากวลี “ท่านพูดอะไรกับกษัตริย์และ....” ตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก