"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

กษัตริย์เศเดคียาห์ทรงขอคำแนะนำจากประกาศกเยเรมีย์ในปี 586 ก.ค.ศ.

           37. 1เศเดคียาห์ พระโอรสของกษัตริย์โยสิยาห์ ทรงขึ้นครองราชย์แทนโคนิยาห์พระโอรสของกษัตริย์เยโฮยาคิม กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนทรงตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์ในแผ่นดินยูดาห์ 2แต่พระองค์พร้อมกับข้าราชบริพารและประชากรของแผ่นดิน ไม่ทรงฟังพระวาจาของพระยาห์เวห์ ที่ตรัสทางประกาศกเยเรมีย์

          3กษัตริย์เศเดคียาห์ทรงส่งเยฮูคัล บุตรของเชเลมิยาห์ และสมณะเศฟันยาห์ บุตรของมาอาเสอาห์ ไปพบประกาศกเยเรมีย์ บอกว่า “จงอธิษฐานภาวนาต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา เพื่อเราเถิด” 4ขณะนั้น เยเรมีย์ยังไปที่ต่างๆได้โดยอิสระในหมู่ประชาชน เพราะยังไม่ได้ถูกจองจำ 5ขณะนั้น กองทัพของพระเจ้าฟาโรห์ได้ออกมาจากอียิปต์ และเมื่อชาวเคลเดียซึ่งกำลังล้อมกรุงเยรูซาเล็มอยู่รู้ข่าวนี้ ก็ถอยทัพออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม

          6พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกเยเรมีย์ว่า 7“พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ท่านทั้งหลายจงไปบอกกษัตริย์แห่งยูดาห์ซึ่งทรงส่งท่านมาปรึกษาเราว่า ‘กองทัพของพระเจ้าฟาโรห์ที่ออกมาช่วยเหลือท่านทั้งหลายจะกลับไปอียิปต์แผ่นดินของเขา 8ชาวเคลเดียจะกลับมาโจมตีเมืองนี้ เขาจะยึดเมืองและจุดไฟเผา 9พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ อย่าหลอกตนเองคิดว่าชาวเคลเดียจากไปและไม่กลับมาอีก เขาจะไม่จากไปเลย 10แม้ท่านจะเอาชนะกำลังพลทั้งหมดของชาวเคลเดียซึ่งกำลังต่อสู้กับท่านจนมีเหลือเพียงผู้บาดเจ็บบางคนเท่านั้น แต่ละคนก็จะลุกขึ้นอีกในกระโจม และจะจุดไฟเผาเมืองนี้’”

ประกาศกเยเรมีย์ถูกจองจำ

            11เมื่อกองทัพของชาวเคลเดียถอยจากกรุงเยรูซาเล็ม เพราะกองทัพของพระเจ้าฟาโรห์aกำลังยกเข้ามา 12ประกาศกเยเรมีย์ออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังแผ่นดินเบนยามิน เพื่อรับส่วนมรดกของตนในหมู่ประชากรที่นั่นb 13เมื่อมาถึงประตูเบนยามิน เขาก็พบหัวหน้ายามรักษาการณ์ชื่ออิรียาห์ บุตรของเชเลมิยาห์ บุตรของคานันยาห์ ซึ่งจับกุมประกาศกเยเรมีย์ พูดว่า “ท่านกำลังหนีไปเข้ากับชาวเคลเดีย” 14ประกาศกเยเรมีย์ตอบว่า “ไม่จริงเลย ข้าพเจ้าไม่ได้หนีไปเข้ากับชาวเคลเดีย” แต่อิรียาห์ไม่ยอมฟัง จับกุมเยเรมีย์และนำเขาไปส่งให้บรรดาเจ้านาย 15บรรดาเจ้านายโกรธประกาศกเยเรมีย์ สั่งให้โบยตีและคุมขังเขาไว้ในบ้านของโยนาธานเลขานุการ ที่เขาทั้งหลายได้เปลี่ยนให้เป็นคุก 16ประกาศกเยเรมีย์จึงเข้าไปอยู่ในห้องใต้ดิน และอยู่ที่นั่นหลายวัน

          17กษัตริย์เศเดคียาห์ทรงส่งคนไปนำตัวเขามา และทรงไต่ถามเขาเป็นการส่วนตัวในพระราชวังว่า “มีพระวาจาจากพระยาห์เวห์บ้างหรือเปล่า” ประกาศกเยเรมีย์ทูลตอบว่า “มี” แล้วทูลอีกว่า “พระองค์จะทรงถูกมอบไว้ในอำนาจของกษัตริย์แห่งบาบิโลน” 18แล้วเยเรมีย์ทูลกษัตริย์เศเดคียาห์อีกว่า “ข้าพเจ้าได้ทำอะไรผิดต่อพระองค์ ต่อข้าราชบริพาร หรือต่อประชากรนี้ พระองค์จึงทรงจองจำข้าพเจ้าไว้ในคุก 19บรรดาประกาศกของท่านทั้งหลายอยู่ไหนกัน เขาเคยประกาศพระวาจาแก่ท่านว่า ‘กษัตริย์แห่งบาบิโลนจะไม่เสด็จมาโจมตีท่านทั้งหลาย และแผ่นดินนี้’ 20บัดนี้ ข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพเจ้า โปรดทรงฟังเถิด โปรดทรงฟังคำขอร้องของข้าพเจ้าเถิด อย่าส่งข้าพเจ้ากลับไปที่บ้านของโยนาธานเลขานุการนั้นเลย มิฉะนั้น ข้าพเจ้าจะต้องตายที่นั่น” 21กษัตริย์เศเดคียาห์จึงทรงสั่งให้จองจำประกาศกเยเรมีย์ไว้ในลานกองทหารองครักษ์ และให้จ่ายขนมปังจากถนนช่างทำขนมปังแก่เขาวันละก้อน จนกระทั่งขนมปังในกรุงไม่มีอีกต่อไป ดังนั้น ประกาศกเยเรมีย์จึงอยู่ในลานกองทหารองครักษ์

37 a “พระเจ้าฟาโรห์” พระองค์นี้คือโฮฟราห์ – ดู 44:30 – ซึ่งทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี 589 ถึง 569 ก.ค.ศ.

b “การรับส่วนมรดกของตน” อาจเป็นเรื่องเดียวกับที่เยเรมีย์จะต้องเป็นธุระไม่นานหลังจากนั้น – เรื่องนี้มีเล่าไว้ในบทที่ 32.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก