"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

แตรเงิน

10 1พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า

2“ท่านจงเอาค้อนตีเงินให้เป็นแตรสองตัว เพื่อใช้เป่าเรียกชุมนุมชาวอิสราเอลและเป็นสัญญาณให้รื้อถอนค่าย 3เมื่อเป่าแตรทั้งสองตัวขึ้นพร้อมกัน ให้ชุมชนอิสราเอลทั้งหมดมาชุมนุมกันรอบๆ ท่านตรงเข้ากระโจมนัดพบ 4แต่เมื่อเป่าแตรตัวเดียว ก็ให้เฉพาะหัวหน้าคือผู้นำกองทัพอิสราเอลเท่านั้นมาชุมนุมกันรอบๆ ท่าน

5เมื่อได้ยินเสียงแตรสัญญาณ เผ่าต่างๆ ที่ตั้งค่ายอยู่ทางตะวันออกจะโห่ร้องและเคลื่อนพลออกเดินทาง 6เมื่อได้ยินเสียงแตรสัญญาณเป็นครั้งที่สอง เผ่าต่างๆ ที่ตั้งค่ายอยู่ทางใต้จะโห่ร้องและเคลื่อนพลออกเดินทาง เสียงแตรและเสียงโห่ร้องเป็นสัญญาณให้เคลื่อนพลออกเดินทาง 7แต่เมื่อมีเสียงแตรเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีเสียงโห่ร้อง ก็เป็นเพียงสัญญาณเรียกประชุมชาวอิสราเอล 8บรรดาสมณะบุตรของอาโรนจะเป็นผู้เป่าแตร นี่เป็นข้อกำหนดถาวรสำหรับท่านและลูกหลานตลอดไป

9เมื่อท่านทั้งหลายจะอยู่ในแผ่นดินของท่านและจะทำสงครามที่รุกรานท่าน ท่านจะต้องเป่าแตรและโห่ร้อง พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงระลึกถึงท่าน ท่านจะได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากศัตรูของท่าน 10ในวันฉลองของท่าน คือวันต้นเดือน และวันสมโภชอื่นๆ ท่านจะต้องเป่าแตรทั้งสองตัวเมื่อถวายเครื่องเผาบูชาหรือศานติบูชา เสียงแตรนี้จะทำให้เราระลึกถึงท่าน เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน”

 

ลำดับการเคลื่อนกำลังพล

11วันที่ยี่สิบเดือนที่สอง ปีที่สอง หลังจากที่ชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ เมฆที่อยู่เหนือกระโจมที่ประทับซึ่งประดิษฐานศิลาจารึกลอยขึ้นไป 12ชาวอิสราเอลจึงออกเดินทางจากถิ่นทุรกันดารซีนายตามลำดับ เมฆลอยมาหยุดอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารปาราน

13ชาวอิสราเอลออกเดินทางเป็นครั้งแรกตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาผ่านโมเสส 14กำลังพลที่อยู่ใต้ธงของเผ่ายูดาห์ออกเดินทางเป็นกลุ่มแรกตามหมวดหมู่ของตน โดยมีนาโชนบุตรของอัมมีนาดับเป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่ายูดาห์ 15เนธันเอลบุตรของศุอาร์เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าอิสสาคาร์ 16และเอลีอับบุตรของเฮโลเป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนชาวเผ่าเศบูลุน

17เมื่อรื้อกระโจมที่ประทับแล้ว บุตรหลานของเกอร์โชนและเมรารีจึงแบกหามกระโจมที่ประทับออกเดินทาง

18ต่อจากนั้น กำลังพลที่อยู่ใต้ธงของชนเผ่ารูเบนออกเดินทางตามหมวดหมู่ของตน เอลีซูร์บุตรของเชเดเออร์เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่ารูเบน 19เชลูมิเอลบุตรของศูรีชัดดัยเป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าสิเมโอน 20และเอลียาสาห์บุตรของเรอูเอลเป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่ากาด

21แล้วชนในตระกูลโคฮาท ก็แบกหามของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ออกเดินทางตามไป กระโจมที่ประทับจะต้องตั้งขึ้นก่อนที่คนเหล่านี้ไปถึง

22ต่อจากนั้นกำลังพลที่อยู่ใต้ธงของชนเผ่าเอฟราอิมก็ออกเดินทางตามหมวดหมู่ของตน เอลีชามาบุตรของอัมมีฮูดเป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าเอฟราอิม 23กามาลิเอลบุตรของเปดาซูร์เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่ามนัสเสห์ 24และอาบีดันบุตรของกิเดโอนีเป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าเบนยามิน

25กำลังพลสุดท้ายคือ กำลังพลที่อยู่ใต้ธงของชนเผ่าดาน ออกเดินทางตามหมวดหมู่ของตน ทำหน้าที่เป็นกองระวังหลัง อาหิเยเซอร์บุตรของอัมมีชัดดัยเป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าดาน 26ปากีเอลบุตรของโอครานเป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าอาเชอร์ 27และอาหิราบุตรของเอนันเป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่านัฟทาลี

28ชาวอิสราเอลออกเดินตามลำดับหมวดหมู่เช่นนี้

 

ข้อเสนอของโมเสสต่อโฮบับ

29โมเสสกล่าวแก่โฮบับบุตรของเรอูเอล ชาวมีเดียน บิดาภรรยาของตนว่า “พวกเรากำลังออกเดินทางไปยังแผ่นดินที่พระยาห์เวห์ตรัสว่า จะทรงมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเรา จงมากับพวกเราเถิด และเราจะให้ท่านมีส่วนในพระพรที่พระยาห์เวห์ทรงสัญญาจะประทานแก่อิสราเอล” 30โฮบับตอบว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ไป แต่จะกลับไปยังแผ่นดินของข้าพเจ้า จะกลับไปหาญาติพี่น้องของข้าพเจ้า” 31โมเสสจึงพูดว่า “อย่าทิ้งพวกเราไปเลย ท่านรู้ดีว่าเราควรตั้งค่าย ณ สถานที่ใดในถิ่นทุรกันดาร ท่านจะเป็นประดุจดวงตานำทางพวกเรา 32ถ้าท่านไปกับพวกเรา พระยาห์เวห์ประทานพระพรใดแก่เรา เราจะแบ่งปันให้ท่านด้วย”

 

ชาวอิสราเอลออกเดินทาง

33ชาวอิสราเอลออกเดินทางจากภูเขาของพระยาห์เวห์ และเดินทางไปสามวัน แบกหามหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์นำหน้าไป เพื่อหาที่ตั้งค่ายพัก

34ในเวลากลางวัน เมื่อเขาทั้งหลายย้ายค่ายออกเดินทาง เมฆของพระยาห์เวห์ก็อยู่เหนือเขา 35ทุกครั้งที่ยกหีบพันธสัญญาออกเดินทาง โมเสสจะพูดว่า

36“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงลุกขึ้นเถิด

ขอทรงขับไล่ศัตรูของพระองค์ให้กระจัดกระจายไป

ขอทรงทำให้ผู้เกลียดชังพระองค์ต้องหนีไป”

          37ทุกครั้งที่หีบพันธสัญญาหยุดเดินทาง โมเสสจะพูดว่า

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสด็จกลับมาเถิด

โปรดเสด็จมาพบกำลังพลมากมายของอิสราเอลเถิด”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก