"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เชิงประทีป

8 1พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสส

2ให้บอกอาโรนว่า “เมื่อท่านตั้งตะเกียงบนเชิงประทีป ตะเกียงทั้งเจ็ดดวงจะต้องส่องสว่างไปทางด้านหน้าของเชิงประทีป”

3อาโรนทำตามพระบัญชา เขาตั้งตะเกียงให้ส่องสว่างไปทางด้านหน้าของเชิงประทีป ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 4เชิงประทีปนี้ทำด้วยทองคำใช้ค้อนเคาะ ตั้งแต่ลำต้นจนถึงกลีบดอก เคาะต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน โมเสสทำเชิงประทีปตามแบบที่พระยาห์เวห์ทรงสำแดงแก่เขา

 

การถวายชนเผ่าเลวีแด่พระยาห์เวห์

5พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า 6“จงแยกชนเผ่าเลวีออกจากชาวอิสราเอล และชำระเขาทั้งหลายให้พ้นมลทิน 7ท่านจะต้องทำพิธีชำระเขาดังต่อไปนี้ จงใช้น้ำชำระประพรมเขา เขาต้องโกนผมและขนบนร่างกายออกจนหมด และซักเสื้อผ้าให้สะอาด จึงจะนับว่าพ้นมลทิน 8แล้วเขาจะนำลูกโคเพศผู้หนึ่งตัวพร้อมกับธัญบูชา คือแป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศ และท่านจะต้องนำลูกโคเพศผู้อีกตัวหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 9ท่านจะต้องให้ชนเผ่าเลวีมาอยู่หน้ากระโจมนัดพบ และเรียกชุมชนชาวอิสราเอลทั้งหมดมาชุมนุมกัน 10เมื่อชนเผ่าเลวีมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์แล้ว ชาวอิสราเอลจะวางมือบนศีรษะของชนเผ่าเลวี 11แล้วอาโรนจะถวายชนเผ่าเลวีเหล่านั้น เป็นเหมือนเครื่องบูชาที่ยื่นถวายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ตามพิธีในนามของชาวอิสราเอล เพื่อเขาจะได้ปฏิบัติงานรับใช้พระยาห์เวห์

12ชนเผ่าเลวีจะวางมือบนหัวของโคเพศผู้ทั้งสองตัว ท่านจะต้องถวายโคตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป และอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ เพื่อชดเชยบาปสำหรับชนเผ่าเลวี 13ท่านจะต้องแต่งตั้งชนเผ่าเลวีให้รับใช้สมณะอาโรนและบรรดาบุตร ท่านจะต้องนำเขามายกถวายแด่พระยาห์เวห์ตามพิธี 14ดังนี้ ท่านจะต้องแยกชนเผ่าเลวีจากชาวอิสราเอลทั้งปวง เพื่อเขาจะเป็นของเรา 15ตั้งแต่เวลานั้นชนเผ่าเลวีสามารถปฏิบัติงานรับใช้เราในกระโจมนัดพบได้

ท่านจะต้องชำระเขาทั้งหลายและถวายแก่เราตามพิธี 16เขาจะต้องอุทิศตนรับใช้เราแทนชาวอิสราเอล เราได้เลือกเขาไว้เป็นของเราแทนบุตรทุกคนที่เปิดครรภ์มารดา คือบุตรคนแรกทุกคนของชาวอิสราเอล17เพราะบุตรคนแรกทุกคนของชาวอิสราเอล และลูกตัวแรกทุกตัวของสัตว์เลี้ยงเป็นของเรา ตั้งแต่วันที่เราประหารชีวิตบุตรคนแรกทุกคนของชาวอียิปต์ เราได้เลือกบุตรคนแรกทั้งปวงไว้เป็นของเรา 18เรารับชนเผ่าเลวีแทนบุตรคนแรกทุกคนของชาวอิสราเอล 19และมอบเขาทั้งหลายให้แก่อาโรนและบรรดาบุตรแทนชาวอิสราเอล เขาจะปฏิบัติงานรับใช้เราในกระโจมนัดพบแทนชาวอิสราเอล และจะทำพิธีชดเชยบาปสำหรับชาวอิสราเอล เพื่อว่าภัยพิบัติจะได้ไม่เกิดแก่ชาวอิสราเอลที่เข้ามาใกล้สักการสถาน”

20โมเสส อาโรนและชุมชนชาวอิสราเอลทั้งหมดได้ปฏิบัติต่อชนเผ่าเลวีดังที่พระยาห์เวห์ทรงมีพระบัญชาแก่โมเสสเกี่ยวกับเขาทุกประการ 21ชนเผ่าเลวีชำระตนและซักเสื้อผ้าของตน ต่อจากนั้น อาโรนทำพิธีชดเชยบาปสำหรับชนเผ่าเลวีเพื่อให้พ้นมลทิน 22หลังจากนั้น ชนเผ่าเลวีก็เริ่มปฏิบัติงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ โดยมีอาโรนและบรรดาบุตรเป็นผู้ควบคุมดูแล ทุกคนปฏิบัติดังที่พระยาห์เวห์ทรงมีพระบัญชาแก่โมเสสเกี่ยวกับชนเผ่าเลวีทุกประการ

 

การกำหนดอายุการทำงานของชนเผ่าเลวี

23พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า

24“ระเบียบสำหรับชนเผ่าเลวีมีดังนี้ ชนเผ่าเลวีที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไปจะต้องเข้าเวรปฏิบัติงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ 25เมื่ออายุห้าสิบปีแล้ว เขาก็พ้นจากหน้าที่ 26เขายังอาจช่วยเหลือเพื่อนรุ่นน้องทำหน้าที่ในกระโจมนัดพบได้ แต่ไม่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ท่านจะต้องกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ชนเผ่าเลวีเช่นนี้”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก