"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

III. เครื่องบูชาของบรรดาผู้นำและพิธีถวายชนเผ่าเลวีแด่พระเจ้า

 

การถวายเกวียนเพื่อบรรทุกอุปกรณ์ของกระโจมนัดพบ

7 1ในวันที่โมเสสตั้งกระโจมที่ประทับเสร็จแล้ว เขาเจิมและถวายกระโจมนั้นรวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมด เจิมและถวายพระแท่นบูชาและเครื่องใช้ประจำพระแท่นแด่พระเจ้า 2ต่อจากนั้นบรรดาผู้นำชาวอิสราเอล คือบรรดาหัวหน้าครอบครัวของบิดา ซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่า และช่วยดูแลการสำรวจจำนวนประชากร 3ต่างนำบรรณาการมาถวายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ คือเกวียนมีหลังคาหกเล่มกับโคเพศผู้สิบสองตัว หัวหน้าสองคนถวายเกวียนหนึ่งเล่มกับโคคนละตัว เขาทั้งหลายนำเกวียนมาไว้หน้ากระโจมที่ประทับ 4พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า 5“จงรับของเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับกระโจมนัดพบ และมอบให้ชนเผ่าเลวีตามหน้าที่การงานที่เขาทำเถิด” 6โมเสสก็รับเกวียนกับโคและมอบให้กับชนเผ่าเลวี 7เขาให้เกวียนสองเล่มกับโคเพศผู้สี่ตัวแก่ลูกหลานของเกอร์โชน เพื่อช่วยงานที่เขาต้องทำ 8เขาให้เกวียนสี่เล่มกับโคเพศผู้แปดตัวแก่ลูกหลานของเมรารี เพื่อช่วยงานที่เขาต้องทำโดยมีอิธามาร์บุตรของสมณะอาโรนเป็นผู้ควบคุมดูแล 9แต่โมเสสไม่ได้มอบเกวียนกับโคให้แก่ลูกหลานของโคฮาท เพราะเขาเหล่านั้นมีหน้าที่แบกหามสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

ของถวายในพิธีมอบถวายพระแท่นบูชาแด่พระเจ้า

10บรรดาหัวหน้ายังนำของถวายสำหรับพิธีมอบถวายพระแท่นบูชา ในวันที่มีการเจิมถวาย เขานำของถวายมาไว้เบื้องหน้าพระแท่น 11พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า “ในแต่ละวันให้หัวหน้าคนหนึ่งนำของถวายมาสำหรับพิธีมอบถวายพระแท่นบูชา”

12ผู้นำของถวายในวันแรก คือ นาโชนบุตรของอัมมีนาดับ หัวหน้าเผ่ายูดาห์ 13ของถวายของเขาได้แก่ ถาดเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบบาท ทั้งสองใบใส่แป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศจนเต็ม เพื่อถวายเป็นธัญบูชา 14ถ้วยทองคำหนึ่งใบหนักสิบบาทใส่กำยานจนเต็ม 15ลูกโคเพศผู้หนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องเผาบูชา 16แพะเพศผู้หนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 17โคเพศผู้สองตัว แกะเพศผู้ห้าตัว แพะเพศผู้ห้าตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเพื่อถวายเป็นศานติบูชา นี่คือของถวายของนาโชนบุตรของอัมมีนาดับ

18ผู้ที่นำของถวายในวันที่สอง คือ เนธันเอลบุตรของศุอาร์ หัวหน้าเผ่าอิสสาคาร์ 19ของถวายของเขาได้แก่ ถาดเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบบาท ทั้งสองใบใส่แป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศจนเต็ม เพื่อถวายเป็นธัญบูชา 20ถ้วยทองคำหนึ่งใบหนักสิบบาทใส่กำยานจนเต็ม 21ลูกโคเพศผู้หนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องเผาบูชา 22แพะเพศผู้หนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 23โคเพศผู้สองตัว แกะเพศผู้ห้าตัว แพะเพศผู้ห้าตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเพื่อถวายเป็นศานติบูชา นี่คือของถวายของเนธันเอลบุตรของศุอาร์

24ผู้นำของถวายในวันที่สามคือ เอลีอับบุตรของเฮโลน หัวหน้าเผ่าเศบูลุน 25ของถวายของเขาได้แก่  ถาดเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบบาท ทั้งสองใบใส่แป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศจนเต็ม เพื่อถวายเป็นธัญบูชา 26ถ้วยทองคำหนึ่งใบหนักสิบบาทใส่กำยานจนเต็ม 27ลูกโคเพศผู้หนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องเผาบูชา 28แพะเพศผู้หนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 29โคเพศผู้สองตัว แกะเพศผู้ห้าตัว แพะเพศผู้ห้าตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเพื่อถวายเป็นศานติบูชา นี่คือของถวายของเอลีอับบุตรของเฮโลน

30ผู้นำของถวายในวันที่สี่ คือ เอลีซูร์บุตรของเชเดเออร์ หัวหน้าเผ่ารูเบน 31ของถวายของเขาได้แก่  ถาดเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบบาท ทั้งสองใบใส่แป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศจนเต็ม เพื่อถวายเป็นธัญบูชา 32ถ้วยทองคำหนึ่งใบหนักสิบบาทใส่กำยานจนเต็ม 33ลูกโคเพศผู้หนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องเผาบูชา 34แพะเพศผู้หนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 35โคเพศผู้สองตัว แกะเพศผู้ห้าตัว แพะเพศผู้ห้าตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเพื่อถวายเป็นศานติบูชา นี่คือของถวายของเอลีซูร์บุตรของเชเดเออร์

36ผู้นำของถวายในวันที่ห้า คือ เชลูมิเอลบุตรของศูรีชัดดัยหัวหน้าเผ่าสิเมโอน 37ของถวายของเขาได้แก่ ถาดเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบบาท ทั้งสองใบใส่แป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศจนเต็ม เพื่อถวายเป็นธัญบูชา 38ถ้วยทองคำหนึ่งใบหนักสิบบาทใส่กำยานจนเต็ม 39ลูกโคเพศผู้หนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องเผาบูชา 40แพะเพศผู้หนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 41โคเพศผู้สองตัว แกะเพศผู้ห้าตัว แพะเพศผู้ห้าตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเพื่อถวายเป็นศานติบูชา นี่คือของถวายของเชลูมิเอลบุตรของศูรีชัดดัย

42ผู้นำของถวายในวันที่หก คือ เอลียาสาฟบุตรของเรอูเอล หัวหน้าเผ่ากาด 43ของถวายของเขาได้แก่ ถาดเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบบาท ทั้งสองใบใส่แป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศจนเต็ม เพื่อถวายเป็นธัญบูชา 44ถ้วยทองคำหนึ่งใบหนักสิบบาทใส่กำยานจนเต็ม 45ลูกโคเพศผู้หนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องเผาบูชา 46แพะเพศผู้หนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 47โคเพศผู้สองตัว แกะเพศผู้ห้าตัว แพะเพศผู้ห้าตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเพื่อถวายเป็นศานติบูชา นี่คือของถวายของเอลียาสาฟบุตรของเรอูเอล

48ผู้นำของถวายในวันที่เจ็ด คือ เอลีชามาบุตรอัมมีฮูด หัวหน้าเผ่าเอฟราอิม 49ของถวายของเขาได้แก่ ถาดเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบบาท ทั้งสองใบใส่แป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศจนเต็ม เพื่อถวายเป็นธัญบูชา 50ถ้วยทองคำหนึ่งใบหนักสิบบาทใส่กำยานจนเต็ม 51ลูกโคเพศผู้หนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องเผาบูชา 52แพะเพศผู้หนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 53โคเพศผู้สองตัว แกะเพศผู้ห้าตัว แพะเพศผู้ห้าตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเพื่อถวายเป็นศานติบูชา นี่คือของถวายของเอลีชามาบุตรของอัมมีฮูด

54ผู้นำของถวายในวันที่แปด คือ กามาลิเอลบุตรของเปดาซูร์ หัวหน้าเผ่ามนัสเสห์ 55ของถวายของเขาได้แก่ ถาดเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบบาท ทั้งสองใบใส่แป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศจนเต็ม เพื่อถวายเป็นธัญบูชา 56ถ้วยทองคำหนึ่งใบหนักสิบบาทใส่กำยานจนเต็ม 57ลูกโคเพศผู้หนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องเผาบูชา 58แพะเพศผู้หนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 59โคเพศผู้สองตัว แกะเพศผู้ห้าตัว แพะเพศผู้ห้าตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเพื่อถวายเป็นศานติบูชา นี่คือของถวายของกามาลิเอลบุตรของเปดาซูร์

60ผู้นำของถวายในวันที่เก้า คือ อาบีดันบุตรของกิเดโอนี หัวหน้าเผ่าเบนยามิน 61ของถวายของเขาได้แก่ ถาดเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบบาท ทั้งสองใบใส่แป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศจนเต็ม เพื่อถวายเป็นธัญบูชา 62ถ้วยทองคำหนึ่งใบหนักสิบบาทใส่กำยานจนเต็ม 63ลูกโคเพศผู้หนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องเผาบูชา 64แพะเพศผู้หนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 65โคเพศผู้สองตัว แกะเพศผู้ห้าตัว แพะเพศผู้ห้าตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเพื่อถวายเป็นศานติบูชา นี่คือของถวายของอาบีดันบุตรของกิเดโอนี

66ผู้นำของถวายในวันที่สิบ คือ อาหิเยเซอร์บุตรของอัมมีชัดดัย หัวหน้าเผ่าดาน 67ของถวายของเขาได้แก่ ถาดเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบบาท ทั้งสองใบใส่แป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศจนเต็ม เพื่อถวายเป็นธัญบูชา 68ถ้วยทองคำหนึ่งใบหนักสิบบาทใส่กำยานจนเต็ม 69ลูกโคเพศผู้หนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องเผาบูชา 70แพะเพศผู้หนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 71โคเพศผู้สองตัว แกะเพศผู้ห้าตัว แพะเพศผู้ห้าตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเพื่อถวายเป็นศานติบูชา นี่คือของถวายของอาหิเยเซอร์บุตรของอัมมีชัดดัย

72ผู้นำของถวายในวันที่สิบเอ็ด คือ ปากีเอลบุตรของโอคราน หัวหน้าเผ่าอาเชอร์ 73ของถวายของเขาได้แก่ ถาดเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบบาท ทั้งสองใบใส่แป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศจนเต็ม เพื่อถวายเป็นธัญบูชา 74ถ้วยทองคำหนึ่งใบหนักสิบบาทใส่กำยานจนเต็ม 75ลูกโคเพศผู้หนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องเผาบูชา 76แพะเพศผู้หนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 77โคเพศผู้สองตัว แกะเพศผู้ห้าตัว แพะเพศผู้ห้าตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเพื่อถวายเป็นศานติบูชา นี่คือของถวายของปากีเอลบุตรของโอคราน

78ผู้นำของถวายในวันที่สิบสอง คือ อาหิราบุตรของเอนัน หัวหน้าเผ่านัฟทาลี 79ของถวายของเขาได้แก่ ถาดเงินหนึ่งใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน และชามเงินหนึ่งใบหนักเจ็ดสิบบาท ทั้งสองใบใส่แป้งอย่างดีคลุกน้ำมันมะกอกเทศจนเต็ม เพื่อถวายเป็นธัญบูชา 80ถ้วยทองคำหนึ่งใบหนักสิบบาทใส่กำยานจนเต็ม 81ลูกโคเพศผู้หนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องเผาบูชา 82แพะเพศผู้หนึ่งตัวสำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 83โคเพศผู้สองตัว แกะเพศผู้ห้าตัว แพะเพศผู้ห้าตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเพื่อถวายเป็นศานติบูชา นี่คือของถวายของอาหิราบุตรของเอนัน

84นี่เป็นของถวายที่บรรดาผู้นำชาวอิสราเอลนำมาในวันที่มีพิธีมอบถวายพระแท่นบูชา นับรวมได้ถาดเงินสิบสองใบ ชามเงินสิบสองใบ ถ้วยทองคำสิบสองใบ 85ถาดเงินแต่ละใบหนักหนึ่งร้อยสามสิบบาท ชามเงินแต่ละใบหนักเจ็ดสิบบาท เงินที่ใช้สำหรับทำภาชนะเหล่านี้หนักรวมทั้งสิ้นสองพันสี่ร้อยบาท ตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน 86ถ้วยทองคำสิบสองใบใส่กำยานจนเต็ม แต่ละใบหนักสิบบาทตามบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถาน ทองคำที่ใช้ทำถ้วยเหล่านี้หนักรวมทั้งสิ้นหนึ่งร้อยยี่สิบบาท

87สัตว์สำหรับเป็นเครื่องเผาบูชานับได้โคเพศผู้สิบสองตัว แกะเพศผู้สิบสองตัว ลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสองตัว พร้อมกับธัญบูชาและแพะเพศผู้สิบสองตัว สำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 88สัตว์เพื่อถวายเป็นศานติบูชานับได้โคเพศผู้ยี่สิบสี่ตัว แกะเพศผู้หกสิบตัว แพะเพศผู้หกสิบตัว ลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีหกสิบตัว

นี่เป็นของถวายสำหรับพิธีมอบถวายพระแท่นบูชา หลังจากการเจิมถวาย

89เมื่อโมเสสเข้าไปในกระโจมนัดพบเพื่อทูลพระยาห์เวห์และรับฟังพระวาจา เขาได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับเขาดังมาจากพระที่นั่งพระกรุณาซึ่ งอยู่บนหีบพันธสัญญาระหว่างเครูบทั้งสองตน เขาจึงทูลพระองค์ และรับฟังพระวาจา

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก