"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

อับซาโลมพ่ายแพ้

18 1กษัตริย์ดาวิดทรงตรวจกำลังพลที่อยู่กับพระองค์ ทรงแต่งตั้งนายพัน นายร้อยเป็นผู้บังคับบัญชา 2ทรงจัดแบ่งกองทัพออกเป็นสามหน่วยa หน่วยหนึ่งมีโยอาบเป็นผู้บังคับบัญชา อีกหน่วยหนึ่งมีอาบีชัยบุตรของนางเศรุยาห์ น้องชายของโยอาบเป็นผู้บังคับบัญชา หน่วยที่สามมีอิทธัยชาวเมืองกัทเป็นผู้บังคับบัญชา กษัตริย์ดาวิดตรัสกับบรรดาทหารของพระองค์ว่า “เราจะไปกับท่านทั้งหลายด้วย” 3แต่บรรดาทหารทูลตอบว่า “พระองค์อย่าเสด็จไปกับพวกเราเลย ถ้าพวกเราต้องหนี ข้าศึกจะไม่สนใจ แม้พวกเราครึ่งหนึ่งถูกฆ่า เขาก็ยังจะไม่สนใจ แต่พระองค์ทรงมีค่ามากกว่าพวกเราหมื่นคน พระองค์ประทับอยู่ในเมือง คอยช่วยเหลือพวกเราจะดีกว่า” 4กษัตริย์ตรัสตอบว่า “เราจะทำตามที่ท่านทั้งหลายคิดว่าดี” แล้วเสด็จไปทรงยืนอยู่ข้างประตูเมืองขณะที่กำลังพลเดินแถวออกไปเป็นกองร้อยและกองพัน 5กษัตริย์ทรงสั่งโยอาบ อาบีชัยและอิทธัยว่า “ขอจงเห็นแก่เรา อย่าทำร้ายหนุ่มอับซาโลมเลย” ทหารทุกคนในกองทัพต่างได้ยินกษัตริย์ทรงสั่งผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับอับซาโลมดังนี้ 6กองทัพจึงออกไปรบกับชาวอิสราเอลในสมรภูมิ มีการปะทะกันขึ้นในป่าเอฟราอิมb 7กองทัพชาวอิสราเอลพ่ายแพ้ทหารของกษัตริย์ดาวิด คนถูกฆ่ามีจำนวนมาก ภายในวันเดียวมีทหารตายถึงสองหมื่นคน 8การต่อสู้ขยายไปทั่วบริเวณ ในวันนั้นทหารที่ตายในป่ามีจำนวนมากกว่าทหารที่ถูกฆ่าในการต่อสู้


ความตายของอับซาโลม

          9อับซาโลมทรงมาพบกับทหารรักษาพระองค์ของกษัตริย์ดาวิดโดยบังเอิญ อับซาโลมกำลังทรงล่อลอดใต้กิ่งต้นโอ๊กใหญ่ พระเกศาของอับซาโลมไปติดอยู่กับกิ่งต้นโอ๊กนั้น ล่อที่ทรงอยู่วิ่งเลยไป พระวรกายจึงห้อยอยู่กลางอากาศc 10ทหารคนหนึ่งเห็นเข้าก็ไปรายงานโยอาบว่า “ข้าพเจ้าเห็นอับซาโลมห้อยอยู่กับต้นโอ๊ก” 11โยอาบตอบคนนำข่าวว่า “ถ้าท่านเห็นเขา ทำไมจึงไม่ฆ่าเขาเสียที่ตรงนั้น แล้วข้าพเจ้าจะให้เงินหนักสิบบาทกับเข็มขัดหนึ่งเส้นเป็นรางวัล” 12แต่ทหารคนนั้นตอบโยอาบว่า “แม้ท่านจะนำเงินหนักหนึ่งพันบาทมาใส่มือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะไม่ยอมยื่นมือออกไปทำร้ายพระโอรส พวกเราทุกคนได้ยินกษัตริย์ทรงสั่งท่าน อาบีชัย และอิทธัยว่า ‘เพื่อเห็นแก่เราd จงไว้ชีวิตหนุ่มอับซาโลมเถิด’ 13ถ้าข้าพเจ้าไม่เชื่อฟัง ขืนไปทำร้ายอับซาโลม กษัตริย์ก็จะทรงทราบเรื่องนี้ แล้วท่านเองก็คงจะไม่ปกป้องข้าพเจ้า” 14โยอาบจึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะไม่เสียเวลากับท่านอีกต่อไป” แล้วนำหลาวสามอันeพุ่งเข้าปักอกอับซาโลมซึ่งยังมีชีวิต ห้อยอยู่บนต้นโอ๊ก 15ทหารสิบคนที่ถืออาวุธของโยอาบเข้าห้อมล้อมฟันอับซาโลมจนสิ้นพระชนม์

          16โยอาบจึงสั่งเป่าแตรให้สัญญาณเลิกรบ เรียกกองทัพกลับจากขับไล่ชาวอิสราเอล 17บรรดาทหารนำพระศพอับซาโลมไปทิ้งลงหลุมลึกในป่า นำก้อนหินถมทับไว้เป็นกองใหญ่ ชาวอิสราเอลทุกคนต่างหลบหนีกลับบ้านของตน

          18เมื่อยังมีชีวิตอยู่ อับซาโลมทรงสร้างอนุสาวรีย์สำหรับพระองค์ไว้ในหุบเขาของกษัตริย์ เพราะคิดว่า “ข้าพเจ้าไม่มีบุตรสืบสกุล” แล้วเรียกอนุสาวรีย์นั้นตามพระนาม อนุสาวรีย์นั้นจึงได้ชื่อว่า “ยาดอับซาโลม” หรือ “อนุสาวรีย์ของอับซาโลม” จนถึงทุกวันนี้f

กษัตริย์ดาวิดทรงทราบว่าอับซาโลมสิ้นพระชนม์

          19อาคิมาอัสบุตรของศาโดกบอกโยอาบว่า “ขอให้ข้าพเจ้าวิ่งไปทูลข่าวดีนี้แก่กษัตริย์ว่า พระยาห์เวห์ทรงช่วยพระองค์ให้พ้นมือศัตรูแล้ว” 20โยอาบตอบว่า “อย่านำข่าวดีไปบอกวันนี้เลย รอไว้วันอื่นเถิด แต่ไม่ใช่วันนี้ เพราะพระโอรสสิ้นพระชนม์แล้ว” 21แล้วโยอาบสั่งทหารชาวคูชว่าg “จงไปทูลสิ่งที่ท่านได้เห็นแด่กษัตริย์เถิด” ทหารชาวคูชกราบโยอาบและวิ่งออกไป 22อาคิมาอัสบุตรของศาโดกกล่าวกับโยอาบอีกว่า “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้ข้าพเจ้าวิ่งตามทหารชาวคูชไปเถิด” โยอาบถามว่า “ลูกเอ๋ย จะวิ่งไปทำไม ถึงนำข่าวดีไป ท่านก็จะไม่ได้รางวัลอะไร”h 23อาคิมาอัสตอบว่า “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ข้าพเจ้าอยากจะวิ่งไป” โยอาบจึงตอบว่า “ถ้าเช่นนั้น จงวิ่งไปเถิด” อาคิมาอัสวิ่งไปตามถนน ผ่านที่ราบลุ่มแม่น้ำจอร์แดนขึ้นหน้าทหารชาวคูช

24กษัตริย์ดาวิดกำลังประทับอยู่ที่ลานระหว่างประตูเมืองชั้นในกับชั้นนอก ทหารยามขึ้นไปยืนบนกำแพงตรงซุ้มประตูเมือง มองออกไปก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังวิ่งมาคนเดียว 25ทหารยามจึงร้องทูลกษัตริย์ กษัตริย์ตรัสว่า “ถ้าเขาวิ่งมาคนเดียว ก็คงนำข่าวดีมาให้”i ชายผู้นั้นวิ่งใกล้เข้ามาทุกที 26แล้วทหารยามก็เห็นชายอีกคนหนึ่งวิ่งตามมา เขาก็ตะโกนบอกทหารที่เฝ้าประตูว่าj “ดูซิ ชายอีกคนหนึ่งกำลังวิ่งมาคนเดียวด้วย” กษัตริย์ก็ตรัสว่า “คนนี้นำข่าวดีมาด้วย” 27ทหารยามก็ว่า “วิธีวิ่งของชายคนแรกดูเหมือนเป็นวิธีวิ่งของอาคิมาอัสบุตรของศาโดก” กษัตริย์ตรัสว่า “เขาเป็นคนดี เขานำข่าวดีมาแน่ๆ”

          28อาคิมาอัสเข้ามาเฝ้าkกษัตริย์ ร้องทูลว่า “ขอทรงพระเจริญเถิด” แล้วกราบลงหน้าจรดพื้นเฉพาะพระพักตร์ ทูลว่า “ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ ที่ทรงมอบผู้ยกมือขึ้นเป็นกบฏต่อพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้า” 29กษัตริย์ตรัสถามว่า “หนุ่มอับซาโลมสบายดีหรือ” อาคิมาอัสทูลตอบว่า “เมื่อโยอาบส่งผู้รับใช้ของพระราชาและข้าพเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้าเห็นความสับสนอลหม่าน แต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น”l 30กษัตริย์จึงตรัสว่า “จงไปยืนรอที่นั่นเถิด” อาคิมาอัสก็เดินไปยืนรออยู่ตรงนั้น

          31ทหารชาวคูชมาถึง ทูลว่า “ข้าพเจ้ามีข่าวดีสำหรับพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้า วันนี้พระยาห์เวห์ทรงช่วยพระองค์ให้พ้นมือของผู้ที่กบฏต่อพระองค์” 32กษัตริย์ตรัสถามทหารชาวคูชว่า “หนุ่มอับซาโลมสบายดีหรือ” ทหารชาวคูชทูลตอบว่า “ขอให้ศัตรูทั้งหลายของพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้า และทุกคนที่เป็นกบฏมุ่งร้ายต่อพระองค์ จงเป็นเหมือนหนุ่มอับซาโลมคนนั้นเถิด”

 

18 a “แบ่งออกเป็น” ตามต้นฉบับภาษากรีกฉบับคัดลอกของลูเซียน ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีว่า “ส่งเข้าไป”

b “ป่าเอฟราอิม” ต้นฉบับภาษากรีกฉบับคัดลอกของลูเซียนว่า “ป่ามาหะนาอิม” (เทียบ 17:24)

c “ห้อยอยู่กลางอากาศ” แปลตามสำนวนแปลโบราณบางฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

d “เพื่อเห็นแก่เรา” แปลตามสำนวนแปลโบราณบางฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เพื่อเห็นแก่ใครก็ตาม”

e “หลาว” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ไม้” น่าจะหมายถึงไม้ที่ปลายข้างหนึ่งมีโลหะสวมอยู่

f “อนุสาวรีย์” แปลตามตัวอักษรได้ว่า “มือของอับซาโลม” ไม่ได้หมายถึงหลุมฝังศพแบบกรีกในยุคเฮลเลนนิสซึ่งยังคงเห็นได้ในหุบเขาขิดโรน แต่เป็นเสาปักเหนือหลุมฝังศพ (ดู ปฐก 35:20)

g ทาสชาวเอธิโอเปีย (คูชตั้งอยู่ในเอธิโอเปีย) จึงเป็นคนผิวดำและถือเป็นผู้นำสารที่เป็นลางร้าย

h “ท่านจะไม่ได้” เป็นการแปลตามการคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ไม่พบที่นั่น” ปกติผู้นำข่าวดีจะได้รับรางวัล (4:10)

i ถ้าความพ่ายแพ้เกิดขึ้นจริง ก็จะรู้ได้จากการที่มีคนหลบหนีเป็นกลุ่มๆ

j “เหนือประตู” แปลตามสำนวนแปลโบราณบางฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ยังคนเฝ้าประตู”

k “มาเฝ้า” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ตะโกนบอก”

l “เมื่อโยอาบ...ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น” เป็นการโกหกเพื่อความรอบคอบ อาคิมาอัสปล่อยให้คนที่สองเป็นผู้บอกข่าวร้าย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก