"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะรอดพ้น

7 1หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์สี่องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้งสี่ของแผ่นดิน กำลังควบคุมลมทั้งสี่ทิศของแผ่นดินมิให้พัดบนบกหรือในทะเลหรือพัดต้นไม้ใดๆ 2ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก ถือตราของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ทูตสวรรค์องค์นั้นร้องเสียงดังบอกทูตสวรรค์ทั้งสี่องค์a ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำลายแผ่นดินและทะเลว่า 3“อย่าทำลายแผ่นดินหรือทะเลหรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าของเรา” 4และข้าพเจ้าได้ยินว่าผู้ที่ได้รับการประทับตรามีจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนb ผู้รับการประทับตราเหล่านี้มาจากทุกเผ่าของชาวอิสราเอล

5ผู้ได้รับการประทับตราจากเผ่ายูดาห์มีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่ารูเบนหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่ากาดหนึ่งหมื่นสองพันคน 6จากเผ่าอาเชอร์หนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่านัฟทาลีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่ามนัสเสห์หนึ่งหมื่นสองพันคน 7จากเผ่าสิเมโอนหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าเลวีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าอิสสาคาร์หนึ่งหมื่นสองพันคน 8จากเผ่าเศบูลุนหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าโยเซฟหนึ่งหมื่นสองพันคน และจากเผ่าเบนยามินหนึ่งหมื่นสองพันคน

รางวัลของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

9หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นนิมิต ประชาชนมากมายเหลือคณานับจากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกประเทศและทุกภาษาc กำลังยืนอยู่เฉพาะพระบัลลังก์และเฉพาะพระพักตร์ลูกแกะ ทุกคนสวมเสื้อขาว ถือใบปาล์มd 10ร้องสรรเสริญเสียงดังว่า “ความรอดพ้นเป็นของพระเจ้าของเรา ผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ และเป็นของลูกแกะ” 11ทูตสวรรค์ทั้งหลายที่ยืนอยู่รอบพระบัลลังก์ รอบผู้อาวุโส และรอบผู้มีชีวิตทั้งสี่ตน ต่างกราบลงหน้าพระบัลลังก์ ศีรษะจรดพื้น 12นมัสการพระเจ้าว่า

อาเมน คำถวายพระพร พระสิริรุ่งโรจน์ พระปรีชาญาณ

คำขอบพระคุณ พระเกียรติยศ พระอานุภาพและพระพลานุภาพ

เป็นของพระเจ้าของเราตลอดนิรันดร อาเมน

13ผู้อาวุโสคนหนึ่งถามข้าพเจ้าว่า “คนที่สวมเสื้อขาวเหล่านี้เป็นใคร และมาจากไหน” 14ข้าพเจ้าตอบว่า “นายขอรับ ท่านก็รู้อยู่แล้ว” เขาจึงบอกข้าพเจ้าว่าe “คนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่f เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะg 15ดังนั้น เขาจึงอยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า จะรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนในพระวิหารของพระองค์ พระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์จะทรงพำนักอยู่กับเขา 16เขาทั้งหลายจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลย แสงแดดหรือความร้อนจะไม่แผดเผาเขาอีก เพราะลูกแกะที่ทรงยืนอยู่กลางพระบัลลังก์จะทรงเลี้ยงดูเขา จะทรงนำเขาไปยังธารน้ำพุแห่งชีวิต และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากดวงตาของเขาh

 

7 a คือ ทูตสวรรค์ที่กล่าวถึงในข้อ 1

b 144,000 = 122 x 1000 เลข 12 เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ นำมายกกำลังสองและคูณด้วยหนึ่งพัน หมายถึง จำนวนสมบูรณ์ของผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าหรืออิสราเอลใหม่ (เทียบ กท 6:16) เขาได้รับประทับตราของพระเจ้าแล้ว (รม 4:11 เชิงอรรถ e) จึงจะรอดพ้นจากภัยพิบัติที่จะมาถึงในวาระสุดท้าย (เทียบ อพย 12:7-14)

c หมายถึง คริสตชนทุกคนที่เป็นมรณสักขีและบัดนี้อยู่ในสวรรค์ (ข้อ 14)

d ใบปาล์มเป็นเครื่องหมายของชัยชนะ ชวนให้คิดถึงการฉลองในเทศกาลอยู่เพิง ซึ่งเป็นการชื่นชมยินดีฉลองการเก็บเกี่ยว (ลนต 23:33-34) ในข้อ 15 พระเจ้าจะมาตั้งที่พำนัก (กระโจมหรือเพิง) กับเขาทั้งหลายด้วย

e การสนทนาโต้ตอบเช่นนี้ ดู ศคย 4:4-13; และ 6:4-5

f การเบียดเบียนครั้งใหญ่นี้อาจหมายถึงการเบียดเบียนคริสตชนในรัชสมัยของพระจักรพรรดิเนโร

g เลือดเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้าชำระบาปของเราได้ (รม 3:25 เชิงอรรถ k; 1 คร 11:25; อฟ 1:7)

h ภาพเปรียบเทียบนี้พบได้บ่อยๆ ในคำเทศน์ของบรรดาประกาศก เป็นสัญลักษณ์ของความสุขสมบูรณ์ในวาระสุดท้าย (ดู อสย 11:6 เชิงอรรถ e; ฮชย 2:20 เชิงอรรถ v) จะพบภาพนี้อีกใน วว 21:4

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก