"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ลูกแกะของพระเจ้าทรงเปิดตราผนึกทั้งเจ็ดดวงa

6 1เมื่อลูกแกะทรงเปิดตราผนึกดวงแรกในเจ็ดดวงนั้น ข้าพเจ้าเห็นและได้ยินผู้มีชีวิตตนหนึ่งในสี่ตนนั้นร้องเสียงดังดุจฟ้าร้องว่า “มาเถิด” 2ทันใดนั้น ข้าพเจ้าเห็นม้าขาวตัวหนึ่ง ผู้ขี่ถือคันธนู เขาได้รับมงกุฎ และออกไปอย่างมีชัยเพื่อจะได้ชัยชนะต่อๆ ไปb

3เมื่อลูกแกะทรงเปิดตราผนึกดวงที่สอง ข้าพเจ้าได้ยินผู้มีชีวิตตนที่สองร้องว่า “มาเถิด” 4แล้วม้าอีกตัวหนึ่งสีแดงสดก็เข้ามา ผู้ขี่ได้รับมอบหมายให้นำสันติภาพไปจากแผ่นดิน ปล่อยให้มนุษย์ฆ่ากัน เขาได้รับดาบใหญ่เล่มหนึ่งc

5เมื่อลูกแกะทรงเปิดตราผนึกดวงที่สาม ข้าพเจ้าได้ยินผู้มีชีวิตตนที่สามร้องว่า “มาเถิด” ทันใดนั้น ข้าพเจ้าเห็นม้าดำตัวหนึ่ง ผู้ขี่ถือตราชูคู่หนึ่งd 6ข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนกับมาจากหมู่ผู้มีชีวิตทั้งสี่ตน พูดว่า “ค่าจ้างหนึ่งวันซื้อข้าวสาลีได้หนึ่งกิโลกรัมเท่านั้น ค่าจ้างหนึ่งวันซื้อข้าวบาร์เลย์ได้สามกิโลกรัมเท่านั้น อย่าใช้น้ำมันและเหล้าองุ่นให้สิ้นเปลือง”

7เมื่อลูกแกะทรงเปิดตราผนึกดวงที่สี่ ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของผู้มีชีวิตตนที่สี่ร้องว่า “มาเถิด” 8ทันใดนั้น ข้าพเจ้าเห็นม้าตัวหนึ่ง สีเขียวซีด ผู้ขี่มีชื่อว่า “ความตาย”e แดนมรณะติดตามfมา ทั้งความตายและแดนผู้ตายได้รับอำนาจที่จะฆ่าหนึ่งในสี่ของแผ่นดินด้วยดาบ ความอดอยาก โรคระบาดและสัตว์ร้าย

9เมื่อลูกแกะทรงเปิดตราผนึกดวงที่ห้า ข้าพเจ้าเห็นวิญญาณที่ใต้แท่นบูชาg วิญญาณเหล่านั้นเป็นวิญญาณของผู้ที่ถูกประหารชีวิตเพราะพระวาจาของพระเจ้า และเพราะคำพยานที่เขาให้ 10เขาเหล่านั้นร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือ พระองค์จะทรงรีรออีกนานเท่าใดเล่าที่จะทรงตัดสินลงโทษผู้อาศัยบนแผ่นดินเป็นการแก้แค้นแทนโลหิตของเรา” 11แล้วแต่ละคนได้รับเสื้อขาวh และได้รับพระวาจาให้อดทนต่อไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าเพื่อนผู้รับใช้และพี่น้องของเขาที่จะต้องถูกประหารชีวิตเหมือนเขาจะมีจำนวนครบถ้วน

12ข้าพเจ้าเห็นลูกแกะทรงเปิดตราผนึกดวงที่หก เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ดวงอาทิตย์มืดดำเหมือนผ้าดำไว้ทุกข์ ดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนเลือด 13ดวงดาวบนท้องฟ้าตกลงมาบนแผ่นดินเหมือนผลมะเดื่อเทศที่ยังไม่สุกหล่นจากต้นเมื่อถูกลมแรง 14ท้องฟ้าสูญหายไปเหมือนกับม้วนหนังสือที่ถูกม้วนเก็บ ภูเขาและเกาะทั้งหลายต่างถูกเคลื่อนย้ายไปจากที่เดิมi 15กษัตริย์แห่งแผ่นดิน ผู้ยิ่งใหญ่ แม่ทัพนายกอง เศรษฐีและผู้มีอำนาจ ทาสและคนอิสระทั้งหลาย ต่างหลบซ่อนอยู่ในถ้ำและตามซอกหินของภูเขา 16เขาร้องบอกกับภูเขาและก้อนหินว่า จงล้มทับเราเถิด จงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักตร์พระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์และจากพระพิโรธของลูกแกะ 17เพราะวันยิ่งใหญ่ที่เขาจะรับโทษทัณฑ์jมาถึงแล้วและผู้ใดจะยืนหยัดอยู่ได้

 

6 a บทที่ 6-9 เป็นบทความที่กล่าวถึงเรื่องราวต่อเนื่องกัน เมื่อลูกแกะเปิดตราที่ผนึกม้วนหนังสือออก (6-8:1) และเมื่อเสียงแตรดังขึ้น (8:2-9) นิมิตที่ยอห์นเห็นแสดงเหตุการณ์ซึ่งกล่าวล่วงหน้าและเตรียมความล่มจมของจักรวรรดิโรมัน อันเป็นรูปแบบของศัตรูของพระเจ้า (เทียบ มธ 24) คนขี่ม้าสี่คนในภาพนิมิตแรกคัดมาจาก ศคย 1:8-10; และ 6:1-3 และยังเป็นสัญลักษณ์ถึงภัยพิบัติสี่ประการที่พระเจ้าทรงคุกคามชาวอิสราเอลที่ไม่ซื่อสัตย์ตามคำเทศน์ของบรรดาประกาศก ภัยพิบัติสี่ประการคือสัตว์ร้าย สงคราม ความอดอยาก และโรคระบาด (เทียบ ลนต 26:21-26; ฉธบ 32:24; อสค 5:17; 14:13-21; และ อสค 6:11-12; 7:14-15; 12:16; 33:27)

b ผู้ขี่ม้าสีขาว (สัญลักษณ์ของชัยชนะ) หมายถึงพวกปารเธีย สังเกตได้จากธนูที่เขาถืออยู่ซึ่งเป็นอาวุธประจำชาติ ชาวปารเธียได้สร้างความหวาดกลัวให้กับอาณาจักรโรมันอย่างมากในศตวรรษที่หนึ่ง พวกนี้เป็นเหมือนกับ "สัตว์ป่าดุร้าย" ของข้อ 8 (นั่นคือชนชาติต่างศาสนาที่จะได้ชัยชนะ เทียบ ฉธบ 7:22; ยรม 15:2-4; 50:17; อสค 34:28) การรุกรานของชาวปารเธียมีบรรยายอยู่ใน 9:13ฯ แต่ธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งคิดว่าผู้ขี่ม้าในที่นี้คือพระเมสสิยาห์ เช่นเดียวกับใน 19:11-16

c ดาบเป็นสัญลักษณ์ของสงคราม

d ตราชูเป็นสัญลักษณ์ของความอดอยาก เพราะอาหารเหลือน้อยจนต้องมีการปันส่วนอย่างเคร่งครัด และมีราคาแพง

e สีเขียวซีดเป็นสีของซากศพที่กำลังจะเน่า โดยเฉพาะจากโรคระบาด

f ยอห์นกล่าวถึงความตายและแดนมรณะประหนึ่งเป็นบุคคล “แดนมรณะ” เดินตามความตายซึ่ง “ฆ่า” มนุษย์ แล้วนั้นแดนมรณะก็จะกลืนผู้ตายเหล่านี้

g “แท่นบูชา” (8:3; 9:13; 14:18; 16:7) ในภาพนิมิตนี้ตรงกับพระแท่นเผาเครื่องบูชาใน 1 พกษ 8:64 เชิงอรรถ s มรณสักขีผู้เป็นพยานถึงพระวจนาตถ์ ร่วมเป็นเครื่องบูชาพร้อมกับพระคริสตเจ้า (ดู ฟป 2:17 เชิงอรรถ r)

h “เสื้อขาว” เป็นสัญลักษณ์ของความยินดีอันเนื่องมาจากชัยชนะ (3:5 เชิงอรรถ b; 7:9, 13-14; 19:8)

i ในหนังสือประกาศก ปรากฏการณ์ในจักรวาลเหล่านี้เป็นเครื่องหมายถึงวันของพระยาห์เวห์ (ดู อมส 8:9 เชิงอรรถ h) เราต้องไม่คิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงตามตัวอักษร แต่เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการลงโทษจากพระเจ้า (ดู มธ 24:1 เชิงอรรถ a)

j สำเนาโบราณบางฉบับว่า "พระพิโรธของพระองค์"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก