"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ตราผนึกดวงที่เจ็ด

8 1เมื่อลูกแกะทรงเปิดตราผนึกดวงที่เจ็ด เกิดความเงียบในสวรรค์เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงa

การอธิษฐานภาวนาของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

2ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้รับแตรเจ็ดคัน 3ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือถาดทองคำสำหรับเผากำยานถวายbมายืนอยู่หน้าพระแท่นบูชาc ทูตสวรรค์องค์นี้ได้รับกำยานมา เพื่อถวายร่วมกับคำอธิษฐานภาวนาของผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนพระแท่นทองคำ ซึ่งอยู่หน้าพระบัลลังก์ 4ควันของกำยานจากมือของทูตสวรรค์พร้อมกับคำอธิษฐานภาวนาของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ลอยขึ้นไปเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 5ทูตสวรรค์นำถาดทองคำสำหรับเผากำยานมาตักถ่านไฟจากพระแท่นบูชาจนเต็ม แล้วโยนลงไปบนแผ่นดิน ทันใดนั้น ก็เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้องเสียงดัง และแผ่นดินไหว

แตรสี่คันแรก

6ทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์ที่ถือแตรเจ็ดคัน เตรียมเป่าแตร 7ทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแตร ลูกเห็บและไฟผสมกับเลือดตกลงมายังแผ่นดิน หนึ่งในสามของแผ่นดินลุกไหม้ หนึ่งในสามของต้นไม้ลุกไหม้ และหญ้าเขียวทั้งหมดก็ลุกไหม้ด้วยd 8ทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่าแตร ไฟลูกใหญ่เท่าภูเขาตกลงไปในทะเล หนึ่งในสามของทะเลกลายเป็นเลือด 9หนึ่งในสามของสัตว์ทะเลก็ตาย และหนึ่งในสามของบรรดาเรือก็ถูกทำลาย 10ทูตสวรรค์องค์ที่สามเป่าแตร ดาวใหญ่ดวงหนึ่งลุกเป็นไฟเหมือนคบเพลิงตกจากท้องฟ้าลงไปยังหนึ่งในสามของแม่น้ำและตาน้ำทั้งหลาย 11ดาวดวงนี้มีชื่อว่า “บอระเพ็ด” และหนึ่งในสามของน้ำก็กลายเป็นบอระเพ็ด มนุษย์จำนวนมากตาย เพราะน้ำมีรสขมมาก 12ทูตสวรรค์องค์ที่สี่เป่าแตร หนึ่งในสามของดวงอาทิตย์ หนึ่งในสามของดวงจันทร์และหนึ่งในสามของดวงดาวถูกทำลายจนมืดไปหนึ่งในสามของทั้งหมด กลางวันดับมืดลงหนึ่งในสาม และกลางคืนก็ดับมืดลงหนึ่งในสามเช่นเดียวกัน

13ข้าพเจ้าเห็นและได้ยินเสียงนกอินทรีตัวหนึ่งที่บินอยู่กลางท้องฟ้า ร้องเสียงดังว่า “วิบัติ วิบัติ วิบัติจงเกิดแก่ผู้อาศัยอยู่บนแผ่นดิน เพราะทูตสวรรค์อีกสามองค์กำลังจะเป่าแตร”

 

8 a บรรดาประกาศกเคยกล่าวว่าความเงียบสงัดจะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระราชโองการที่มีเขียนไว้ในม้วนหนังสือซึ่งลูกแกะได้เปิดแล้วกำลังจะเป็นความจริงในพิธีกรรมใหม่บนสวรรค์ โดยมีเสียงแตรทั้งเจ็ดคันเป็นเครื่องหมาย (บทที่ 8-9; 11:15-18)

b ถาดทองคำสำหรับเผากำยานถวายเป็นภาชนะมีรูปร่างเหมือนกับพลั่วเล็กๆ และใช้ตักถ่านที่ลุกเป็นไฟจากพระแท่นเผาเครื่องบูชาไปยังพระแท่นเผากำยาน

c หมายถึง พระแท่นถวายกำยาน (ดู อพย 30:1; 1 พกษ 6:20-21 )

d เพื่อเข้าใจความหมายของภัยพิบัติเหล่านี้ ดู 6:1 เชิงอรรถ a ภัยพิบัติเหล่านี้ชวนให้คิดถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอียิปต์ด้วย (อพย 7:10; ปชญ 11:5-12:2; เทียบ 15:5ฯ)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก