"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

เปโตรรักษาคนง่อย

3 1วันหนึ่ง เวลาบ่ายสามโมงa เปโตรและยอห์นกำลังขึ้นไปที่พระวิหารเพื่ออธิษฐานภาวนา 2ที่ประตูพระวิหารซึ่งเรียกกันว่า “ประตูงาม”b มีชายคนหนึ่งเป็นง่อยแต่กำเนิด มีผู้หามคนง่อยผู้นี้มาไว้ที่นั่นทุกวันเพื่อขอทานจากคนที่เข้าไปในพระวิหาร 3เมื่อเห็นเปโตรและยอห์นกำลังเดินเข้าพระวิหาร คนง่อยจึงขอทานจากเขาทั้งสองคน 4เปโตรและยอห์นจ้องมองเขา กล่าวว่า “จงมองเรา” 5คนง่อยก็จ้องดูเขาทั้งสองคน หวังว่าจะได้อะไรบ้าง 6เปโตรกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่มีเงิน ไม่มีทอง แต่ข้าพเจ้ามีอะไรจะให้ท่าน เดชะพระนามพระเยซูคริสตเจ้าชาวนาซาเร็ธ จงเดินไปเถิด”c 7แล้วเปโตรจับมือขวาของเขาช่วยพยุงให้ลุกขึ้น ทันใดนั้น เท้าและข้อเท้าของเขากลับมีกำลัง 8เขากระโดดขึ้นยืนและเริ่มเดิน แล้วจึงเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอห์น เดินบ้าง กระโดดบ้าง พลางสรรเสริญพระเจ้า 9ประชาชนทั้งหลายเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้า 10ก็จำได้ว่าเขาเป็นคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหาร ต่างก็ตกตะลึงและประหลาดใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เขา

เปโตรปราศรัยกับประชาชน

11ขณะที่คนซึ่งเคยเป็นง่อยคนนั้นหน่วงเหนี่ยวเปโตรและยอห์นไว้ ประชาชนทุกคนประหลาดใจอย่างยิ่ง ต่างวิ่งไปหาเขาทั้งสองคนที่เฉลียงซึ่งเรียกว่า “เฉลียงซาโลมอน”d

12เมื่อเปโตรเห็นดังนั้นจึงกล่าวปราศรัยกับประชาชนว่า “ชาวอิสราเอลทั้งหลาย ทำไมท่านจึงประหลาดใจในเรื่องนี้ ทำไมท่านจึงจ้องมองเราเหมือนกับว่าเราทำให้ชายผู้นี้เดินได้ด้วยอำนาจหรือความเลื่อมใสของเราต่อพระเจ้า 13พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงสำแดงอำนาจรุ่งเรืองของพระเยซูเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์e ท่านทั้งหลายได้มอบพระเยซูเจ้านี้ให้แก่บรรดาผู้ปกครองf และได้ปฏิเสธgพระองค์ต่อหน้าปีลาต ทั้งๆ ที่ปีลาตตัดสินใจจะปล่อยพระองค์อยู่แล้ว 14ท่านปฏิเสธhพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์iและชอบธรรมj แต่กลับขอให้ปล่อยฆาตกร 15ท่านประหารเจ้าชีวิตk แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เราเป็นพยานได้ในเรื่องนี้ 16ด้วยความเชื่อในพระนามพระองค์l ชายผู้นี้ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นและเคยรู้จักจึงกลับมีกำลังขึ้นอีก ความเชื่อในพระองค์นี้แหละรักษาชายง่อยคนนี้ให้เป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลาย

17ถึงกระนั้น พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทำไปเพราะไม่รู้mเช่นเดียวกับบรรดาหัวหน้าของท่าน 18แต่พระเจ้าทรงใช้วิธีนี้เพื่อทำให้ถ้อยคำที่พระองค์ตรัสไว้ล่วงหน้าโดยทางบรรดาประกาศก ว่าพระคริสตเจ้าของพระองค์จะต้องทรงรับทรมานนั้นเป็นจริง 19เพราะฉะนั้น ท่านจงเป็นทุกข์กลับใจและหันมาหาพระเจ้าเถิดn เพื่อบาปของท่านจะได้รับการอภัย 20และดังนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันดาลให้เวลาแห่งการให้กำลังใจoมาถึง และจะทรงส่งพระคริสตเจ้าที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้ามาหาท่าน คือพระเยซูเจ้าp 21พระองค์ยังทรงต้องรออยู่ในสวรรค์จนกระทั่งถึงเวลาที่จะทรงฟื้นฟูทุกสิ่งขึ้นใหม่q ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่โบราณกาลโดยปากของบรรดาประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์r 22โมเสสกล่าวไว้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงบันดาลให้ท่านมีประกาศกคนหนึ่งเหมือนข้าพเจ้า เกิดขึ้นจากบรรดาพี่น้องของท่าน ท่านจงเชื่อฟังทุกสิ่งที่เขาจะบอก 23ผู้ใดไม่เชื่อฟังประกาศกผู้นี้ จะต้องถูกกำจัดออกไปจากประชากร24ประกาศกทุกคนตั้งแต่ประกาศกซามูเอลเป็นต้นมาก็ได้กล่าวและประกาศล่วงหน้าถึงเรื่องเหล่านี้s

25ท่านทั้งหลายเป็นบุตรหลานของบรรดาประกาศก และของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของท่าน เมื่อตรัสแก่อับราฮัมว่า ‘ประชาชาติทั้งหลายบนแผ่นดินจะได้รับพระพรโดยทางเชื้อสายของท่าน26ดังนั้น พระเจ้าทรงบันดาลให้tผู้รับใช้ของพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ และทรงส่งมาหาท่านก่อนผู้อื่น เพื่อนำพระพรuมาให้ท่านแต่ละคนกลับใจละทิ้งวิถีทางชั่วร้ายของตน”v

 

3 a บ่ายสามโมงเป็นเวลาถวายบูชาตอนเย็น (ดู 10:3, 30; อพย 29:39-42; ลก 1:8-10 เชิงอรรถ f) อัศจรรย์ที่เปโตรทำมีลักษณะคล้ายกับอัศจรรย์ที่เปาโลทำ และที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ

b “ประตูงาม” อยู่ทางตะวันออกของพระวิหาร ตรงเขตระหว่างลานของคนต่างศาสนากับลานภายในของสตรีชาวยิว

c สำเนาโบราณบางฉบับว่า “จงลุกขึ้นและเดินไปเถิด” (เทียบ ลก 5:23-24, ฯลฯ)

d “เฉลียงของซาโลมอน” เป็นเฉลียงหรือระเบียงทางเดินด้านตะวันออกของพระวิหาร

e คริสตชนเข้าใจว่า พระเยซูเจ้าเป็น “ผู้รับใช้ ที่ อสย 52:13-53:12 (อ้างถึงใน กจ 8:32-33) กล่าวถึง (ดู อสย 42:1 เชิงอรรถ a ดูข้อ 26; 4:27, 30) พระเจ้าทรงสำแดงอำนาจรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้าเมื่อพระองค์กลับคืนพระชนมชีพ (ข้อ 15 ดู ยน 17:5 เชิงอรรถ e)

f เทียบ อสย 53:12 มีการกล่าวอ้างถึงบทเพลงของผู้รับใช้ใน 7:52; รม 4:25; 8:32; กท 2:20; อฟ 5:2, 25

g ดังที่ชาวอิสราเอลได้ปฏิเสธไม่ยอมรับโมเสส (7:35) ซึ่งเป็นรูปแบบของพระคริสตเจ้า

h สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ได้กล่าวหา”

i เทียบ 4:27, 30 พระเยซูเจ้าทรงเป็น “ผู้รับใช้ศักดิ์สิทธิ์” ของพระเจ้า พระองค์ยังทรงเป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” ด้วย เป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” ที่สุด (2:27; มก 1:24 เชิงอรรถ j; ลก 1:35; 4:34; ยน 6:69; วว 3:7)

j ดู 7:52; 22:14; อสย 53:11; และดู มธ 27:19; ลก 23:47; 1 ปต 3:18; 1 ยน 2:1

k “เจ้าชีวิต” หมายถึง ผู้นำประชาชนไปรับชีวิตที่สมบูรณ์ โดยมอบชีวิตของตนให้เขา ตำแหน่ง “เจ้า” หรือ “ผู้นำ” นี้ ยังเป็นตำแหน่งของโมเสส (7:27, 35) ซึ่งเป็นรูปแบบหมายถึงพระคริสตเจ้า (ดู 5:31 เชิงอรรถ k; ฮบ 2:10)

l คนโบราณคิดว่า “ชื่อ” หรือ “นาม” เป็นหนึ่งเดียวกับตัวบุคคลและมีส่วนร่วมในอานุภาพของเขา (ดู อพย 3:13 เชิงอรรถ g) เมื่อเรียกขานพระนามของพระเยซูเจ้า (2:21 เชิงอรรถ m, 38 เชิงอรรถ y) พระอานุภาพของพระองค์ก็เริ่มทำงาน (3:6; 4:7, 10, 30; 10:43; 16:18; 19:13; ลก 9:49; 10:17; และดู ยน 14:13, 14; 15:16; 16:24, 26; 20:31) ความเชื่อต้องควบคู่กับการเรียกขานนี้เพื่อจะเกิดผล (เทียบ 19:13-17; มธ 8:10 เชิงอรรถ b)

m อาจเป็นการกล่าวอ้างอิงถึง ลก 23:34; เทียบ 7:60

n “เมื่อ” เป็นทุกข์กลับใจ “มนุษย์” หันมาหาพระเจ้า (ดู มธ 3:2 เชิงอรรถ c) คนต่างศาสนาต้องกลับมาหาพระเจ้าโดยการละทิ้งรูปเคารพ (เทียบ 14:15; 15:19-20; 26:18, 20; 1 คร 10:7,14; กท 4:9; 1 ธส 1:9) ชาวยิวต้องหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า (ดู กจ 9:35; 2 คร 3:16) สำนวนที่ใช้ใน 11:21; ลก 1:16; เทียบ 1 ปต 2:25 แตกต่างออกไปเล็กน้อย (และดู อสย 6:10 ที่อ้างถึงใน 28:27; มธ 13:15; มก 4:12; เทียบ ยน 10:40)

o “เวลาแห่งการให้กำลังใจ” หมายถึง ช่วงเวลาที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จมาและเวลาที่ “จะทรงฟื้นฟูทุกสิ่งขึ้นใหม่” (ดู 1:7 เชิงอรรถ h; รม 2:6 เชิงอรรถ b) ดังที่บรรดาอัครสาวกคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่จะเห็นการสถาปนาอาณาจักรอิสราเอลใหม่ (กจ 1:6-7) การเป็นทุกข์กลับใจทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวมาถึงเร็วขึ้น (เทียบ 2 ปต 3:12)

p แปลได้อีกว่า “และทรงส่งพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระคริสตเจ้าสำหรับท่าน” (ดู 2:36 เชิงอรรถ w)

q บรรดาประกาศกเคยประกาศว่าการที่ชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเชลยและถูกเนรเทศไปอยู่ในที่ต่างๆ จะกลับมานั้น เป็นเหตุการณ์นำหน้ายุคพระเมสสิยาห์ (ยรม 16:15; 23:8; ฮชย 11:10-11) ในเวลานั้นจะมีความสุขและสันติตลอดไป (อสย 11:1-9, 7 เชิงอรรถ e; 65:17-25; ฮชย 2:20 เชิงอรรถ s; มคา 5:6-8) ในทำนองเดียวกัน เมื่อถึงเวลาที่กำหนด พระเจ้าจะทรงส่งพระเยซูเจ้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระเมสสิยาห์กษัตริย์เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ (2:36 เชิงอรรถ w) พระองค์จะทรงเริ่มครองราชย์ตลอดไปและจะทรงปฏิรูปสรรพสิ่งขึ้นใหม่ (ดู รม 8:19 เชิงอรรถ j; 1 คร 15:24-25)

r สำเนาโบราณบางฉบับละ “ตั้งแต่โบราณกาล”

s การเทศน์สอนของคริสตชนสมัยแรกได้พยายามแสดงให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าได้ทรงทำให้คำกล่าวไว้ล่วงหน้าในพันธสัญญาเดิมเป็นความจริง รวมถึงข้อความต่างๆ ที่กล่าวไว้ล่วงหน้าในบทเพลงสดุดีว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้สืบเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด” (2:29-31; 13:34) ทรงปฏิบัติหน้าที่ประกาศก ผู้สืบตำแหน่งของโมเสส (3:22ฯ; ดู มธ 16:14 เชิงอรรถ c; ยน 1:21 เชิงอรรถ t) ทรงรับทุกข์ทรมาน (2:30 เชิงอรรถ o) ทรงเป็นหินที่ช่างก่อสร้าง(ชาวยิว)โยนทิ้ง แต่บัดนี้ถูกจัดไว้ในที่ที่มีเกียรติ (4:11) ทรงกลับคืนพระชนมชีพ (2:25-31; 13:33-37) และประทับเบื้องขวาของพระเจ้า (2:34ฯ)

t ดังนั้น พระสัญญาที่กล่าวไว้ในข้อ 22 จึงเป็นความจริง เพราะคำกริยาภาษากรีกมีความหมายสองอย่างคือ “บันดาลให้เกิดขึ้น” (22) และ “บันดาลให้กลับคืนชีพ” (26) พระเจ้าได้ทรงกระทำให้พันธสัญญาที่ได้ทรงให้ไว้แก่บรรพบุรุษสำเร็จไป โดยบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย (13:32-34; 24:14-15; 26:6-8)

u เทียบ 26:23; กท 3:14; 2 ทธ 1:10 พระคริสตเจ้าได้ทรงนำพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่อับราฮัมมาให้แก่โลกโดยการกลับคืนพระชนมชีพ (3:25)

v บางคนแปลว่า “ถ้าท่านแต่ละคนกลับใจละทิ้ง…”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก