Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันอาทิตย์แรก เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
2  ธันวาคม  2018
บทอ่าน ยรม 33:14-16 ; 1 ธส 3:12-4:2 ; ลก 21:25-28, 34-36
พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 671, 697, 2612
จุดเน้น ในการมุ่งหน้ารอการเสด็จกลับมาของพระคริสตเจ้าในสิริรุ่งโรจน์ หัวใจของเราเปี่ยมด้วยความหวังและการรอคอย


       ตามที่เรารับฟังบทอ่านวันนี้ มีการประจญ 2 สิ่ง คือ หนึ่ง เราอาจคิดว่าตั้งแต่เรารอพระคริสต์เสด็จกลับมา เป็นเวลานาน พระองค์คงจะไม่เสด็จมาในไม่ช้าและเราจะมีเวลามากสำหรับเตรียมตัว ประการที่ 2 คือ เราอาจคิดว่า พระองค์จะเสด็จมาเดี๋ยวนี้ ดังนั้นเรามีชีวิตในความกลัววันนั้น จนไม่มีความหวัง หรือทำอะไรในชีวิต เรามุ่งหน้ารอพระองค์เสด็จมา เราใช้เวลาให้มีมีคุณค่า ก้าวหน้าในความสัมพันธ์กับพระเจ้า ด้วยความเข้าใจว่าโลกนี้มิใช่บ้านแท้ของเรา

        ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้ามิได้ตรัสถึงการพิพากษาและเราไม่ทราบว่าเมื่อไร แต่เรารู้ว่ากำลังมาถึง ดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อม ตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา นี่เป็นความเชื่อของเรา มีการตัดสินพิพากษาแน่นอน การไตร่ตรองชีวิต ด้วยการเลือก ด้านการเผยแสดง และมีเมตตาของพระเจ้า

         ยังมีอีก 2 หัวข้อในพระวรสาร ประการแรก เรารู้ว่าพระผู้ไถ่กำลังเสด็จมา ให้เรามั่นคงในความหวัง มั่นคงในความเชื่อ แม้มีการประจญ ทดลองหลายครั้ง เรารู้ว่าผลของการต่อสู้สุดท้ายระหว่างความดี และความชั่ว พระคริสตเจ้าทรงชนะความตาย

       งานของเราต้องมั่นใจว่าเราอยู่ฝ่ายชนะ ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับพระองค์ เราต้องไม่ฉวยโอกาส (ถือว่าพระเจ้าทรงเมตตาเสมอ จึงไม่สนใจปรับปรุงชีวิต) แต่จะอุทิศตัวฟื้นฟูชีวิต ด้วยความหวังภายในตัวเราและดำเนินชีวิตมั่นใจว่า การไถ่กู้อยู่ใกล้แล้ว

       ประการที่ 2 ฐานะคริสตชน พระเรียกเราให้เผชิญกับข้อเท็จจริงว่าโลกกำลังป่วย ต้องการการเยียวยารักษา เราไม่หมดหวัง เราทุกคนไม่สมบูรณ์ทุกอย่าง แต่เรามีทางรักษาและรับการไถ่กู้ จะไม่มีใครเสียไป จนกระทั่งถึงการพิพากษาสุดท้าย

       เราเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นช่วงเวลาเตรียมตัว ให้เรามุ่งหน้ารอการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า ให้เราตื่นเฝ้า อธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ เพื่อเหมาะสมจะยืนต่อหน้าพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จมาในสิริรุ่งโรจน์

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing
(ตุลาคม-ธันวาคม 2018) หน้า 545-546.