Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 63

โหยหาพระเจ้า

สดด บทนี้เป็นคำภาวนาที่งดงามบทหนึ่งในพระคัมภีร์ แสดงว่ามนุษย์มีความต้องการและโหยหาพระเจ้า ผู้ประพันธ์อยากจะอยู่ร่วมกับพระเจ้าเช่นเดียวกับพื้นดินที่แห้งผากอยากได้น้ำซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต ผู้กล่าวบทภาวนานี้อาจเป็นชนเลวีคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์ต้องอยู่ห่างจากพระเจ้าในพระวิหาร และรู้สึกว่าตนเองถูกตัดออกไปจากบ่อเกิดของชีวิต พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นเสมือนพระวิหารใหม่ โปรดให้เราสถาปนาความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับพระบิดาได้ พระองค์ประทานพระวาจาและศีลมหาสนิทให้เรา เพื่อระงับความหิวกระหายพระเจ้าซึ่งเป็นบ่อเกิดชีวิตของเรา

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด เมื่อทรงอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งยูดาห์a

1      ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

            ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่b

        วิญญาณข้าพเจ้ากระหายหาพระองค์

        กายข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพระองค์

            เหมือนผืนดินที่แห้งผาก  แห้งแล้ง ไม่มีน้ำ

2      เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงเฝ้ามองพระองค์ในสถานศักดิ์สิทธิ์

            เพื่อชมพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

3      ความรักมั่นคงของพระองค์นั้นทรงค่ากว่าชีวิต

             ริมฝีปากข้าพเจ้าจะพร่ำสรรเสริญพระองค์

4      ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระองค์ตลอดชีวิต

            ข้าพเจ้าจะชูมือขึ้นเรียกขานพระนามของพระองค์

5      ข้าพเจ้าจะอิ่มประดุจได้กินอาหารอันโอชะในงานเลี้ยง

            ริมฝีปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ด้วยความยินดี

6      เมื่อนอนบนเตียง ข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์

            ข้าพเจ้าคำนึงถึงพระองค์ทุกโมงยามตลอดคืน

7      เพราะพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของข้าพเจ้าเสมอมา

         ข้าพเจ้าจึงร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์

8      วิญญาณข้าพเจ้าชิดสนิทกับพระองค์

            พระหัตถ์ขวาของพระองค์พยุงข้าพเจ้าไว้

9      ส่วนผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพเจ้า

            จะต้องลงไปในขุมลึกของแผ่นดิน

10    เขาจะถูกฆ่าด้วยคมดาบ

            เป็นอาหารของหมาใน

11    แต่พระราชาจะทรงยินดีในพระเจ้า

            ทุกคนที่สาบานโดยอ้างพระนามของพระองค์cจะภูมิใจ

            เพราะปากของคนพูดเท็จจะถูกปิดให้เงียบงัน

63 aเพลงสดุดีบทนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับกษัตริย์ดาวิดเมื่อทรงหลบซ่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร รายละเอียดคงได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์

b "แสวงหาพระองค์แต่เช้าตรู่" รากศัพท์ภาษาฮีบรูของคำที่แปลว่า "แสวงหา" ยังมีความหมายว่า "เช้าตรู่" อีกด้วย สำนวนแปลโบราณจึงรวมความหมายทั้งสองนี้ไว้ด้วยกัน

c "พระนามของพระองค์" ต้นฉบับคลุมเครือ ไม่ชัดว่าสรรพนาม "พระองค์" นี้หมายถึงพระยาห์เวห์ (เทียบ ฉธบ 6:13; ยรม 12:16) หรือหมายถึงกษัตริย์