"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 62

ความหวังในพระเจ้าเท่านั้นa

สดด บทนี้เป็นบทเพลงแสดงความวางใจต่อพระเจ้า ในภาคแรกผู้ประพันธ์แสดงความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งมาจากพระเจ้า ซึ่งเราต้องมอบความวางใจไว้กับพระองค์เสมอ ในภาคที่สองผู้ประพันธ์ใช้ลีลาของวรรณกรรมแบบปรีชาญาณ แนะนำประชาชนให้มีความมั่นใจในพระเจ้าเท่านั้น มนุษย์และทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่อาจประกันได้ว่าเราจะมีความปลอดภัย พระเยซูเจ้าก็ทรงสอนเช่นนี้ด้วย (เทียบ ยน 2:24-25; ลก 12:22-34)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง   ตามทำนองของเจดูธูน   เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1    วิญญาณข้าพเจ้าพักผ่อนในพระเจ้าเท่านั้น

            ความรอดพ้นของข้าพเจ้ามาจากพระองค์

2    พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นหลักศิลาและทรงเป็นความรอดพ้นของข้าพเจ้า

            ทรงเป็นที่มั่นป้องกันข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

3    ท่านทั้งหลายจะร่วมกันโจมตีคนคนเดียวเพื่อทำลายเขาอีกนานเท่าไร

            ประดุจทำลายกำแพงที่เอนจนใกล้จะล้ม

                        หรือรั้วที่คลอนแคลน

4    เขาทั้งหลายคิดแต่จะผลักคู่อริลงจากที่สูงb

            เขาพอใจในการพูดเท็จ

      ปากเขาพูดอวยพร แต่ใจคิดสาปแช่ง

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

5    วิญญาณข้าพเจ้าเอ๋ย จงพักผ่อนในพระเจ้าเท่านั้น

            ความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์

6    พระองค์ทรงเป็นหลักศิลาและทรงเป็นความรอดพ้นของข้าพเจ้า

            ทรงเป็นที่มั่นป้องกันข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

7    ความรอดพ้นและเกียรติยศของข้าพเจ้าอยู่ในพระเจ้า

            หลักศิลาแข็งแกร่งและที่หลบภัยของข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์

8    ประชากรเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ทุกเวลา

            จงระบายความในใจของท่านให้พระองค์ทรงทราบ

            พระเจ้าทรงเป็นที่หลบภัยสำหรับเรา

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

9    ใช่แล้ว สามัญชนคือลมเพียงวูบเดียว

            ผู้มีตระกูลสูงก็เป็นเพียงภาพลวงตาc

      ถ้านำมาขึ้นตาชั่งด้วยกัน ก็ยังเบากว่าลมวูบเดียว

10   ท่านทั้งหลายอย่าวางใจในการใช้ความรุนแรง

            อย่าหวังในการลักขโมย

      ทรัพย์สมบัติแม้จะมีมากเพียงใด ก็อย่าติดใจ

11   พระเจ้าตรัสไว้ครั้งหนึ่ง

            ข้าพเจ้าได้ยินมาสองครั้งd ว่าพลังเป็นของพระเจ้า

12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักมั่นคงเป็นของพระองค์

            พระองค์ทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขาe

62 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสอนใจเรื่องความชั่วช้าของมนุษย์ ความอนิจจังของสิ่งสร้างและทรัพย์สมบัติ พระเจ้าทรงตัดสินอย่างไม่ลำเอียง  * ข้อความตอบรับในข้อ 1-2 และ 5-6 มีเนื้อหาเหมือนกับ สดด 63

b "จากที่สูง" บางคนแปลประโยคนี้โดยคาดคะเนว่า "เล่ห์เหลี่ยมหลากหลายเป็นแผนการเดียวของเขา"

c "สามัญชน... ผู้มีตระกูลสูง" แปลตามตัวอักษรว่า "บุตรแห่งมนุษย์.....บุตรของชาย" เทียบ สดด 49:2

d "หนึ่งครั้ง...สองครั้ง" เป็นกลบทวรรณกรรมที่ใช้ตัวเลขในวรรณกรรมปรีชาญาณ จะพบได้อีกใน โยบ 40:5; สภษ 6:16; 30:15; อมส 1:3ฯ

e คำสอนเรื่องพระเจ้าทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขาเป็นคำสอนของบรรดาประกาศก (โดยเฉพาะเอเสเคียล สดด 14:12 เชิงอรรถ d) ของผู้นิพนธ์หนังสือประเภทปรีชาญาณและเพลงสดุดี (สดด 37:1 เชิงอรรถ a) และยังเป็นคำสอนในพันธสัญญาใหม่ (มธ 16:27; วว 2:23)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก