Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระวาจาและพระอาณาจักรของพระเจ้า

93.      งานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรจึงไม่ใช่อะไรอย่างหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นของแถมตามใจในชีวิตของพระศาสนจักร แต่ต้องมุ่งเพื่อให้พระจิตเจ้าทรงทำให้เราเป็นเหมือนกับพระคริสตเจ้า เพื่อจะมีส่วนในพันธกิจเดียวกันของพระองค์ "พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น" (ยน 20:21) เพื่อจะได้แบ่งปันพระวาจากับชีวิตทั้งหมด พระวาจานี้เองผลักดันเราไปหาพี่น้อง พระวาจาส่องสว่าง ชำระ ทำให้กลับใจ  พวกเราเป็นเพียงผู้รับใช้(พระวาจา)

เพราะฉะนั้นจึงต้องค้นให้พบว่าการประกาศพระวาจาเป็นกิจการที่งดงามและต้องรีบทำ เพื่อให้พระอาณาจักรของพระเจ้าที่พระคริสตเจ้าทรงประกาศไว้ได้มาถึง เราจึงรื้อฟื้นความตระหนักถึงเรื่องนี้ ซึ่งบรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักรคุ้นเคยดี คือตระหนักว่าเนื้อหาของการประกาศพระวาจาคือพระอาณาจักรของพระเจ้า (เทียบ มก 1:14-15) นั่นคือพระบุคคลของพระเยซูเจ้า(autobasileian) ดังที่โอริเจนได้กล่าวไว้[1] องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานความรอดพ้นแก่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัย เราทุกคนเข้าใจว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่แสงสว่างของพระคริสตเจ้าจะต้องส่องสว่างแก่ชีวิตมนุษย์ในทุกมิติ ได้แก่ครอบครัว สถานศึกษา วัฒนธรรม การงาน การหย่อนใจ และชีวิตสังคมด้านอื่นๆด้วย[2] ไม่เป็นเพียงประกาศคำปลอบโยน แต่ประกาศคำที่ตัดขาด ที่เชื้อเชิญให้กลับใจ และเปิดทางให้เข้าพบกับพระองค์ผู้ทรงทำให้มนุษยชาติใหม่เจริญพัฒนาขึ้น[1] Cfr In Evangelium secundum Matthaeusm 17,7: PG 13, 1197 B; S.Hieronymus, Translatio homiliarum Oritenis in Lucam, 36: PL 26, 324-325.

[2] Cfr Benedictus XVI, Homilia dum inaugurator XII Coetus Generalis Ordinarius Synodi Episcoporum (5 Octobris 2008): AAS 100 (2008), 757.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย