"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

การแพร่ธรมของพระศาสนจักรมาจากพระวาจาของพระเจ้า

92.      บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชายืนยันอย่างหนักแน่น ถึงความจำเป็นที่จะต้องเน้นความสำนึกในพระศาสนจักรถึงเรื่องการแพร่ธรรม ซึ่งมีอยู่เสมอมาตั้งแต่แรกเริ่มในประชากรของพระเจ้า บรรดาคริสตชนในสมัยแรกคิดว่าการแพร่ธรรมประกาศข่าวดีเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่เกิดโดยธรรมชาติจากความเชื่อ พระเจ้าที่เขาทั้งหลายเชื่อถึงทรงเป็นพระเจ้าของทุกคน ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงหนึ่งเดียว ผู้ทรงเปิดเผยพระองค์ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล และในยุคสุดท้ายนี้ในองค์พระบุตร เพื่อทรงตอบสนองการรอคอยจากส่วนลึกของจิตใจของมวลมนุษย์ กลุ่มคริสตชนในสมัยแรกสังเกตเห็นว่า ความเชื่อของตนไม่ผูกติดอยู่กับขนบธรรมเนียมของวัฒนธรรมใดโดยเฉพาะที่ทำให้ประชาชนแตกต่างกัน แต่อยู่ในขอบเขตของความจริงที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

นักบุญเปาโลยังใช้ชีวิตของท่านอธิบายความหมายงานธรรมทูตของคริสตศาสนา และแสดงให้เห็นว่างานนี้โดยพื้นฐานมีลักษณะสากลด้วย เราอาจคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอภิรัฐสภาที่กรุงเอเธนส์ตามที่มีเล่าอยู่ในหนังสือกิจการของอัครสาวก (เทียบ กจ 17:16-34) ท่านอัครสาวกของนานาชาติได้สนทนากับผู้คนต่างวัฒนธรรม เขาเหล่านี้ตระหนักว่าธรรมล้ำลึกของพระเจ้า ทั้งที่เรารู้จัก-และไม่รู้จัก ได้รับการเปิดเผยแล้วในประวัติศาสตร์ มนุษย์แต่ละคนรู้อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับพระองค์ แม้จะยังสับสนอยู่ก็ตาม "ข้าพเจ้ามาประกาศให้ท่านรู้จักพระเจ้าองค์นี้ที่ท่านเคารพทั้งๆที่ท่านไม่รู้จัก" (กจ 17:23) อันที่จริง ความใหม่ที่คริสตชนประกาศก็คือเราอาจบอกชนทุกชาติได้ว่า "พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏ และบัดนี้มีทางเปิดเข้าไปพบพระองค์ได้แล้ว ความใหม่ของข่าวที่คริสตชนประกาศไม่อยู่ที่ความคิดใดความคิดหนึ่ง แต่อยู่ที่การกระทำ ‘พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เอง'"[1][1] Benedictus XVI, Allocutio Lutetiae Parisiorum ad viros culturae deditos apud Collegium a Bernadinis (12 Septembris 2008): AAS 100 (2008), 730.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก