"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ผู้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนมีหน้าที่ประกาศพระวาจา

94.      เนื่องจากว่าประชากรของพระเจ้าทุกคนเป็นประชากรที่ "ถูกส่งไป" สมัชชาจึงย้ำว่า "อาศัยศีลล้างบาปที่ได้รับ ศิษย์ทุกคนของพระเยซูคริสตเจ้าได้รับมอบหมายให้ประกาศพระวาจาของพระเจ้า"[1] ต้องไม่มีผู้ที่เชื่อในพระคริสตเจ้าคนใดคิดว่าตนได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบประการนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีส่วนในพระกายของพระคริสตเจ้าอาศัยศีลล้างบาป ความสำนึกประการนี้ต้องได้รับการปลุกขึ้นในทุกครอบครัว ชุมชนวัด คณะนักบวช สมาคมและขบวนการของพระศาสนจักร. พระศาสนจักรทั้งหมด ในฐานะธรรมล้ำลึกการมีส่วนร่วมกัน จึงมีลักษณะเป็นธรรมทูต และสมาชิกแต่ละคนก็ได้รับเรียกตามสถานะชีวิตของตนให้ลงมือประกาศเรื่องพระคริสตเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

พระสังฆราชและพระสงฆ์ ตามพันธกิจของแต่ละคน เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตเพื่อรับใช้พระวาจา เพื่อประกาศพระวรสาร ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ และอบรมสั่งสอนสัตบุรุษให้มีความรู้แท้จริงเกี่ยวกับพระคัมภีร์ สังฆานุกรก็ต้องรู้สึกว่าตนก็ได้รับเรียกตามพันธกิจของตนให้ร่วมมือในหน้าที่ประกาศข่าวดีนี้ด้วย

ตลอดมาในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร บรรดาผู้ถวายตนแด่พระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศพระวาจาและเทศน์สอนพระวาจานี้อย่างดี ในพันธกิจที่ยากลำบากแก่นานาชาติ เขาเหล่านี้พร้อมจะปรับตนรับสภาพใหม่ๆของการประกาศข่าวดีอย่างจริงจังและกล้าหาญตามแนวทางและความท้าทายใหม่ๆ เพื่อประกาศพระวาจาของพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ[2]

บรรดาฆราวาสก็ได้รับเรียกให้ปฏิบัติบทบาทประกาศก ที่ตนได้รับโดยตรงมาจากศีลล้างบาป ให้เป็นพยานถึงพระวรสารในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใด ในเรื่องนี้ บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชา "จึงยกย่อง แสดงความรู้คุณ และให้กำลังใจบรรดาฆราวาสจำนวนมาก โดยเฉพาะบรรดาสตรี ที่รับใช้งานประกาศข่าวดีด้วยใจกว้างและการอุทิศตนในกลุ่มต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วโลก ตามแบบอย่างของมารีย์ชาวมักดาลาซึ่งเป็นพยานคนแรกถึงข่าวน่ายินดีเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพ"[3] สมัชชายังรู้สึกขอบใจที่ขบวนการของพระศาสนจักรและกลุ่มชนใหม่ต่างๆในพระศาสนจักรที่เป็นพลังสำคัญในการประกาศข่าวดี และปลุกให้เกิดมีรูปแบบใหม่ๆของการประกาศพระวรสาร[4][1] Propositio 38.

[2] Cfr Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae, Instr.Contemplando il volto (19 Maii 2002), 36: Ench.Vat. 21, n. 488-491.

[3] Propositio 30.

[4] Cfr Propositio 38.


เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก