Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ประกาศ "พระวาจา" (Logos) แห่งความหวังแก่โลก

91.      พระวาจาของพระเจ้าได้ประทานชีวิตพระเจ้าให้แก่เรา พระวาจานี้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของแผ่นดิน ทำทุกสิ่งขึ้นใหม่ (เทียบ วว 21:5) พระวาจาของพระองค์ครอบคลุมพวกเรา ไม่เพียงแต่ในฐานะที่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น แต่ยังในฐานะที่เป็นผู้ประกาศพระวาจาอีกด้วย พระผู้ที่พระบิดาทรงส่งมาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์[ของพระบิดา] (เทียบ ยน 5:36-38; 6:38-40; 7:16-18) ทรงดึงดูดพวกเรามาหาพระองค์และทรงทำให้เราผูกพันกับชีวิตและพันธกิจของพระองค์ พระจิตของพระผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพทรงทำให้ชีวิตของเราเหมาะสมจะประกาศพระวาจาไปทั่วโลก นี่คือประสบการณ์ของกลุ่มคริสตชนในสมัยแรกซึ่งรู้ดีว่าพระวาจาแพร่ขยายไปโดยการประกาศและการเป็นพยานยืนยัน (เทียบ กจ 6:7) ที่ตรงนี้เราคิดเป็นพิเศษถึงชีวิตของเปาโลอัครสาวกซึ่งถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงตัวไว้ทั้งหมด (เทียบ ฟป 3:12) - "ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ มิใช่ตัวข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่พระคริสตเจ้าทรงดำรงชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า" (กท 2:20) - และจากพันธกิจของท่าน "หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ" (1 คร 9:16) ท่านรู้ดีว่าความจริงที่ได้รับการเปิดเผยในพระคริสตเจ้าคือความรอดพ้นของชนทุกชาติ เพื่อทรงช่วยให้รอดพ้นจริงๆจากการเป็นทาสของบาปเข้ามารับอิสรภาพเป็นบุตรของพระเจ้า

ถึงกระนั้น ข่าวที่พระศาสนจักรประกาศแก่โลกก็คือ พระวาจาแห่งความหวัง (เทียบ 1 ปต 3:15); มนุษย์ต้องการ "ความหวังยิ่งใหญ่" เพื่อดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ความหวังยิ่งใหญ่นี้ก็คือ "พระเจ้าองค์นั้นที่มีใบหน้ามนุษย์และทรง "รักเราจนถึงที่สุด" (ยน 13:1)[1] ดังนั้นธรรมชาติของพระศาสนจักรก็คือการเป็นธรรมทูต เราไม่อาจเก็บวาจาแห่งชีวิตนิรันดรที่พระเจ้าประทานให้เมื่อเราพบพระเยซูคริสตเจ้าไว้กับตนเองได้ พระวาจาเหล่านี้ถูกกำหนดไว้สำหรับทุกคน สำหรับมนุษย์แต่ละคน มนุษย์แต่ละคนในสมัยนี้ ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ ล้วนต้องการข่าวสารนี้ ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลุกความหิวใหม่ ความกระหายใหม่ต่อพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับในสมัยของประกาศกอาโมส (เทียบ อมส 8:11) จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เราได้รับมาเป็นของประทานจากพระเจ้าต่อไปให้แก่กัน[1] Benedictus XVI, Litt.enc. Spe salvi (30 Novembris 2007), 31: AAS 99 (2007), 1010.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย