"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

พันธกิจของพระศาสนจักรคือประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้โลกรู้

พระวาจามาจากพระบิดาและมุ่งไปหาพระบิดา

90.      นักบุญยอห์นยืนยันอย่างแข็งขันถึงข้อความที่ดูจะขัดแย้งกันเกี่ยวกับความเชื่อในพระคริสตเจ้า ท่านกล่าวว่า "ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย" (ยน 1:18; เทียบ 1 ยน 4:12) จินตนาการ ความคิด หรือคำพูดของเราไม่มีวันจะนิยาม หรือเข้าใจความเป็นจริงไร้ขอบเขตของพระผู้สูงสุดได้เลย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ แต่ยอห์นก็ยังบอกเราว่าพระวาจา (หรือพระวจนาตถ์) "ทรงรับธรรมชาติมนุษย์" อย่างแท้จริง (ยน 1:14) พระบุตรเพียงพระองค์เดียวผู้สถิตอยู่ในพระอุระของพระบิดานั้นทรงเปิดเผยให้เรารู้จักพระเจ้าซึ่ง "ไม่มีใครเคยเห็น" (ยน 1:18) พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาพบเรา "เปี่ยมด้วยพระหรรษทานและความจริง" (ยน 1:14) ซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้าให้เราผ่านทางพระองค์ (เทียบ ยน 1:17) เพราะ "จากความไพบูลย์ของพระองค์เราได้รับพระหรรษทานต่อเนื่องกัน" (ยน 1:16) เพราะเหตุนี้ในอารัมภ บทยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารจึงคิดคำนึงถึงพระวจนาตถ์นับตั้งแต่เมื่อประทับอยู่กับพระเจ้า ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และในที่สุดเสด็จกลับไปประทับอยู่ในพระอุระของพระบิดา โดยทรงนำธรรมชาติมนุษย์ของเราที่ทรงรับมาไว้กับพระองค์ตลอดไปกลับไปด้วย ในการเสด็จออกมาจากพระบิดาและกลับไปหาพระบิดา (เทียบ ยน 13:3; 16:28; 17:8,10) พระคริสตเจ้าแสดงพระองค์เป็น "ผู้เล่า" เรื่องพระเจ้าให้เรารู้ (เทียบ ยน 1:18) นักบุญอีเรเนแห่งลียงกล่าวไว้ว่าพระบุตรทรงเป็น "ผู้เปิดเผยพระบิดาให้แก่เรา"[1] เราอาจกล่าวได้ว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธทรงเป็นผู้ "อธิบาย" ให้เรารู้จักพระเจ้าซึ่ง "ไม่มีใครเคยเห็น". พระองค์ "ทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น" (คส 1:15) ที่นี่คำพยากรณ์ของประกาศกอิสยาห์ถึงประสิทธิภาพของพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นจริง "ฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้า" เพื่อทำให้แผ่นดินอุดม ทำให้พืชงอกขึ้นฉันใด พระวาจาของพระเจ้าก็ "จะไม่กลับมาหาเราโดยไม่เกิดผล แต่จะทำตามจุดประสงค์ที่เราส่งมาฉันนั้น" (อสย 55:10-11) พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระวาจาที่เจาะจงและมีประสิทธิภาพนี้ ที่ออกมาจากพระบิดาและกลับไปหาพระองค์ โดยปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างสมบูรณ์


[1] Adversus haereses, IV, 20,7: PG 7, 1037.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก