"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

Bibliodrama เข้ามาในประเทศไทยอย่างไร

         Bibliodramaได้จัดขึ้นในเอเชีย ครั้งแรกจัดขึ้นหลังการประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic  Biblical  Federation - Southeast  Asia : CBF-SEA) ครั้งที่ 2 วันที่ 6-13 กันยายน ค.ศ.1998 ณ ศูนย์อภิบาล  ซานคารอส ประเทศฟิลิปปินส์ (ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ เวียตนาม ไทย พม่า ลาว กัมพูชา)   ทางคณะกรรมการฯได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Bibliodramaวันที่ 15-20 กันยายน 2541/1998  มีคนไทยที่เข้าร่วมประชุมและเข้าคอร์สบีบลีโอดรามาด้วย คือ คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ

bibliodrama019


bibliodrama020

        และในปี พ.ศ.2553/2010 สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ร่วมกับสถาบัน EAPI (EAST ASIAN PASTORAL DEVELOPMENT) ได้จัดอบรมคอร์สบีบลีโอดรามา มีคนไทยที่เข้าร่วมฯ คือคุณครูประภา    วีระศิลป์ และซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ และซิสเตอร์นิภา เรืองวุฒิชนะพืชคณะพระหฤทัยฯ และซิสเตอร์วรรณา เลาหบุตร คณะผู้รับใช้ฯ ได้เข้ารับการอบรมฯ

       ต่อมาคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เชิญวิทยากร 2 ท่านจากประเทศฟิลิปปินส์  คือ คุณพ่อ Oscar Alunday, SVD และ คุณMary Almonte , Notre Dame de Vie  Institute โดยมีวิทยากรผู้ช่วย คือ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ (ผู้แปลภาษาอังกฤษ) ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ และคุณครูประภา วีระศิลป์ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบีบลีโอดรามาครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีผู้ประสานงาน คือ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณและอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2555/2012 บ้านผู้หว่าน มีผู้เข้ารับการอบรม 65 คน

bibliodrama021
bibliodrama022
bibliodrama023

             ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556/2013 ทางแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการอบรมคอร์ส Bibliodrama ณ บ้านผู้หว่าน มีผู้เข้ารับการอบรม 58 คน และคอร์สผู้นำการอบรมบีบลีโอดรามา (Basic Bibliodrama Facilitators’ Workshop) วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2013  ณ บ้านผู้หว่านมีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน ซึ่งทั้งสองคอร์สมีคุณพ่อ Oscar Alunday, SVD และ คุณMary Almonte ,  Notre Dame de Vie  Institute โดยมีวิทยากรผู้ช่วย คือ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ (ผู้แปลภาษาอังกฤษ)    ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ และคุณครูประภา วีระศิลป์ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณครูอรพินท์ ชมจินดา แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำฯในครั้งนี้ด้วย  โดยมีอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข เป็นผู้ประสานงานฯ
bibliodrama024
bibliodrama025

          ในวันที่ 7-11 กรกฏาคม  2557/2014คุณพ่อ Oscar Alunday, SVD และ คุณMary Almonte ,  Notre Dame de Vie  Instituteร่วมกับพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ เป็นวิทยากร เพื่อมาติดตามผลการอบรม Bibliodrama ในเมืองไทย โดยจัดคอร์ส Bibliodrama Exchange 2014 เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพให้กับผู้เคยผ่านการอบรม Bibliodrama และ Basic Bibliodrama Facilitators’ Workshopให้มีทักษะและวิธีการในการเป็นผู้นำการอบรมได้ดียิ่งขึ้น

bibliodrama026
bibliodrama027
bibliodrama028

           อย่างไรก็ดีการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama นี้มีผู้ผ่านการอบรมในคอร์สนี้พอสมควร และในปัจจุบันแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดคอร์ส Bibliodramaนี้โดยทีมวิทยากรคนไทยที่ร่วมมือกันเพื่อจัดการอบรมฯประกอบด้วย ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คุณครูประภา วีระศิลป์ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และ คุณครูอรพินท์ ชมจินดา และคนอื่นๆในบางโอกาส จัดอบรมให้กับ นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ครูคำสอน  นักบวช และฆราวาสคริสตชน ในโอกาสต่างๆ อีกด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก