"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

คุณครู มาทิลดา จินดาพร  โพธิ์ศรี   ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม Bibliodrama
คุณครู มาทิลดา จินดาพร  โพธิ์ศรี   
คุณครูฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
          กล่าวว่าโดยส่วนตัวแล้วBibliodramaเป็นเหมือน การศึกษาพระคัมภีร์ในรูปแบบใหม่  เป็นประสบการณ์ชั้นเลิศที่พระเป็นเจ้าทรงประทานให้  ทำให้ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สำหรับการเรียนการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก   จากการที่ได้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาใช้ในการเรียนการสอน คำสอนของนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียน  รวมทั้งใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรคาทอลิก

bibliodrama030
bibliodrama031
Bibliodrama
   กับการเรียนการสอนคำสอน

    การอ่านพระคัมภีร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อ่านแบบเสียงสะท้อน (Echo) เป็นการอ่านย้ำข้อความในพระคัมภีร์ ทำให้เด็กตั้งใจฟังเพื่อนอ่านมากขึ้น เพื่อที่เมื่อเด็กอ่านซ้ำจะได้ไม่อ่านผิด

    การแสดงละครพระคัมภีร์  ถือว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องราวในพระคัมภีร์ที่นักเรียนสามารถจดจำเรื่องราวของพระเยซูเจ้า รวมทั้งอัศจรรย์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น   (ในกรณีเด็กโตจะให้แสดงละครไบ้)

    ใช้สอนนักเรียนให้รู้จักวิธีการสรรเสริญพระเจ้าอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้เพลง ทำให้เด็กจดจ่อในท่าเต้น ทำให้มีสมาธิมากขึ้น เพราะหากไม่ตั้งใจอาจจะเต็นผิดท่าได้

bibliodrama032
bibliodrama033
         การนำ Bibliodrama  มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนคำสอน ช่วยให้การเรียนคำสอนมีชีวิตชีวามากขึ้น ทัศนคติการเรียนของนักเรียนดีขึ้น สนุกกับการแสดงละครพระคัมภีร์  สนุกกับท่าทางการเต้น  ความรู้ที่ได้มาจากการอบรม ถือว่ามีคุณค่ามากมายที่สามารถนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้

          ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณคณะผู้จัดทุกท่าน ที่ให้ความรู้ และขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้ให้โอกาส  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตของครูคำสอน คนนี้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก