"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ขั้นตอนหลักของ Bibliodrama
1.นำเสนอเนื้อหาพระคัมภีร์  หรือค้นหาจากตัวบท วิทยากรเลือกเนื้อหาจากพระคัมภีร์ และให้กลุ่มค้นคว้าหาเอกลักษณ์  หรือรู้สึกเกี่ยวกับตัวบท
2.การแสดง  (Staging – การค้นพบบทบาทของตน) วิทยากรช่วยผู้รับการอบรมให้เลือกบทบาทหนึ่งในพระวาจา  ไตร่ตรอง  โดยอาศัยประสบการณ์
3.บูรณาการ  (Integration) พยายามเชื่อมพระวาจา  ประสบการณ์จากกิจกรรม  และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน       (เชื่อมการตีความพระวาจาและความรู้ในชีวิต)
4.การพบปะ  (Encounter)     การค้นพบ  พัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระวาจาอาศัยรูปแบบหลายหลาก     จากภายในและภายนอก  การสมดุลย์ระหว่างความใกล้ชิดและความห่าง  การร่วมรู้สึกและการปกป้อง      ตนเอง  การเข้าใจความคิดของตนเองและความคิดของคนอื่น
5.เปิดพื้นที่ศาสนา  (Open Vulnerable Religiosity)  การปลุกความริเริ่มสร้างสรรค์และกิจกรรมจากใจ  เพื่อให้เรามีประสบการณ์ศาสนา   และสามารถแสดงออกเรื่องศาสนาในระดับส่วนตัวและในความสัมพันธ์กับผู้อื่น
Bibliodrama จะเกิดผลใน  4  ระดับ คือ1) ระดับความรู้   2)ระดับอารมณ์  (ความรู้สึก)3) ระดับจิตใจ  (การนมัสการ)  4) ระดับสังคม  (กิจการ)

Bibliodrama สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน ผู้นำ ครูคำสอน ฆราวาสทั่วไป พระสงฆ์นักบวชหรือพระสังฆราช ไม่ว่าจะนำไปใช้ในการภาวนาส่วนตัวและในการภาวนาร่วมกัน ในการแบ่งปันพระวาจา การอบรม ในการสอนคำสอน หรือในการสัมมนา ฯลฯ โดยเพียงแต่ขอให้เราเปิดใจให้พระเจ้าทำงานโดยมีพระวาจาของพระเจ้าหรือให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของเราในทุกๆกิจการบีบลีโอดรามา (Bibliodrama) จึงไม่ใช่การแสดงละครให้คนอื่นชม  แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ด้วยตนเองกับพระวาจา ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  และสังคม” (โดย... Fr. Rudy  Pohl, SVD. Manila, Sep. 1998 แปลโดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์:  22 กุมภาพันธ์ 2012)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก